L’educador/a social, neix o es fa? #EdusoDay2014 #DiaES

[lang_ca]

El títol universitari és prou per ser educador@ social?

Jo crec que ser educador social es porta en la sang, perquè és molt més que tenir un títol, és un sentiment, una passió. Però no s’ha de barrejar conceptes, així que, anem per parts…

Com tots sabem, l’educació social és una professió de caràcter pedagògic, generadora de contexts educatius i accions mediadores i formatives, que son l’àmbit de competència professional de l’educador/a social. Aquests contexts i accions generen uns canvis en el subjecte de l’educació que possibiliten, en primer lloc, que s’incorpore a la diversitat de les xarxes socials, afavorint així que desenvolupe la sociabilitat i la circulació social. Però a més, també afavoreixen la promoció cultural i social, enteses com una obertura a noves possibilitats per adquirir béns culturals, que ampliïn les seves perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social.

El paràgraf anterior és simplement, la definició teòrica del que ha de ser un educador, però… això és tot? L’educació social és sols teoria o més bé és una professió amb ànima? Jo crec que els educadors socials són més que una teoria. Per això, estic convençut que hem de donar un pas més enllà de la teoria o, si voleu, més endins…

Què vull dir quan parle d’endinsar-se? Doncs, sentir passió, capbussar-nos en allò que fem i per allò què defensem… Per això em plantege si la tasca de l’educador social és una tècnica que s’ha d’aprendre, és a dir, una mecanització de tasques memoritzades que després repetim, o va molt més enllà i es recolza en la inspiració. Però no ens enganyem, perquè no estic referint-me a la inspiració passiva que se’n deriva d’una casualitat o d’un estímul espontani i s’accepta com una il·luminació, sinó a la inspiració activa, la que actua obeint a la voluntat, la que impulsa els pensaments cap a la ment, de la mateixa forma que l’aire exterior és impulsat cap als pulmons, és a dir, la inspiració que cadascun de nosaltres pot entrenar de forma voluntària.

Per això estic convençut que l’educador social ha de ser una barreja de formació i passió, com les dues cares d’una mateixa moneda. Òbviament, la societat ens ha atorgat una funció als educadors i educadores socials, per tant, necessitem una formació per tal de poder dur-la a terme, però… sense allò que portem endins, sense aquelles aptituds i actituds que portem a sobre, no podrem mai ser educadors socials fins a l’ànima, transmissors d’uns valors i impulsors d’una necessitat de canvi. Sols amb la titulació no serem doncs, veritables transformadors del nostre entorn perquè, quina teoria ens va a ensenyar a defensar valors morals i actitudinals? Quina formació ens farà gaudir de l’inalienable compromís amb la societat que ens envolta i en la què ens trobem inserits?

Considere que cap formació ens pot transmetre la voluntat de defensar una societat més justa. Per totes aquestes raons, avui, uns 20 anys després de que la titulació d’educació social siga una realitat a les aules universitàries i conscient que no existeix cap tipus de control respecte als valors, actituds i creences dels educadors i educadores socials, crec que no estaria de més que ens plantejarem molt seriosament una qüestió: és prou el títol universitari per ser, de debò, educador o educadora social?

Moltes gràcies companyes del CEESC per oferir-me la possibilitat de col·laborar un altre any amb el vostre carnaval de blogs… Fins la propera, i per molts anys d’#EducacióSocial!!!

Aqui podeu trobar la resta de companys/es que participaren ahir en aquest carnaval de blogs!!

[/lang_ca]

[lang_es]

El título universitario es suficiente para ser educador@ social?

