Mediació i resolució de conflictes.

 • Descripció

Mediació i resolució de conflictes és una assignatura que aborda de manera més directa la importància del conflicte com a element de relació en les societats actuals, i com a matèria d’estudi pròpia de l’Educació Social. Suposa, doncs, la base teòrica, metodològica i conceptual necessària per comprendre la importància del conflicte i de la seva resolució per entendre moltes de les dinàmiques socials i psicològiques que tenen lloc en les societats contemporànies. Gràcies a aquesta assignatura els/les estudiants tindran, primer, una visió introductòria de la Conflictologia i de les principals tècniques de resolució i gestió dels mateixos, i a més, obtindran una visió múltiple i variada dels principals enfocaments que es despleguen en aquest camp, des de les teories més clàssiques fins a les teories més centrades en aspectes crítics i nocions alternatives sobre la gestió de conflictes; des de l’enfocament microsocial del conflicte fins a l’enfocament macrosocial del mateix.

 • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

Aquesta assignatura s’adreça a tots aquells estudiants d’Educació Social o d’altres ensenyaments que desitgin adquirir un coneixement extens sobre l’anàlisi de conflictes psicosocials, així com adquirir una sèrie d’habilitats professionals per incrementar les seves destreses de resolució de conflictes en un entorn dinàmic i complex, com el que vivim en les societats actuals. A més, aquesta assignatura ha de permetre discutir, analitzar i estudiar les principals nocions de conflicte, així com de les principals tècniques de resolució en les societats contemporànies i comprendre el paper dels anomenades TIC com a plataformes de gestió i intervenció social.

 • Camps professionals en què es projecta

L’anàlisi i la resolució de conflictes és un dels camps de coneixement que en l’actualitat estan en expansió i de fet els àmbits laborals on hi té una presència important estan en constant creixement. Es pot aplicar en diversos camps professionals com ara la psicologia; la sociologia; el treball/educació social; en el dret laboral, civil, penal o familiar; en la gestió de personal, en les relacions internacionals, etc. Les estratègies i tècniques de resolució de conflictes com ara la mediació, la negociació, la conciliació i l’arbitratge són cada cop més elements d’ineludible ús en conflictes tan diversos com els relacionats amb les següents àrees:

 • La vida familiar
 • Organitzacions del Tercer Sector
 • Governabilitat i planificació
 • Participació i convivència ciutadana: la mediació ciutadana
 • Defensors i síndicatures
 • Àmbit educatiu
 • Diversitat cultural i immigració
 • Polítiques de joventut
 • Empresa i capital humà
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Serveis socials
 • Objectius i competències

 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar,ccomprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i/o institucions socials.
 • Identificar les característiques socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Actuar de forma ètica i d’acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades ambcla seva actuació professional.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels demés, als contextos i a la influència que en ells s’hi exerceix.

Els principals objectius d’aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). i les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
 • Aportar una metodologia suficientment eficaç per a l’anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l’augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els que és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació
 • Continguts

Mòdul 1: Fonaments per a una comprensió psicosocial del conflicte (2 crèdits).

Lectura complementària: Floyer, A (1997) Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Paidós Empresa 14, pp. 81-100 i 117-127

Mòdul 2: Àmbits psicosocials del conflicte d’interès contemporani (2 crèdits)

Lectura complementària: González, E., López, E. (2005). El conflicto en las clases de educación física: Una oportunidad para aprender a convivir. A VINYAMATA, E. (Coord.) (2005). Vivir en paz. Conflictología y conflictividad en la vida cotidiana. Barcelona: Editorial Hacer.

Mòdul 3: Investigació del conflicte i estratègies de resolució (1,5 crèdits).

Mòdul 4 : L’aportació de les TIC a la comprensió, anàlisis i transformació dels conflictes socials (0,5 crèdits).

 • Materials i eines de suport

El material de l’assignatura consta de 4 mòduls didàctics realitzats en format de paper. Els materials estan pensats com una àmplia introducció a la psicologia del conflicte, amb un especial interès per l’enfocamet psicosocial del conflicte. Per això recull les principals visions teòriques i metodològiques que es disposen al respecte. A més de les principals teories i enfocaments metodològics que s’utilitzen, o s’han utlitzat, per comprendre, encarar i resoldre problemàtiques socials, els materials recullen crítiques i anàlisis contemporanis molt vinculats als principals canvis que viuen les nostres societats. Per això, contenen molts exemples i anàlisis centrats en casos reals i pràctics que puguin ser del màxim interès per l’estudiant i de la màxima rellevància social i actual possible. Aquests materials tenen com a objectiu facilitar una lectura crítica i reflexiva del conflicte, que relacioni algira els continguts que es presenten en els diferents mòduls. A més dels materials didàctics l’assignatura s’acompanya de lectures complementàries i d’ampliació, així com d’una bibliografia de consulta àmplia i actualitzada.

En els diferents espais de l’aula, tauler, fòrum i espais de debat, trobareu també una sèrie de comentaris crítics i ressenyes, noticies i articles actuals, elaborats i comentats per l’equip docent de l’assignatura.

