Acció col·lectiva i Educació Social.

 • Descripció

L’objectiu que es persegueix amb aquesta assignatura és introduir als/les estudiants en les anàlisis i les reflexions que s’han fet des de la Psicologia Social de l’Acció Col·lectiva. En aquest sentit, es plantegen uns continguts que ens porten des dels primers plantejaments sobre el comportament de les masses fins als plantejaments més recents sobre els moviments socials. Presenta exemples concrets de mobilització social i convida a la seva anàlisi. Finalment, ressalta la naturalesa instituïda de la realitat social i de les nostres maneres de comprendre-la i recordar-la. D’aquesta manera, promouen no només una conceptualització de processos col·lectius bàsics dins de la i l’enfocament de la matèria, sinó que s’aborden fenòmens concrets i estretament vinculats amb el seu desenvolupament actual.

Per un millor aprofitament de l’assignatura, ens proposem, en primer lloc, que tingueu al vostre abast les principals perspectives teòriques mitjançant les quals s’han estudiat els processos col·lectius, treballant-los des d’un punt de vista crític i reflexiu que fomenti un aprenentatge autònom i significatiu. En segon lloc, treballar des d’un punt de vista empíric i actual, els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i transformació dels moviments socials com a agents de canvi social. En tercer lloc, abordar els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i acció de les institucions socials sobre la subjectivitat i la reproducció de l’ordre social contemporani.

El recorregut temàtic que us proposem està ple de conceptes, teories i històries que us oferiran una  mirada diferent de la Psicologia Social. L’eix o la qüestió que ho vertebra tot és la tensió entre el canvi i la reproducció de l’ordre social, és a dir, la tensió entre allò més normatiu i allò més creatiu i canviant. Esperem que aquest conjunt de coneixements us apassionin i convidin a aprofundir en tot allò relacionat amb l’acció col·lectiva.

 • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

L’assignatura pretén un apropament a una de les àrees més importants de la Psicologia Social. Els continguts estan organitzats en un esquema que va des de les formes menys organitzades i espontànies de comportament col·lectiu, fins a les formes més formalitzades. Aquest contingut és d’especial interès pels Educadors Socials interessants en comprendre els processos psicosocials de canvi i reproducció social.

Camps professionals en què es projecta

Els conceptes que s’aprenen en aquesta assignatura constitueixen una magnífica base per a la pràctica de la Intervenció Social, en àrees com la Intervenció Comunitària, la Intervenció en col·lectius en risc d’exclusió, la Dinàmica de grups, etc. També ofereix eines pel treball d’Intervenció en Organitzacions.

 • Objectius i competències

Durant el desenvolupament de l’assignatura s’incidirà sobre un conjunt de competències transversals a saber:

 1. La capacitat argumentativa; és a dir, la capacitat per a justificar les idees i anàlisis elaborades, exposant-los amb claredat, ordre i coherència, i utilitzant els continguts abordats en l’assignatura de manera pertinent.
 2. La capacitat per a relacionar els continguts de l’assignatura amb les experiències i vivències de la vida quotidiana, així com amb exemples i casos extrets del nostre context sociocultural.
 3. La reflexió i la crítica; enteses com la capacitat per a qüestionar i valorar els efectes, els límits i possibilitats analítiques que ens oferixen les teories, enteses així com productes humans susceptibles de revisió.
 4. L’habilitat per a aprendre autònomament i per a coordinar el propi procés d’aprenentatge amb el dels companys de l’aula, a través de processos de treball en equip.

En aquest sentit, els principals objectius d’aprenentatge a aconseguir són:

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social:

 1. Comprendre el concepte de comportament col·lectiu: la seva definició, característiques i tipus.
 2. Identificar les principals aportacions teòriques a l’estudi del comportament col·lectiu.
 3. Reconèixer i analitzar els exemples concrets de comportament col·lectiu.

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social.

 1. Comprendre el concepte de moviment social: la seva definició, característiques i tipus.
 2. Identificar les principals teories que les ciències socials han desenvolupat per comprendre els moviments socials.
 3. Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per a estudiar-los.

Bloc 3: Institucions socials: reproducció i innovació en l’ordre social.

 1. Conèixer les característiques bàsiques de les institucions, com s’organitzen, els seus usos i efectes.
 2. Conèixer l’impacte de les institucions socials sobre la vida quotidiana de les persones: la seva identitat, pensament i acció.
 3. Examinar i valorar diferents visions crítiques de les institucions i el que aporten per poder-les transformar i contribuir tant al seu canvi i funcionament com a un canvi social de més ampli abast.