Yo creo que ser educador social se lleva en la sangre, porque es mucho más que tener un título, es un sentimiento, una pasión. Pero no se tiene que mezclar conceptos, así que, vamos por partes…

Cómo todos sabemos, la educación social es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que sueño el ámbito de competencia profesional del educador/a social. Estos contextos y acciones generan unos cambios en el sujeto de la educación que posibilitan, en primer lugar, que se incorporo a la diversidad de las redes sociales, favoreciendo así que desarrollo la sociabilidad y la circulación social. Pero además, también favorecen la promoción cultural y social, ententes como una apertura a nuevas posibilidades para adquirir bienes culturales, que amplíen sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

El párrafo anterior es simplemente, la definición teórica del que tiene que ser un educador, pero… ¿es esto todo? ¿La educación social es sólo teoría o más bien es una profesión con alma? Yo creo que los educadores sociales son más que una teoría. Por eso, estoy convencido que tenemos que dar un paso más allá de la teoría o, si queréis, más adentro…

¿Qué quiero decir cuando hablo de adentrarse? Pues, sentir pasión, zambullirnos en aquello que hacemos y por aquello qué defendemos… Por eso me planteo si la tarea del educador social es una técnica que se tiene que aprender, es decir, una mecanización de tareas memorizadas que después repetimos, o va mucho más allá y se apoya en la inspiración. Pero no nos engañamos, porque no estoy refiriéndome a la inspiración pasiva que se deriva de una casualidad o de un estímulo espontáneo y se acepta como una iluminación, sino a la inspiración activa, la que actúa obedeciendo a la voluntad, la que impulsa los pensamientos hacia la mente, de la misma forma que el aire exterior es impulsado hacia los pulmones, es decir, la inspiración que cada uno de nosotros puede entrenar de forma voluntaria.

Por eso estoy convencido que el educador social tiene que ser una mezcla de formación y pasión, como las dos caras de una misma moneda. Obviamente, la sociedad nos ha otorgado una función a los educadores y educadoras sociales, por lo tanto, necesitamos una formación para poder llevarla a cabo, pero… sin aquello que llevamos adentro, sin aquellas aptitudes y actitudes que llevamos encima, no podremos nunca ser educadores sociales hasta el alma, transmisores de unos valores e impulsores de una necesidad de cambio. Sólo con la titulación no seremos pues, verdaderos transformadores de nuestro entorno porque, ¿qué teoría nos va a enseñar a defender valores morales y actitudinales? ¿Qué formación nos hará disfrutar del inalienable compromiso con la sociedad que nos rodea y en la qué nos encontramos insertados?

Considero que ninguna formación nos puede transmitir la voluntad de defender una sociedad más justa. Por todas estas razones, hoy, unos 20 años después de que la titulación de educación social sea una realidad a las aulas universitarias y consciente que no existe ningún tipo de control respecto a los valores, actitudes y creencias de los educadores y educadoras sociales, creo que no estaría de más que nos plantearemos muy seriamente una cuestión: ¿es bastante el título universitario para ser, de verdad, educador o educadora social?

Muchas gracias compañeras del CEESC por ofrecerme la posibilidad de colaborar otro año con vuestro carnaval de blogs… Hasta la próxima, y por muchos años de #EducaciónSocial!!!

Aquí podéis encontrar al resto de compañer@s que participaron ayer en el carnaval de blogs!!

[/lang_es]

[lang_ca] Direcció i gestió de centres i programes d’#educaciósocial [/lang_ca] [lang_es] Dirección y gestión de centros y programas de #educaciónsocial [/lang_es]

 [lang_ca]

Ja han passat tres anys des que vaig lliurar aquesta PAC 0 (per a aquelles persones que no heu estudiat en la UOC, aclarir que es tracta d’un treball inicial perquè el vostre professor/a sàpia de quin peu coixegeu…), què creeu que manca? quina sobra? estem els i les educador/es socials preparats/des per a la gestió de recursos socials?

 • Tasques i funcions ha de desenvolupar el director/a d’un projecte o servei d’educació social

El/la director/a de qualsevol projecte, ha de ser la persona encarregada del conjunt global d’aquest projecte, per tant, seran les seves competències, entre altres:

 1. Dirigir i coordinar l’elaboració i execució del mateix projecte.
 2. Administrar els recursos. Elaborar, controlar, executar,… els pressupostos.
 3. Conduir el procés per a definir el projecte (en el qual es fixaran els objectius i les estratègies) i, una vegada definit, supervisar el seu desenvolupament (Quin fem allò que hem dit que faríem)
 4. Promoure i dissenyar estratègies per a divulgar i difondre les activitats del projecte.
 5. Participar als òrgans d’adreça del projecte.
 6. Representant del projecte.
 • Coneixements i habilitats d’un/a educador/a per a assumir la funció directiva en un projecte o servei d’educació social