 • Metodologia

Aquesta és una assignatura encarada especialment a una forta vinculació entre teoria i pràctica, ja que vincula les perspectives més teòriques de la conflictologia amb les intervencions i camps professionals actuals en els que es projecta. En aquesta assignatura, doncs, hi haurà una forta presència de casos pràctics i d’anàlisis d’intervencions així com la presència de diversos àmbits professionals d’actuació en els que es projecte. L’anàlisi de casos, les anàlisis d’experiències professionals, i de projectes d’intervenció reals, aixó com l’ús de simulacions de projectes d’intervenció i de situacions de mediació seran altres elements metodològics utilitzats per tal d’aprendre i posar a prova les principals tècniques i metodologies que l’enfocament de l’assignatura proporciona.

Seguint el recorregut dels propis materials, aquesta assignatura promou que hi hagi el màxim de participació possible i per això recomanem fermament que es participi en els espais que el campus virtual ens ofereix (fòrum, compartir dubtes, debat, etc.) i que les preguntes sobre el contingut de l’assignatura s’enviïn de forma preferent al fòrum i no pas a la bústia personal de la consultora de manera que tots els/les companys/es en puguin tenir coneixement i puguin participar-hi, fent l’assignatura més dinàmica.

A més, es promou el treball grupal per a l’anàlisi dels conflictes i les propostes de resolució afavorint la reflexió i l’intercanvi col·lectiu.

 • Avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació contínua (AC), i d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final presencial (EX). Per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC o EX.

En les proves d’avaluació d’aquesta assignatura es valorarà:

 1. l’adequació de la resposta al que es demana,
 2. els continguts que es tractin,
 3. l’estructura formal, la redacció i l’estil. Així per tal de superar l’avaluació és necessari que les proves escrites presentin: bona ortografia, correcció lingüística i de lèxic, redacció clara i coherent i equilibri argumental,
 4. la capacitat de treball en grup.

L’Avaluació Continuada consistirà en la realització d’un estudi de cas d’un conflicte psicosocial. L’estudi es realitzarà en quatre proves d’Avaluació Continuada que consistiran en la identificació, l’anàlisi, l’elaboració i l’avaluació d’una proposta de resolució d’un conflicte psicosocial d’actualitat que els estudiants seleccionaran lliurament o d’entre els que proposi la consultora de l’assignatura. Les quatre activitats hauran de tractar de forma global un conflicte, tant des de la teoria com de la pràctica, fins arribar a entendre la seva dinàmica i poder fer propostes de resolució.

Les proves d’avaluació continuada han de ser originals dels estudiants que ho signen. En cas de considerar-se que un treball no és original, es suspendrà l’avaluació continuada dels signants, que, per tant, hauran de presentar-se a l’examen final (EX) per poder superar l’assignatura.

L’estudiant haurà de lliurar les quatre activitats que es proposen com a exercicis de l’Avaluació Continuada atès que totes són de caràcter obligatori. La qualificació final de l’Avaluació Continuada serà el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes a les quatre activitats: cada prova representa el 25% de la nota de l’AC de l’assignatura.

L’estudi de cas d’un conflicte constarà de tres proves que es realitzaran en grups de tres estudiants i una quarta prova final que es realitzarà de forma individual. Tot i que consti de quatre activitats, cal entendre-les com un treball únic que es fa en diverses etapes, és a dir, que el resultat final ha de ser un estudi d’un conflicte psicosocial que cobreix totes les vessants que s’aniran treballant a l’assignatura al llarg del semestre.

PAC1

Objectius: Identificar, descriure i analitzar un conflicte psicosocial d’actualitat.

Activitats: Aquesta PAC requereix com a primer pas la conformació de grups de 3 persones. Un cop estiguin conformats els grups de treball, cada grup ha de seleccionar un conflicte psicosocial que serà l’eix de totes les activitats de l’Avaluació Continuada d’aquesta assignatura ja que en serà l’objecte d’anàlisi i de propostes d’intervenció.

La PAC1 consta de tres parts:

1.- La conformació de grups

2.- La proposta de cas: L’alumnat pot fer propostes de conflictes que potencialment es podrien treballar en aquesta assignatura com a estudi de cas (es pot presentar un màxim de tres propostes de conflicte). El grup amb l’ajut de la consultora definirà un conflicte psicosocial d’actualitat per a treballar durant tota l’AC.

El conflicte escollit ha de ser validat per la consultora abans de seguir a la següent fase de presentació del conflicte.

La participació en aquesta fase de presentació de la proposta es tindrà en compta en l’Avaluació Continuada i s’avaluarà el procés d’identificació i definició del conflicte a treballar.

El procés de triar i documentar-se sobre un cas concret que cada grup de treball portarà a terme serà supervisat per la consultora.

3.- La presentació escrita de conflicte: Això implica fer una reflexió sobre l’origen del conflicte, les seves manifestacions i els seus efectes identificant les parts en conflicte, les seves posicions en relació al conflicte, el context del conflicte, els intents de resolució, etc.