 • Continguts

Els continguts de l’assignatura estan distribuïts en dos tipus de materials: els mòduls i les lectures complementàries. A continuació donem alguns detalls sobre aquests materials. És necessari tenir en compte que les avaluacions de l’assignatura (PACs, Prova de Síntesi i Examen) inclouran continguts dels mòduls i de les tres lectures complementàries obligatòries. Dominar les competències de l’assignatura i arribar als seus objectius requereix de l’estudi, comprensió i assimilació dels continguts d’ambdós materials. A més, cal recordar que treballar en grup algunes PAC és una competència transversal que heu de desenvolupar.

Els principals continguts estan dividits en tres grans blocs. Existeix un mòdul per a cadascun d’aquests blocs. La seva lectura i estudi constituïx el punt de partida ineludible per a la comprensió i assimilació dels temes d’aquesta assignatura. Aquests mòduls oferixen una panoràmica inicial i proposen els conceptes bàsics sobre els quals s’assenta el treball de tot el semestre.

Les lectures

A més dels continguts anteriorment mencionats tindreu a la vostra disposició un conjunt de lectures organitzades al voltant d’una Web de Recursos.Durant el semestre, llegir i treballarem al menys tres d’aquests textos (un per mòdul) amb l’objectiu d’aprofundir sobre els temes presentats en els mòduls. La resta de lectures serà voluntària encara que recomanada.

Aquestes lectures obligatòries són:

Reicher, S (1990). Conducta de masa como acción social. A Turner, J. C. Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Pp. 235-273. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

Sabucedo, J. M., Durán, M. i Alzate, M. (2010). Identidad colectiva movilizada. Revista de Psicología Social, 25 (2), 189-201. Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

Berger, P. L. I Luckmann, T. (1988). La societat com a realitat objectiva. A La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder. Pp. 73-181.Aquesta lectura serà obligatòria durant aquest semestre.

 • Avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 60% – PS 40% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

 • Les PACs

Les PACs consisteixen en l’anàlisi de casos concrets utilitzant la teoria vista durant el bloc corresponent. L’enunciat de cada PAC inclourà la presentació del cas (a través de notícies, vídeos, vinyetes, etc.) i la formulació d’una o més preguntes o activitats a realitzar. La resposta a aquestes preguntes requerirà d’algun tipus d’elaboració pròpia, original, estructurada i ben argumentada. Les millors respostes seran sempre aquelles que, complint amb els requisits de la PAC, superin el simple resum dels continguts estudiats durant el bloc i demostrin la capacitat dels autors per a (1) argumentar, (2) relacionar els continguts amb la vida quotidiana i/o amb casos concrets, (3) abordar reflexiva i críticament les teories, (4) aprendre autònomament i en equip (veure apartat d’Objectius i Competències). També es tindrà en compte per a la qualificació el compliment de les normes de presentació, la cura dels aspectes formals del treball (puntuació, ortografia, presentació, etc.), l’ús de fonts complementàries i la seva correcta referenciació en el cos del treball i en una bibliografia (consultar la secció “Recomanacions per a una excel·lent Avaluació Continuada”).

La PAC 1 avalua els continguts del primer mòdul i el seu text complementari associat. Cal lliurar individualment a través del Registre d’Avaluació Continuada (localitzat en el mòdul d’Avaluació a l’esquerra de l’aula). Durant la realització de la PAC1, el fòrum serà utilitzat per resoldre les diferents dubtes relacionats amb l’enunciat. Es recomana als estudiants que qualsevol pregunta que pugui resultar d’interès per a tots els companys es publiqui en el fòrum i no enviada a la bústia personal del consultor.

Les PACs 2 i 3 avaluen els mòduls 2 i 3 respectivament (amb els seus textos associats). La PAC 2 es lliurarà obligatòriament en grup i la PAC 3 podrà fer-se en grup o individualment. Abans que es publiqui la PAC2 el consultor convocarà la conformació de grups de treball, per això s’ha d’utilitzar el fòrum de l’assignatura i els wiki. Una vegada conformats els grups, el treball grupal es durà a terme en l’eina de “Grups de Treball”. El funcionament del treball grupal serà autònom i autogestionat. El consultor NO intervindrà en aquest espai.

Per superar l’avaluació continuada cal presentar totes les PACs. Totes elles tenen el mateix valor i es farà la mitjana de les seves notes per obtenir una nota final de l’avaluació continuada. Aquesta nota final de l’AC té un valor del 60% de la nota final de l’assignatura.

Per superar l’avaluació continuada és necessari presentar totes les PACs. Totes elles tenen el mateix valor i es farà el promig de les seves notes per obtenir una nota final de l’avaluació continuada. En el cas de suspendre una PAC amb una D s’ha d’anar a l’examen final, en el cas d’obtenir una C- és possible aprovar l’avaluació continuada si les altres dues notes són com a mínim una C+ i una B. La nota final de l’avaluació continuada es creuarà amb la nota de la PS, d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals, i permetrà l’obtenció de la nota final de l’assignatura.