Entre uns altres, haurà de tenir:

 1. Flexibilitat.
 2. Capacitat de negociació.
 3. Capacitat de treballar en equip i de delegar funcions.
 4. Capacitat de generar canvis, motivacions,…
 5. Organització.
 6. Adaptació.
 7. Capacitat, iniciativa, esperit emprenedor,…
 8. Saber escoltar, però, tenir clar que ha d’espentar del carro.
 9. Lideratge. Capacitat per a dur a terme les tasques anteriorment assenyalades.

[/lang_ca]

[lang_es]

Ya han pasado tres años desde que entregué esta PAC 0 (para aquellas personas que no habéis estudiado en la UOC, aclarar que se trata de un trabajo inicial para que vuestro profesor/a sepa de qué pie cojeáis…), ¿qué creéis que falta? ¿qué sobra? ¿estamos l@s educador@s sociales preparad@s para la gestión de recursos sociales?

 • Tareas y funciones tiene que desarrollar el director/a de un proyecto o servicio de educación social

El/la director/a de cualquier proyecto, debe de ser la persona encargada del conjunto global de este proyecto, por lo tanto, serán sus competencias, entre otras:

 1. Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del mismo proyecto.
 2. Administrar los recursos. Elaborar, controlar, ejecutar,… los presupuestos.
 3. Conducir el proceso para definir el proyecto (en el cual se fijarán los objetivos y las estrategias) y, una vez definido, supervisar su desarrollo (Qué hagamos aquello que hemos dicho que haríamos)
 4. Promover y diseñar estrategias para divulgar y difundir las actividades del proyecto.
 5. Participar a los órganos de dirección del proyecto.
 6. Representante del proyecto.
 • Conocimientos y habilidades de un/a educador/a para asumir la función directiva en un proyecto o servicio de educación social

Entre otros, deberá tener:

 1. Flexibilidad.
 2. Capacidad de negociación.
 3. Capaz de trabajar en equipo y de delegar funciones.
 4. Capaz de generar cambios, motivaciones,…
 5. Organización.
 6. Adaptación.
 7. Capacidad, iniciativa, espíritu emprendedor,…
 8. Saber escuchar, pero, tener claro que tiene que empujar del carro.
 9. Liderazgo. Capacidad para llevar a cabo las tareas anteriormente señaladas.

[/lang_es]

[lang_es] Programa Dia Mundial #educaciónsocial 2014 [/lang_es] [lang_ca] Programa Dia Mundial #educaciósocial 2014 [/lang_ca]

 [lang_ca]

El Consell General de Col·legis d’Educadores i Educadors Socials ja ha publicat el programa d’actes que se celebraran a Còrdova amb motiu de la celebració el pròxim 2 d’Octubre del Dia Mundial de l’Educació Social.

Ací pots consultar el programa.

També pots enviar les teves propostes al COEESCV, per mail (coeescv@coeescv.net) o mitjançant la pàgina de Facebook

D’altra banda, des del CEESC també realitzaran diverses activitats, entre les quals es troba el Carnaval de Blogs, en el qual, com l’any passat, participarem des d’Edusoinicis

I recorda participar a twitter fent servir #edusoday2014

[/lang_ca]

[lang_es]

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales ya ha publicado el programa de actos que se celebrarán en Córdoba con motivo de la celebración el próximo 2 de Octubre del Día Mundial de la Educación Social.

Aquí puedes consultar el programa.

También puedes enviar tus propuestas, sugerencias, etc. a través del correo: coeescv@coeescv o al Facebook del COEESCV

Por otra parte, desde el CEESC también realizarán diversas actividades, entre las que se encuentra el Carnaval de Blogs, en el que, como el año pasado, participaremos desde Edusoinicis… 

Y recuerda participar en twitter usando #edusoday2014

[/lang_es]

A Digital Janus. Looking forward, looking back

 [lang_ca]

Després de poc més d’un any, a la fi veu la llum l’eBook “A Digital Janus. Looking forward, looking back“, resultant de la vuitena Conferència Mundial sobre Cibercultura que va tenir lloc a Praga en maig 2013, on vaig poder participar amb l’article “Cyber-Popular Pressure Can Improve Society“.