Aquesta activitat es farà en grups de tres persones.

PAC2

Objectiu: Aprofundir en el conexeiment del conflicte aplicant-hi els elements d’anàlisi teòrica que s’ofereixen en l’assignatura.

Activitats: Aplicar una de les perspectives teòriques al estudi de cas i redactar una reflexió teòrica que aporti elements de comprensió al conflicte seleccionat de forma personalitzada, en base al cos teòric de la psicologia o la sociologia triat.

La primera fase d’aquesta PAC consisteix en fer un exercici de síntesi d’una selecció prèvia de teories. Posteriorment s’escollirà la teoria més adient i útil per a cada conflicte.

Aquesta activitat es farà mantenint els mateixos grups que es van constituir a la PAC1.

PAC3

Objectiu: Dissenyar i desenvolupar una proposta de resolució del conflicte que treballeu en l’AC.

Activitat: Elaborar una proposta de resolució del conflicte escollit a la PAC1. La proposta ha d’incloure un mètode o estratègia per aplicar al conflicte, fases a seguir, avantatges i inconvenients per a fer ús de la metodologia específica proposta per a resoldre el conflicte.

Aquesta activitat es farà mantenit els mateixos grups que es van constituir a la PAC1.

PAC4

Objectiu: Fer una síntesi i articulació dels principals continguts i aprenentatges realitzats durant l’Avaluació Continuada de l’assignatura i reflexionar sobre la proposta de resolució que han fet

Activitat: Consistirà en una integració dels tres moments de les PACs anteriors on s’englobi en un únic treball la descripció, anàlisi i proposta de resolució del conflicte psicosocial treballat en l’Avaluació Continuada de l’assignatura. S’ha de lliurar un treball que consta de preguntes d’integració, capacitat d’anàlisi i de síntesi que heu de fer de manera individual.

 • Avaluació final 

L’Avaluació final consistirà en un Examen final (EX)

Els estudiants que hagin obtingut una nota d’AC igual o més elevada que 5 no han de fer l’EX i la seva nota final d’assignatura serà igual a la nota d’AC.

L’EX serà de dues hores i constarà de dues parts, una primera part teòrica i una segona part on caldrà aplicar la teoria a la pràctica:

 1. La primera part constarà de dues preguntes sobre alguns conceptes teòrics estudiats al llarg del curs. Cadascuna de les preguntes valdrà el 25% de la nota i per tant aquesta primera part constituirà el 50% de la nota.
 2. La segona part serà de caire pràctic i caldrà aplicar els conceptes i les metodologies estudiades a un conflicte concret que es proposarà en l’examen. Aquesta part l’altra constituirà el 50 % de la nota.
 • Feedback

La devolució de la valoració de les PACs es farà mitjançant un document que es penjarà en el tauler. Aquest document recollirà els punts positius del conjunt de les PACs, però sobretot els punts febles més destacats com ara les explicacions incompletes, les errades d’argumentació de la resposta, etc.

L’objectiu d’aquesta valoració serà doble. Per un costat, permetrà a l’estudiant conèixer els criteris amb què s’ha avaluat la seva PAC. Per un altre, ha de servir com una eina que proporcioni a l’estudiant les claus per avançar en el seu coneixement i métode de treball. És important que els estudiants incorporin les recomanacions que es faran en els missatges de devolució de la valoració per tal de progressar de forma òptima en l’assignatura.

 • LA MEVA OPINIÓ PERSONAL.

Al finalitzar l’assignatura, vaig deixar aquest missatge com a avaluació personal i tancament de la mateixa al fòrum de l’assignatura.

Tal i com varem portar a la Comissió d’Estudis del mes de juliol, aquesta assignatura, al meu parer (i pel que alguns/es heu fet arribar, al parer d’altres companys/es) requereix una revisió profunda del pla d’estudis i fins i tot, de la metodologia de treball…

Quan vaig iniciar aquest darrer semestre, vaig veure els noms de les assignatures, així com el pla docent d’aquestes i pensava que seria un semestre d’allò més interessant. Però, malauradament no ha estat així…

Pel que fa als materials de l’assignatura, es nota molt com no són uns materials destinats als estudiants d’Educació Social, sinó que són d’una assignatura extreta d’altre grau, i que s’ha afegit al nostre grau… Es nota molt com es produeix això… No només per l’any d’edició dels materials, sinó pels continguts en si mateix… 

Malgrat la superació d’aquesta assignatura, pense que es podria haver realitzat d’altra forma… Agrair l’acompanyament de les companyes de grup, i en general, de la totalitat de companys de l’aula, quan ens veiem perduts per no saber ben be per on encaminar les PACs… des d’aquella PAC inicial de la graella on calia  que l’omplirem amb les diverses teories, autors,… 

Potser seria interessant, de cara a un futur curs, fomentar debats entre els alumnes de l’assignatura, per tal d’anar tractant diversos casos i anar entenent l’assignatura…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>