Diàleg interreligiós i educació social

 • Descripció.

Quan una persona està sent acompanyada per un professional de l’Educació social és clar que es troba en una situació de mancança o de vulnerabilitat. En aquestes circumstàncies les persones experimenten diversos tipus de necessitat, les que estan clarament vinculades a aspectes materials, les que estan vinculades als sentiments o emocions i les que estan vinculades al sentit. Una persona que ha de viure al carrer, té necessitat d’una casa, té necessitats afectives i de seguretat, i també, té necessitat de trobar o donar sentit a la seva vida, a allò que li està passant. És molt important poder atendre els tres tipus de necessitat descrites per tal d’oferir un acompanyament complet a la persona. Les necessitats espirituals són les que estan vinculades al sentit i a l’objectiu que cada persona posa a la seva vida. Al llarg de la història de la humanitat s’han desenvolupat diversos sistemes culturals per donar resposta a les necessitats de l’esperit. Les religions, les filosofies, les espiritualitats han fet aquesta tasca d’ajudar les persones a mirar el seu interior i a trobar el sentit de l’existència. La nostra societat occidental, ha desenvolupat un tipus de pensament molt racionalista, centrat en el “logos”, en el que el pensament discursiu de vegades ha deixat poc espai a la introspecció a la mirada interior.

 • Objectius i resultats d’aprenentatge.
 1. Aproximar-se al concepte de dimensió espiritual de les persones
 2. Evidenciar el progressiu reconeixement que té la dimensió espiritual de la persona en diverses professions
 3. Aprendre com es pot incloure la perspectiva espiritual en l’acompanyament a les persones
 4. Aproximar-se a la vivència de l’espiritualitat que manifesten diferents col·lectius de persones usuàries dels serveis socials
 5. Conèixer la proposta d’espiritualitat que ofereixen les principals tradicions religioses del nostre entorn
 • Continguts.
 1. La dimensió espiritual de la persona
 2. El fet religiós
 3. Les grans religions i conviccions
 4. L’acció social i l’espiritualitat
 5. Intervenció socioeducativa, espiritualitat i religiositat
 6. Les institucions religioses i l’acció social

 • Consulta del model d’avaluació

Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 70% – PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>