El ciberespai i cibercultura s’estan convertint en les normes de la nostra realitat; aquest volum explora qüestions de la memòria, el dret, la política, la mort i el record, els viatges, el canvi social, i la comprensió entre les cultures del que significa ésser humà en aquesta nova era digital.

Ací vos deixe l’enllaç d’on podeu aconseguir-lo (en anglès).

[/lang_ca]

[lang_es]

Después de poco más de un año, al fin ve la luz el eBook “A Digital Janus. Looking forward, looking back“, resultante de la octava Conferencia Mundial sobre Cibercultura que tuvo lugar en Praga en mayo 2013, donde pude participar con el artículo “Cyber-Popular Pressure Can Improve Society“.

El ciberespacio y cibercultura se están convirtiendo en las normas de nuestra realidad; este volumen explora cuestiones de la memoria, el derecho, la política, la muerte y el recuerdo, los viajes, el cambio social, y la comprensión entre las culturas del que significa ser humano en esta nueva era digital.

Aquí os dejo el enlace donde podéis conseguirlo (en inglés).

[/lang_es]

[lang_ca] Moments curs tècniques d’escriptura [/lang_ca] [lang_es] Momentos curso técnicas de escritura [/lang_es]

 [lang_ca]

El passat dia 27 de juny va tenir lloc la sessió presencial del curs Tècniques d’escriptura des de l’Educació Social a càrrec de Segundo Moyano Mangas, comptant amb una gran participació.

Per a aquells que no vau poder estar, en la nostra pàgina de facebook, podeu veure algunes fotos de l’activitat.

[/lang_ca]

[lang_es]

El pasado día 27 de junio tuvo lugar la sesión presencial del curso Técnicas de escritura desde la Educación Social a cargo de Segundo Moyano Mangas, contando con una gran participación.

Para aquell@s que no pudisteis estar, en nuestra página de facebook, podéis ver algunas fotos de la actividad.

[/lang_es]

[lang_ca] Sis mil llibres d’Educació Social [/lang_ca] [lang_es] Seis mil libros de Educación Social [/lang_es]

[lang_ca]

En els darrers dos anys l’Editorial UOC ha venut sis mil llibres pertanyents a l’àmbit de l’educació social.

Els llibres, inclosos en les col·leccions «Manuals» i «Laboratorio de Educación Social», aprofundeixen en els coneixements científics i humans de l’actuació socioeducativa amb persones en situació de vulnerabilitat i també en la promoció cultural i el dret a la ciutadania.

Entre els més recents cal destacar Educador social en Alaska, de Sera Sánchez. Aquest llibre, adaptat al teatre i basat en el blog del mateix nom, relata les històries d’un educador social entre Extremadura i Alaska.

Altres obres destacades d’aquestes col·leccions són Voces de la educación social, dels professors de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Segundo Moyano i Jordi Planella; Pensar las adolescencias, de Susana Brignoni, i Ciudad y educación social, d’Antonio Rosa Palomero.

També, entre molts altres, podem trobar #Edusoentrevistas, de Miquel Rubio, autor d’aquest blog, on es recullen les primeres 10 entrevistes que va realitzar amb la finalitat de visualitzar la professió dels educadors i educadores socials.

Més informació: Editorial UOC.

[/lang_ca]

[lang_es]

En los últimos dos años la Editorial UOC ha vendido seis mil libros pertenecientes al ámbito de la educación social.

Los libros, incluidos en las colecciones «Manuals» y «Laboratorio de Educación Social», profundizan en los conocimientos científicos y humanos de la actuación socioeducativa con personas en situación de vulnerabilidad y también en la promoción cultural y el derecho a la ciudadanía.

Entre los más recientes hay que destacar Educador social en Alaska, de Sera Sánchez. Este libro, adaptado al teatro y basado en el blog del mismo nombre, relata las historias de un educador social entre Extremadura y Alaska.