 • La PS

A la part final del semestre, en les dates establertes en el calendari de la UOC, es realitzarà una Prova de Síntesi (PS) en què han de presentar tots els estudiants que hagin aprovat l’avaluació contínua. La PS té un valor del 40% de la nota final.

De manera similar a les PACs, la PS presentarà un cas concret i plantejarà una o diverses preguntes que orienten l’anàlisi del cas i es demanarà a l’estudiant que apliqui conceptes extrets de tots els mòduls i les tres lectures obligatòries. La realització de la PS serà presencial i no es permetran materials de suport. La PS no és un prova que consisteix a  memoritzar i repetir els materials, sinó que pretén que relacioneu els diferents conceptes claus treballats durant l’assignatura i manifesteu les competències adquirides durant l’avaluació continuada, tot donant una resposta analítica i reflexiva al cas plantejat. La durada de la prova serà d’una hora.

Per calcular la nota final de l’assignatura cal tenir en compte que l’AC té un valor del 60% i la PS un valor del 40%. Per tant, cal considerar que la PS té una valoració (A, B, C, D, N) que influirà la nota final proposta de l’AC.

La PS no és un examen sobre les PACs, de manera que pot incloure preguntes sobre continguts no avaluats directament a través de l’Avaluació Continuada. Les preguntes que es plantejaran en la PS exigiran l’estudiant un coneixement dels conceptes bàsics de l’assignatura i requeriran d’una resposta sintètica, precisa, reflexiva, original i ben argumentada. En cap moment, cal presentar un resum de tots, o de bona part, dels continguts de l’assignatura. Per aquest motiu, la preparació per a aquesta prova no requereix de la memorització mecànica dels materials, sinó de la comprensió i apropiació global dels continguts.En enfrontar la PS tingueu en compte que només comptareu amb una hora i que no es permet utilitzar cap tipus de material.

 • Avaluació final

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N) tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències. L’Examen Final constarà de dos enunciats per a cada bloc que podran ser preguntes de desenvolupament o anàlisi de casos.Les lectures obligatòries de cada bloc també entren dins l’avaluació de l’examen final. Els estudiants haureu d’escollir i respondre un dels enunciats de cada bloc, per a un total de tres enunciats. No es permetrà l’ús de cap tipus de material per a realitzar aquesta prova. En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen.

 • LA MEVA OPINIÓ PERSONAL.

Alguns/es companys/es en l’aula han fet la seva valoració personal de l’assignatura, considere fonamental compartir-la, ja que pràcticament és la mateixa que la meva… Ací teniu alguns exemples:

La temàtica a priori em semblava molt interessant, però he de dir que he trobat que els continguts tant dels mòduls com al llarg de les pacs i en la pròpia PS no s’adapten a la tònica general del grau: ni per adaptació de la teoria a la pràctica professional de l’educació social, ni per menció en la teoria d’una mirada vinculant amb l’educació social.

L’assignatura m’ha semblat un afegit, extreta d’algun altre grau i sense que s’hagi fet la mínima adaptació al saber i praxi de l’educació social.

La tasca de consultoria tampoc ha estat gens un pont entre el material docent i l’alumnat, ni per participació a l’aula, ni per promoció del debat i intercanvi entre alumnes, ni per devolució i atenció personalitzada, ni per acompanyament…

Personalment he de recomanar sincerament una revisió, per a properes promocions, del plantejament de les pacs, de la PS, de la dinamització a l’aula i de la promoció d’aprenentatge i vinculació entre contingut teòric i reflexió pràctica.

I ací la meva resposta:

Hola companys i companyes!!!
Jo també voldria afegir-me als comentaris iniciats per la companya…

Personalment, aquest semestre, amb els títols de les assignatures i remirant els plans d’estudis, pensava que anava a estar un dels semestres d’aquells de gaudir… Finalitzar els estudis amb unes assignatures força interessants… Però, la veritat és que ha quedat lluny de les meves expectatives.

Pel que fa als materials, he tingut la mateixa percepció que a Mediació i Resolució de Conflictes… Uns materials que provenen d’altre grau universitari i que s’han afegit a Educació Social, sense fer una lectura detinguda i potser, una adaptació d’aquests… Ho he comentat en moltes ocassions. Es nota molt quan uns materials estan escrits per nosaltres, que quan trobem materials d’altres graus… Una llàstima…

Tanmateix, sóc de la opinió que l’acció de consultoria ha estat molt escassa… Potser aquesta assignatura haguera estat genial acompanyar-la d’un gran debat, analitzant l’acció col·lectiva actual… i plantejant nous dubtes i interrogants…

Gràcies companya per encetar aquest debat… Esperem que a la llarga serveixa per tal de fer modificacions serioses al pla d’estudis actuals…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>