Pràcticum III

 • Descripció

El Practicum III és la única assignatura en el Pla d’Estudis del Grau en educació Social de la UOC que compta amb 12 crèdits ECTS. El motiu rau en la quantitat d’hores (150) dedicades a les pràctiques externes en programes, serveis, projectes i institucions socials i educatives. L’assignatura, doncs, gira al voltant precisament d’aquestes pràctiques i de la tasca de reflexió i anàlisi que d’elles se’n deriva. En aquest sentit, l’eix articulador serà la Memòria de Pràctiques, document que l’estudiant lliurarà en el procés d’avaluació final de l’assignatura. És per això que, tot i no significar grans canvis, el model de treball del Practicum III suposa vincular les PACs a realitzar en el marc del treball de la Memòria final.

L’assignatura també té en compte la diferenciació que existeix entre els estudiants que la cursen a partir del procés de Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Professional (RAEP). En aquest cas, el treball a realitzar (degut al reconeixement que es realitza de les pràctiques externes) comportarà també el lliurament d’una memòria final però amb diferents objectius i estructura que la resta d’estudiants que la cursen en el format habitual. En aquest sentit, els estudiants s’hi troben tots en la mateixa aula, però amb alguns espais específics convenientment assenyalats pel professor consultor.

El Practicum III està vinculat a l’anàlisi de la pràctica dels educadors socials, partint de que la pràctica en educació social s’entén com la instauració de coordenades espaials i temporals que ha de permetre establir accions educatives encaminades a la promoció cultural dels subjectes atesos per l’educació social. Tanmateix, el Practicum III se centra en les formes i models d’acció social i educativa, en un format d’experiència en que l’estudiant té la possibilitat de conèixer algunes de les significacions de la feina de l’educador social en els marcs laborals habituals d’aquesta professió.

Convé aclarir, i aquest serà un dels eixos importants del recorregut proposat en aquesta assignatura que el procés formatiu de l’estudiant d’educació social contempla dues grans dimensions: per una banda, la formació resultant del treball realitzat al llarg del trajecte vinculat al Grau, és a dir, el pas per les diferents assignatures cursades i el posicionament envers el coneixement desplegat; i, per altra banda, la formació que s’inicia en un marc laboral i que suposa recrear els continguts estudiats i treballats, posar-los en joc, (re) conduir-los, donar-los altres formes, etc. Un bon espai per iniciar aquest nova part del procés formatiu és el Practicum III, en tant proposa cercar experiència, en el sentit que Larrosa atorga al terme:

 “La tercera precaución consiste en separar claramente experiencia de práctica. Y eso significa pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión. El sujeto de la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo, inactivo: de la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente una pedagogía. Pero se trata de mantener siempre en la experiencia ese principio de receptividad, de apertura, de disponibilidad, ese principio de pasión, que es el que hace que, en la experiencia, lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestro poder y a nuestra voluntad”.

Larrosa, Jorge (2003) “La experiencia y sus lenguajes”. En: Seminario Internacional La formación docente entre el siglo XIX y el siglo XXI. (Buenos Aires, noviembre 2003). Buenos Aires: Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación.

Per tant, a l’assignatura tindrà cabuda tant la pràctica, en tant articulació d’espais i temps on hi ha lloc per l’acció educativa i social, com l’experiència en tant “allò que em travessa” (Larrosa, 2003)[1], allò que incideix subjectivament, en aquest cas, en el procés formatiu particular.

Per tot això, el Practicum III es converteix en una assignatura que ha de poder dirigir la seva mirada als continguts de les assignatures ja estudiades, amb l’interès de situar també les dimensions pedagògica, ètica, educativa, formativa i relacional de la professió de l’educador social.

 • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

L’assignatura Practicum III pertany al Mòdul Pràctiques d’Educació Social, a la Matèria Practicum. Per tant, existeix un continuum amb el Practicum I i el Practicum II, completant l’oferta del Grau en Educació Social pel que a les pràctiques es refereix. D’aquesta manera, cada estudiant pot vincular l’experiència realitzada en el seu procés formatiu, articulant el coneixement acumulat i la connexió amb el context concret en que realitza les pràctiques. Com s’ha fet esment, el còmput total d’hores de pràctiques externes en el centre/institució/programa/servei escollit és de 150 hores.