Otras obras destacadas de estas colecciones son Voces de la educación social, de los profesores de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC Segundo Moyano y Jordi Planella; Pensar las adolescencias, de Susana Brignoni, y Ciudad y educación social, de Antonio Rosa Palomero.

También, entre otros muchos, podemos encontrar #Edusoentrevistas, de Miquel Rubio, autor de este blog, donde se recogen las primeras 10 entrevistas que realizó con el fin de visualizar la profesión de los educadores y educadoras sociales.

Más información: Editorial UOC.

[/lang_es]

[lang_ca] Tècniques d’escriptura en el camp de l’Educació Social [/lang_ca] [lang_es] Técnicas de escritura en el campo de la Educación Social [/lang_es]

[lang_ca]

L’àrea de Formació del COEESCV obri el procés d’inscripció del curs de Tècniques d’escriptura en el camp de l’Educació Social a càrrec de Segundo Moyano Mangas.

Descarrega el cartell i accedeix al formulari d’inscripció del curs.

Introducció.

L’actualitat en el camp de l’Educació Social, els estudis universitaris, les cotes de professionalització de l’educador/a social ha portat a aquest col·lectiu de professionals a haver d’enfrontar-se a la gran aventura d’escriure textos per a adonar de la tasca realitzada, més enllà de la producció d’informes, dictàmens i d’una altra documentació necessària.

És per aquest motiu, i per a incentivar la tasca d’escriptura sobre les pràctiques i els seus fonaments teòrics que des del Col·legi Oficial d´Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana hem organitzat aquest taller d’escriptura.

Sobre el docent:

Segundo Moyano, educador social i doctor en Pedagogia. Actualment és professor propi d’Educació Social i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professor associat d’Educació Social en la Universitat de Barcelona (UB). Membre del GRES (Grup de Cerca en Educació Social). Els seus àmbits de recerca se centren en la protecció de la infància, les construccions del vincle educatiu en l’actualitat i les relacions entre teoria i pràctica en el camp de l’educació social.

Objectius:

 • Dotar als participants de les tècniques bàsiques i destreses necessàries per a escriure com a professionals de l’educació social.
 • Aprendre a elaborar textos de caràcter professional.
 • Fomentar la creativitat i professionalitat en l’escriptura.

Continguts

 • Mòdul 1
  • L’escriptura i les pràctiques en Educació Social: coordenades de l’acte d’escriure.
  • Les temàtiques possibles: criteris de tria i fonaments d’organització de les idees.
  • L’assaig. Aspectes a tenir en compte. Exemples.
 • Mòdul 2
  • Estructura del text.
  • Tècniques d’escriptura d’un text: adequacions i estil.
  • Competències gramaticals: normes d’escriptura i presentacions.
  • Revisió dels textos: dificultats i estratègies.

Hores lectives: 20 (8 presencials + 12 teleformació)

Calendarització:

 • Sessió presencial: 27 de juny – Horari de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h.
 • Teleformación: del 20 de juny al 5 de juliol 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 15/06/2014

Tipus de matrícula:

 • Colegiats/des COEESCV –> 42 euros
 • Estudiants/Aturats/des/Colegiats/des altres ES –> 51 euros
 • Altress –> 63 euros

Procés d’inscripció:
Una vegada inscrit en el formulari online, per a confirmar la teva inscripció, hauràs de realitzar l’ingrés o transferència corresponent al teu tipus de matrícula en el següent número de compte del Banc de Sabadell: ES76 0081-5515-24-0001651273
(No oblides indicar el teu nom i/o DNI)

Accedeix al formulari d’inscripció del curs

UNA VEGADA COMPLETADES LES PLACES, ES TANCARÀ EL FORMULARI.

ACREDITACIÓ: Certificat oficial emès pel Col·legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.

El COEESCV es reserva el dret de cancel·lació de l’acció formativa en el cas que no s’arribe al mínim de persones inscrites.

[/lang_ca]

[lang_es]

El área de Formación del COEESCV abre el proceso de inscripción del curso de Técnicas de escritura en el campo de la Educación Social a cargo de Segundo Moyano Mangas.

