Competències TIC en Educació Social

 • Descripció

L’assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d’Educació Social, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l’adquisició de la competència pròpia de la UOC “Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional“. Aquesta competència comprèn l’ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

 L’assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d’un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l’àmbit de la Informació i la Documentació, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

 • Informació prèvia a la matrícula

Es recomana que curseu l´assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de les Ciències Humanes i Socials. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d´aprenentatge a la resta d´assignatures del Grau.

 • Objectius i competències

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d´una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques:

 • Cercar i localitzar informació a la xarxa.
 • Tractar i elaborar la informació digital.
 • Presentar i difondre la informació digital.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Dominar les funcions bàsiques de tecnologia digital.
 • Planificar i gestionar un projecte virtual.
 • Adquirir una actitud digital cívica.
 • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.
 • Continguts

L´assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l´adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l´èmfasi en el domini de l´eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l´àmbit de estudi.

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l´àmbit de l´estudi
 • La xarxa social
 • L’actitud digital

 Continguts metodològics:

 • Planificació i gestió de projectes virtuals
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació a la xarxa

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia
 • Cerca, localització, tractament i presentació de la informació digital
 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, qualificació que es combina amb una qualificació de pràctiques per obtenir la qualificació final de l’assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + Pr .

Fórmula per obtenir la qualificació final d’avaluació continuada (FC)

La qualificació final d’avaluació continuada (FC) en aquest model amb pràctica o pràctiques obligatòries s’obté a partir de la fórmula de ponderació percentual en què la nota d’avaluació continuada té un pes del 70% i la de la pràctica un pes de 30%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 5 en la pràctica per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FC serà igual a la qualificació de la pràctica

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La nota final de l’assignatura (FA) serà igual a la nota final d’avaluació continua (FC).

La meva opinió personal:

Assignatura que només pots superar en AC, per tant, no hi ha PS. Aspectes positius, és una assignatura prou senzilla. Aspectes negatius, és una assignatura que totes les PAC’s (totes sobre l’entorn de la wiki) es fan grupals… i això és com jugar a la ruleta de la fortuna… pots o no tenir sort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>