Per tant, els aspectes concrets de la introducció a la pràctica professional (Practicum I) i els coneixements institucionals (Practicum II) estaran presents en l’anàlisi de la pràctica educativa de l’educador social (Practicum III), fent especial atenció precisament al component educatiu de la tasca professional.

 • Coneixements previs

Per matricular-se a l’assignatura de Practicum III és imprescindible haver cursat i superat prèviament el Practicum I i el Practicum II, la qual cosa suposa també haver cursat i superat prèviament 120 crèdits ECTS del Grau. En aquests 120 crèdits es compatibilitzen tant les assignatures aprovades com les que s’hagin pogut convalidar en els processos de reconeixement acadèmic (AEPs) estiguin o no incorporades a l’expedient de l’estudiant. Per a conèixer les especificitats del procés de matriculació d’aquest assignatura l’alumne/a s’ha de dirigir al seu tutor UOC.

Les pràctiques externes del Practicum III es poden realitzar en un centre públic o privat amb els que la universitat té formalitzat un conveni marc de col·laboració. Entenem per centres de pràctiques qualsevol centre de treball, institució, entitat o servei que desenvolupi algun tipus d’encàrrec en el camp de l’educació social. L’estudiant pot optar entre triar algun dels centres ofertats per la universitat (situació 1) o bé proposar un centre (situació 2). Les propostes de centres de pràctiques fetes pels propis estudiants hauran de complir uns criteris de validació per a ser acceptades.

 • Objectius i competències

Els objectius generals de l’assignatura Practicum III són:

 • Reconèixer el treball que es realitza en els centres i/o institucions de pràctiques, avançant en el desenvolupament de les competències professionals.
 • Integrar els processos de recerca dels fonaments teòrics en els que es sustenten les diferents pràctiques, formes de treball i models educatius des dels que s’exerceix l’acció professional.
 • Possibilitar que els estudiants comencin a escriure sobre la pràctica professional a partir de la reflexió de les pràctiques professionals, compartint aquest saber amb la resta de la comunitat professional.
 • Completar la formació acadèmica rebuda al llarg del Grau, integrant la teoria i la pràctica, aplicant la teoria a realitats concretes i vinculant la realitat d’aquestes pràctiques a una tasca de reflexió capaç d’integrar-se en una dinàmica <<d’acció-reflexió-acció>>.

Competències transversals:

 • CT5: Resolució de problemes i de presa de decisions
 • CT6: Reflexió i autocrítica entorn al propi treball i les seves implicacions
 • CT8: Treball en xarxa i en equips multidisciplinars
 • CT9: Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent
 • CT10: Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional
 • CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítica, exposicions o defenses

Competències específiques:

 • CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional
 • CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives
 • CE5: Disseny de plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en diferents contextos
 • CE6: Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari
 • CE7: Posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius
 • CE8: Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa
 • CE10: Mediació en situacions de risc i conflicte
 • CE11: Iniciació i desenvolupament d’una relació professional amb les persones i grups en un context social concreta
 • Continguts

Els continguts contemplen dos grans blocs de coneixements en torn al que significa la pràctica de l’educador social. Aquests dos grans blocs comprenen, per una part, l’especificitat centrada en la posició de l’educador social en les pràctiques, articulant els aspectes ètics i pedagògics que configuren el lloc professional en una pràctica concreta del camp educatiu i social; i, per altra banda, l’acció educativa i social específica que es duu a terme en una institució, servei o projecte d’educació social.

Per tant, els materials docents de recolzament comprenen aquestes dues qüestions al llarg de tots els capítols. A més, l’estudiant podrà comptar amb altres documents de recolzament (articles, conferències, documents tècnics i altres lectures) que podran ajudar a l’anàlisi i reflexió sobre la pràctica de l’educador social en diferents contextos.

 • Avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC). La nota final d’avaluació contínua esdevé la nota final de l’assignatura. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada del Practicum III esdevé particular en tant existeix l’especificitat del lliurament d’una Memòria final del Practicum III. Els continguts i estructura proposada en aquesta Memòria es troben en els materials de l’assignatura, tenint en compte la flexibilitat en quant a l’adequació d’aquesta al context en el que s’estan desenvolupant les pràctiques. Per tant, les PACs que es realitzin al llarg del semestre estaran directament vinculades a la realització d’aquesta Memòria Final del Practicum III, que inclourà el Diari de Camp que l’estudiant hagi realitzat durant les 150 hores d’estada en el lloc de pràctiques i una proposta d’acció que s’anirà valorant i tutoritzant al llarg del desenvolupament del semestre.

L’avaluació final també tindrà en compte la valoració que emeti el tutor del centre de pràctiques (vegeu l’annex de la guia del pràcticum, «Valoració del pràcticum per part del tutor de centre»). Per tant, la qualificació final s’obté a partir de la valoració del professor consultor (80% de la nota) i la valoració del tutor de centre (20%).

Tanmateix, per avaluar l’assignatura és una condició indispensable disposar del Certificat de presencialitat de les pràctiques signat pel centre/institució/entitat de pràctiques, mitjançant el qual se certifiquen les hores de presencialitat de l’estudiant al centre (vegeu l’annex de la guia del Pràcticum, «Certificat de presencialitat»).

Els originals dels documents de valoració del tutor de centre i el certificat de pràctiques s’hauran d’enviar per correu ordinari o certificat a la seu central de la UOC.

No enviar aquests dos documents suposarà la impossibilitat d’avaluar a l’alumne/a, constant per tant en el seu expedient un no presentat.

 • LA MEVA OPINIÓ PERSONAL.

Cal recordar que aquesta assignatura es pot superar amb les pràctiques reconegudes o sense elles. Al meu cas, s’han reconegut les pràctiques, per tant, només he hagut de realitzar quatre PACs…

Al finalitzar el semestre, una companya va realitzar la seva valoració personal:

Molt bones

Com  a tancament de l’assignatura voldria, abans de res, agrair la tasca del consultor,  que ha estat una guia constant, amb un molt interessant retorn de les pacs, amb rapidesa i efectivitat en les respostes, etc. així que Senén, moltes gràcies, ha estat un plaer compartir reflexions amb tu.

Un altre tema és el plantejament general de l’assignatura, si més no per aquells que tenim les pràctiques convalidades. Personalment he passat el semestre sense entendre què era el que havia de fer, en què consistia la memòria i sobre què “anava” l’assignatura.

Hi ha hagut una part de treball de reflexió sobre la pràctica professional i comentari dels texts que es proposaven… unida a un guió sobre no entenia què… i una memòria de no he sapigut mai què. He anat superant pacs amb la sensació que estava fent equilibris i que en qualsevol moment m’adonaria que no era allò el que calia fer… però ha finalitzat l’assignatura i prova superada!! Em quedo amb les reflexions provocades i les devolucions del consultor, però el tema de la memòria encara no l’he entès!!!!! no sé si he fet o no una memòria… del guió inicial no sé què en queda… del guió revisat encara menys…

Potser a aquells que tenim les pràctiques convalidades ens caldria una proposta només reflexiva i deixar estar memòries, augmentar el debat a l’aula… no sé, cal pensar-hi.

Acte seguit jo hi afegia:

Si bé és cert que l’acompanyament i seguiment del consultor ha estat d’allò més que correcte, tampoc acabe d’entendre el si de l’assignatura, i d’aquesta forma, i recolçat pels companys, ho vaig traslladar a la comissió d’estudis…

De ben lluny es diferència la meva proposta inicial a la tasca final presentada a la darrera PAC com a “memòria” de “pràctiques”… Fins última hora, no he acabat d’entendre el què estava fent…

També considere fonamental una revisió d’aquesta assignatura pels alumnes que la cursen des del RAEP, aquelles persones que tenim convalidades la part de les pràctiques…

Malgrat això, i veient com he anat superant aquesta assignatura, també em quede amb les reflexions i els retorns de les PACs del consultor…

————

[1] LARROSA, Jorge (2003) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Nueva edición revisada y aumentada. México, Fondo de Cultura Económica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>