Descarga el cartel y accede al formulario de inscripción en el curso

Introducción

La actualidad en el campo de la Educación Social, los estudios universitarios, las cotas de profesionalización del educador/a social ha traído a este colectivo de profesionales a tener que enfrentarse a la gran aventura de escribir textos para dar cuenta de la tarea realizada, más allá de la producción de informes, dictámenes y de otra documentación necesaria.

Es por este motivo, y para incentivar la tarea de escritura sobre las prácticas y sus fundamentos teóricos que desde el Col·legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana hemos organizado este taller de escritura.

Sobre el docente:

Segundo Moyano, educador social y doctor en Pedagogía. Actualmente es profesor propio de Educación Social e la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y profesor asociado de Educación Social en la Universidad de Barcelona (UB). Miembro del GRES (Grupo de Búsqueda en Educación Social). Sus ámbitos de investigación se centran en la protección de la infancia, las construcciones del vínculo educativo en la actualidad y las relaciones entre teoría y práctica en el campo de la educación social.

Objetivos:

 • Dotar a los participantes de las técnicas básicas y destrezas necesarias para escribir como profesionales de la educación social.
 • Aprender a elaborar textos de carácter profesional.
 • Fomentar la creatividad y profesionalidad en la escritura.

Contenidos

 • Módulo 1
  • La escritura y las prácticas en Educación Social: coordenadas del acto de escribir.
  • Las temáticas posibles: criterios de elige y fundamentos de organización de las ideas.
  • El ensayo. Aspectos a tener en cuenta. Ejemplos.
 • Módulo 2
  • Estructura del texto.
  • Técnicas de escritura de un texto: adecuaciones y estilo.
  • Competencias gramaticales: normas de escritura y presentaciones.
  • Revisión de los textos: dificultades y estrategias.

Horas lectivas: 20 (8 presenciales + 12 teleformación)

Calendarización:

 • Sesión presencial: 27 de junio – Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
 • Teleformación: del 20 de junio al 5 de julio

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 15/06/2014

Horas lectivas: 20 horas.

Tipos de matrícula:

 • Colegiad@s COEESCV –> 42 euros
 • Estudiantes/Desemplead@s/Colegiad@s ES –> 51 euros
 • Otr@s –> 63  euros

Proceso de inscripción:

Una vez inscrito en el formulario online, para confirmar tu inscripción, deberás de realizar el ingreso o transferencia correspondiente a tu tipo de matrícula en el siguiente número de cuenta del Banco de Sabadell:  ES76 0081-5515-24-0001651273

(No olvides indicar tu nombre y/o DNI)

Accede al formulario de inscripción en el curso

 UNA VEZ COMPLETADAS LAS PLAZAS, SE CERRARÁ EL FORMULARIO.

ACREDITACION: Certificado oficial emitido por el Col.legi Oficial d´Educadores i Educadoros Socials de la Comunitat Valenciana.

El COEESCV se reserva el derecho de cancelación de la acción formativa en el caso de que no se llegue al mínimo de personas inscritas.

[/lang_es]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JDTFaG8qnko]

Compulsa

 [lang_ca]

Us informem que des de la Secretaria Tècnica del Col·legi Oficial d´Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana, s’ofereix a totes les persones integrants del mateix (Colegiats i Amics) el servei de compulsa oficial de documents.

Aquest servei podrà ser sol·licitat tant per a tràmits col·legials com a externs en la seu del col·legi en horari d’atenció al col·legiat.

Durant els mesos de juny, juliol i agost sol·licitar CITA PRÈVIA.

Contacta per a més informació.

[/lang_ca]

[lang_es]

Os informamos que desde la Secretaría Técnica del Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, se ofrece a todas las personas integrantes del mismo (Colegiad@s y Amig@s) el servicio de compulsa oficial de documentos.

Este servicio podrá ser solicitado tanto para trámites colegiales como externos en la sede del colegio en horario de atención al colegiado.

Durante los meses de junio, julio y agosto solicitar CITA PREVIA.

