Pedagogia de les relaciones interpersonals

  • Descripció

Pedagogia de les relacions interpersonals és una assignatura obligatòria del Grau d’Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS.

Aquesta assignatura planteja la possibilitat de construir respostes. Com acompanyar a les persones fins on elles poden anar (i encara més)? A partir del que som (cadascuna i cadascú de nosaltres), Pedagogia de les relacions interpersonals cerca, a través de la reflexió crítica i de la creativitat, la presa de consciencia de les nostres (in)coherències submergint-nos en el com i en el què de les nostres relacions interpersonals.

  •  Objectius i competències

L’assignatura té com a objectiu principal oferir a les i els alumnes elements de reflexió i anàlisi per abordar el camp de la intervenció social en l’àmbit de les relacions interpersonals.

Un objectiu que es concreta en les següents competències:

  1. Resolució de problemes i presa de decisions
  2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional
  •  Continguts

Els continguts a treballar al llarg de l’assignatura estan directament vinculats amb algunes de les actituds i de les capacitats presents en tota relació entre persones. En destacarem tres:

a. La comunicació. El fet educatiu, primer aspecte que desenvoluparà l’assignatura, es concreta en tres de les característiques que modulant la comunicació: “un estar” davant de l’altra persona, l’escolta i el llenguatge no verbal o presència física. Hem escollit una proposta (de les moltes que hi ha), com a punt de partida: l’enfocament centrat en les persones.

b. Nosaltres. Les nostres interrelacions estan influïdes pel que som com a persones.

c. Els límits, bàsicament personals, que permeten (o no) estar amb l’altra persona. Límits interns com són la por, el fàstic, el cansament… I/o límits externs com són els tabús.

Pel funcionament i desenvolupament de l’assignatura utilitzarem: la lectura La locura lo cura, un llibre de Guillermo Borja que ens recorda: “La dificultad no está en despertar sino en mantenerse alerta”.

A més del llibre teniu a la vostra disposició una bibliografia mínima disponible a Fonts d’Informació per poder treballar alguns dels temes que proposa l’assignatura i poder desenvolupar el vostre procés satisfactòriament.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC). La nota final d’avaluació contínua esdevé la nota final de l’assignatura. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC.

Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències, consta de cincproves d’avaluació contínua (PAC) que permetran valorar el desenvolupament de les mateixes. Aquells estudiants que no hagin seguit i superat els objectius de l’AC suspendràn l’assignatura.

Per poder accedir a l’AC, s’hauran de realitzar totes les PACs. Totes les PACs hauran de presentar-se dins del termini establert per a cada una d’elles. No s’acceptarà una PAC en la que el contingut parcial o total de la mateixa sigui extret literalment d’Internet o d’alguna altra font sense fer-ne al·lusió explícita. Començar a treballar l’avaluació continuada i abandonar-la significa no acomplir-ne els objectius , per aquest motiu, la qualificació serà un Suspès i no una NP. La nota final de l’AC prové de la suma de cadascuna de les PAC realitzades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>