Identitat, consum i vida quotidiana

 • Descripció.

Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s’emmarca dins de l’àrea de Psicologia social. En aquest sentit, tot i que l’estudi de les conductes econòmiques i del consum han estat també estudiades des d’altres eixos, en aquesta assignatura s’ofereix una mirada a l’economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l’actual organització social. En d’altres paraules, presentarem i analitzarem el consum com un dels eixos que vertebra la relació entre individu i societat en el moment sociohistòric actual. Per tant, més enllà d’intentar entendre com l’entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, del que es tracta és d’oferir una mirada psicosocial al consum, en la qual presentarem aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc. I és que la clau de la nostra societat de consum rau en les relacions que establim i els significats que hi atorguem.

 • L’assignatura en el pla d’estudis.

Aquesta és una assignatura optativa, que segueix la línia conceptual treballada prèviament en assignatures del grau com Psicologia Social i Introducció a les ciències socials.  En aquest sentit, el fet d’haver realitzat prèviament aquestes altres assignatures de la formació bàsica del grau, us permetrà entrar a treballar els continguts d’aquesta assignatura des d’una mirada psicosocial, i comprendre les aproximacions teòriques que es treballaran.

 • Camps professionals en què es projecta.

Al tractar-se d’una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d’entendre el consum com un dels elements de l’actual configuració social, els seus àmbits d’aplicació es multipliquen. Per una banda, es tracta de continguts útils en la pràctica professional al permetre prendre consciència d’alguns dels eixos sobre els que recolzen noves formes de desigualtat, exclusió social i relacions de poder en l’actualitat, i actuar sobre ells. En aquest sentit, l’assignatura pot trobar aplicació en qüestions referents a la intervenció comunitària, la intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), l’avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també permet reflexionar sobre els eixos dominants cap als que progressivament tendeix l’educació (el paper de les emocions, etc.), situar-los en el marc de la societat de consum, i entendre les relacions de poder  generen. Per altra banda, també hi poden trobar una aplicació aquelles persones interessades en qüestions educatives (educació respecte al consum o ètica, entre d’altres).

 • Coneixements previs.

Per tal d’endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum, cal que tingueu presents els continguts treballats prèviament en les assignatures del grau Psicologia Social i Introducció a les Ciències Socials. Una de les aportacions centrals de l’assignatura es situa en el marc de la Psicologia social construccionista, treballada en l’assignatura Psicologia Social.

Si heu matriculat en aquesta assignatura de manera independent al grau, això és, des de l’oferta d’assignatures de l’@teneu universitari, possiblement la principal dificultat per a comprendre i assimilar bé els seus continguts sigui el fet de no haver treballat anteriorment la perspectiva socioconstruccionista, perspectiva des de la qual estan escrits diferents mòduls de l’assignatura, i que es treballa en assignatures prèvies. Per aquest motiu, aquelles persones que us trobeu en aquesta situació, és important que us poseu en contacte amb el consultor. En funció de la vostra formació prèvia, us aconsellarà alguna lectura complementària que us ajudarà a entendre els continguts.

A banda d’això, és molt recomanable que aprofiteu i utilitzeu el fòrum de l’assignatura per anar plantejant totes aquelles qüestions i dubtes que us vagin sorgint per tal de poder seguir amb el ritme de l’assignatura.

 • Competències.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Buscar i gestionar dades i materials d’investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l’ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals UOC

 • Comunicació en una llengua estrangera

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l’estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Continguts.
 1. Aproximacions teòriques a l’estudi del consum
 2. Treball i oci en el marc d’una societat post-industrial
 3. L’homo emocionalis i el consum 
 4. Ètica, consum i noves formes d’exclusió social
 • Consulta del model d’avaluació.

Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 60% – PS 40% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>