Contacta para más información

[/lang_es]

[lang_ca] Micro-societat vs Macro-societat [/lang_ca] [lang_es] Micro-sociedad vs Macro-sociedad [/lang_es]

thumb__2013-04-08--11-34-09--780381_002_aaronstudiobcn

[lang_ca]

 Sempre he estat molt en contra d’aquella frase de “açò és impossible de solucionar“. Es tracta d’una frase a la qual sovint, molta gent s’aproxima quan parlem de política, de trames socials, o de la nostra societat en general…

Òbviament, des del carrer, des de casa, des del nostre micro-món, no podrem canviar allò que, per exemple, es decidisca a un despatx a la seu de qualsevol partit polític en l’àmbit estatal, ni de bon tros, a escala europea… però, si què en podem canviar d’altres moltes coses. I tant que sí!

Podem canviar el nostre dia a dia, la forma de mirar als altres, la forma de treballar amb els altres… Malgrat això, i açò és un tema de debat molt actual, hem de tenir present moltes limitacions a les quals cal fer front, malgrat les possibles represàlies… Casos, podem veure molts, però, d’això ja en parlarem en altre moment, no?

Però, tornem al tema d’aquesta entrada… Tot això venia donat que l’altre dia, sopant amb un company, mestre de professió, comentava que es veia molt limitat. No sabia com fer per arribar el seu missatge de canvi en el seu entorn laboral.

Què ens exigeixen els encàrrecs institucionals per als quals treballem? Què ens exigeix el nostre contracte laboral? On trobem els límits? Què pretenem nosaltres amb la nostra tasca educativa?

Si rellegim els documents professionalitzadors ASEDES, podem (re)comprovar que l’Educació Social (si, en majúscules, malgrat que això em comportara alguna correcció al llarg dels anys estudiantils) és un dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d’una professió de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l’educador social i que possibilita: La incorporació del subjecte de l’educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social i, La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l’adquisició de béns culturals, que amplien les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social.

Aquesta definició i possibilitats, junt amb aquella gran frase de Benavent què feia referència a què “l’ideal últim de l’educador social, l’objectiu mai escrit, hauria de ser la desaparició de la seva professió”, considere que són els pilars fonamentals per ubicar-nos dins de la nostra professió, dins del nostre encàrrec personal i dins de la nostra praxi diària…

Per tant, basant-nos en l’anterior, em veig obligat en recordar(-me, i recordar-vos) la importància del nostre dia a dia. D’allò què fem per canviar el nostre entorn. Quan va estar la darrera vegada què vares fer alguna cosa positiva? Quan va estar la darrera vegada què vares realitzar alguna acció en conseqüència als teus pensaments?

Podem criticar la mancança de participació reial en partits polítics, si nosaltres no participem d’entitats, associacions, moviments, …? Podem criticar l’actuació en la tanca de Melilla, si nosaltres no som conseqüents en el nostre dia a dia, amb la immigració? Podem denunciar les corrupcions a dreta i esquerra, si permetem les xicotetes corrupcions?, tràfics d’influències?, i un llarg etcètera?

Què fem nosaltres per canviar el nostre entorn?

De ben segur, si ens aturem uns minuts per pensar i reflexionar, trobarem de milers d’actuacions que podam fer, diàriament, sense cap sobre esforç, per tal de millorar el nostre entorn… què, ens animem?

Recolzem als ciutadans que participen en la construcció d’un entorn millor del que tenim, recordem als dirigents polítics que estem (o hauríem d’estar) vivint en una democràcia, i ajudem-los a construir una veritable democràcia participativa… Actuem als nostres barris, pobles i ciutats, participem dels col·lectius socials, polítics, associatius, o simplement a títol personal… Recordem la importància de contribuir a la nostra societat, recordem doncs, la consciència social.

Recordem que podem i sabem viure més enllà del consumisme, del capitalisme, de l’egoisme… Personalment, estic convençut que això és possible…

[/lang_ca]

[lang_es]

Siempre he estado muy en contra de aquella frase de “esto es imposible de solucionar“. Se trata de una frase a la cual a menudo, mucha gente se aproxima cuando hablamos de política, de temas sociales, o de nuestra sociedad en general…

Obviamente, desde la calle, desde casa, desde nuestro micro-mundo, no podremos cambiar aquello que, por ejemplo, se decida a un despacho en la sede de cualquier partido político en el ámbito estatal, ni mucho menos, a escala europea… pero, si qué podemos cambiar otras muchas cosas. ¡Y tanto que sí!

Podemos cambiar nuestro día a día, la forma de mirar a los otros, la forma de trabajar con los otros… A pesar de esto, y esto es un tema de debate muy actual, tenemos que tener presente muchas limitaciones a las cuales hay que hacer frente, a pesar de las posibles represalias… Casos, podemos ver muchos, pero, de esto ya hablaremos en otro momento, ¿no?

Pero, volvemos al tema de esta entrada… Todo esto vendía dado que el otro día, cenando con un compañero, maestro de profesión, comentaba que se veía muy limitado. No sabía como hacer para llegar su mensaje de cambio en su entorno laboral.

¿Qué nos exigen los encargos institucionales para los cuáles trabajamos? ¿Qué nos exige nuestro contrato laboral? ¿Dónde encontramos los límites? ¿Qué pretendemos nosotros con nuestra tarea educativa?

Si releemos los documentos profesionalizadores ASEDES, podemos (re)comprobar que la Educación Social (si, en mayúsculas, a pesar de que esto me comportara alguna corrección a lo largo de los años estudiantiles) es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que sueño ámbito de competencia profesional del educador social y que posibilita: La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entente como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social y, La promoción cultural y social, entente como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplían las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

Esta definición y posibilidades, junto con aquella gran frase de Benavent qué hacía referencia a que “el ideal último del educador social, el objetivo nunca escrito, tendría que ser la desaparición de su profesión“, considero que son los pilares fundamentales para ubicarnos dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro encargo personal y dentro de nuestra praxis diaria…

Por lo tanto, basándonos en el anterior, me veo obligado al recordar(-me, y recordaos) la importancia de nuestro día a día. De aquello qué hagamos para cambiar nuestro entorno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo positivo? ¿Cuándo fue la última vez que realizaste alguna acción en consecuencia a tus pensamientos?

¿Podemos criticar la carencia de participación real en partidos políticos, si nosotros no participamos de entidades, asociaciones, movimientos,…? ¿Podemos criticar la actuación en la valla melillense, si nosotros no somos consecuentes en nuestro día a día con la inmigración? ¿Podemos denunciar las corrupciones a derecha e izquierda, si permitimos las pequeñas corrupciones?, ¿tráficos de influencias?, y un largo etcétera?

¿Qué hacemos nosotros para cambiar nuestro entorno?

A buen seguro, si nos paramos unos minutos para pensar y reflexionar, encontraremos miles de actuaciones que podamos hacer, diariamente, sin casi sobre esfuerzo, para mejorar nuestro entorno… qué, ¿nos animamos?

Apoyemos a los ciudadanos que participan en la construcción de un entorno mejor del que tenemos, recordamos a los dirigentes políticos que estamos (o tendríamos que estar) viviendo en una democracia, y ayudémosles a construir una verdadera democracia participativa… Actuemos en nuestros barrios, pueblos y ciudades, participemos de los colectivos sociales, políticos, asociativos, o simplemente a título personal… Recordemos la importancia de contribuir a nuestra sociedad, recordemos pues, la conciencia social.

Recordemos que podemos y sabemos vivir más allá del consumismo, del capitalismo, del egoísmo… Personalmente, estoy convencido que esto es posible…

[/lang_es]

[lang_ca] Materials del VI Congrés #EducacióSocial [/lang_ca] [lang_es] Materiales VI Congreso #EducacionSocial [/lang_es]

[lang_ca]

Us informem que s’ha publicat un nombre especial de la Revista d’Educació Social arreplegant la quasi totalitat de materials generats durant el passat VI Congrés Estatal d’Educació Social celebrat a València l’any 2012.

Accedeix a tota la documentació. I aquí teniu l’experiència que vaig presentar: #edusoentrevistas.

[/lang_ca]

[lang_es]

Os informamos que se ha publicado un número especial de la Revista de Educación Social recogiendo la casi totalidad de materiales generados durante el pasado VI Congreso Estatal de Educación Social celebrado en Valencia en el año 2012.

Accede a toda la documentación. Y aquí tenéis la experiencia que presenté: #edusoentrevistas.

[/lang_es]