[lang_ca] Micro-societat vs Macro-societat [/lang_ca] [lang_es] Micro-sociedad vs Macro-sociedad [/lang_es]

thumb__2013-04-08--11-34-09--780381_002_aaronstudiobcn

[lang_ca]

 Sempre he estat molt en contra d’aquella frase de “açò és impossible de solucionar“. Es tracta d’una frase a la qual sovint, molta gent s’aproxima quan parlem de política, de trames socials, o de la nostra societat en general…

Òbviament, des del carrer, des de casa, des del nostre micro-món, no podrem canviar allò que, per exemple, es decidisca a un despatx a la seu de qualsevol partit polític en l’àmbit estatal, ni de bon tros, a escala europea… però, si què en podem canviar d’altres moltes coses. I tant que sí!

Podem canviar el nostre dia a dia, la forma de mirar als altres, la forma de treballar amb els altres… Malgrat això, i açò és un tema de debat molt actual, hem de tenir present moltes limitacions a les quals cal fer front, malgrat les possibles represàlies… Casos, podem veure molts, però, d’això ja en parlarem en altre moment, no?

Però, tornem al tema d’aquesta entrada… Tot això venia donat que l’altre dia, sopant amb un company, mestre de professió, comentava que es veia molt limitat. No sabia com fer per arribar el seu missatge de canvi en el seu entorn laboral.

Què ens exigeixen els encàrrecs institucionals per als quals treballem? Què ens exigeix el nostre contracte laboral? On trobem els límits? Què pretenem nosaltres amb la nostra tasca educativa?

Si rellegim els documents professionalitzadors ASEDES, podem (re)comprovar que l’Educació Social (si, en majúscules, malgrat que això em comportara alguna correcció al llarg dels anys estudiantils) és un dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d’una professió de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l’educador social i que possibilita: La incorporació del subjecte de l’educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social i, La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l’adquisició de béns culturals, que amplien les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social.

Aquesta definició i possibilitats, junt amb aquella gran frase de Benavent què feia referència a què “l’ideal últim de l’educador social, l’objectiu mai escrit, hauria de ser la desaparició de la seva professió”, considere que són els pilars fonamentals per ubicar-nos dins de la nostra professió, dins del nostre encàrrec personal i dins de la nostra praxi diària…

Per tant, basant-nos en l’anterior, em veig obligat en recordar(-me, i recordar-vos) la importància del nostre dia a dia. D’allò què fem per canviar el nostre entorn. Quan va estar la darrera vegada què vares fer alguna cosa positiva? Quan va estar la darrera vegada què vares realitzar alguna acció en conseqüència als teus pensaments?

Podem criticar la mancança de participació reial en partits polítics, si nosaltres no participem d’entitats, associacions, moviments, …? Podem criticar l’actuació en la tanca de Melilla, si nosaltres no som conseqüents en el nostre dia a dia, amb la immigració? Podem denunciar les corrupcions a dreta i esquerra, si permetem les xicotetes corrupcions?, tràfics d’influències?, i un llarg etcètera?

Què fem nosaltres per canviar el nostre entorn?

De ben segur, si ens aturem uns minuts per pensar i reflexionar, trobarem de milers d’actuacions que podam fer, diàriament, sense cap sobre esforç, per tal de millorar el nostre entorn… què, ens animem?

Recolzem als ciutadans que participen en la construcció d’un entorn millor del que tenim, recordem als dirigents polítics que estem (o hauríem d’estar) vivint en una democràcia, i ajudem-los a construir una veritable democràcia participativa… Actuem als nostres barris, pobles i ciutats, participem dels col·lectius socials, polítics, associatius, o simplement a títol personal… Recordem la importància de contribuir a la nostra societat, recordem doncs, la consciència social.

Recordem que podem i sabem viure més enllà del consumisme, del capitalisme, de l’egoisme… Personalment, estic convençut que això és possible…

[/lang_ca]

[lang_es]

Siempre he estado muy en contra de aquella frase de “esto es imposible de solucionar“. Se trata de una frase a la cual a menudo, mucha gente se aproxima cuando hablamos de política, de temas sociales, o de nuestra sociedad en general…

Obviamente, desde la calle, desde casa, desde nuestro micro-mundo, no podremos cambiar aquello que, por ejemplo, se decida a un despacho en la sede de cualquier partido político en el ámbito estatal, ni mucho menos, a escala europea… pero, si qué podemos cambiar otras muchas cosas. ¡Y tanto que sí!

Podemos cambiar nuestro día a día, la forma de mirar a los otros, la forma de trabajar con los otros… A pesar de esto, y esto es un tema de debate muy actual, tenemos que tener presente muchas limitaciones a las cuales hay que hacer frente, a pesar de las posibles represalias… Casos, podemos ver muchos, pero, de esto ya hablaremos en otro momento, ¿no?

Pero, volvemos al tema de esta entrada… Todo esto vendía dado que el otro día, cenando con un compañero, maestro de profesión, comentaba que se veía muy limitado. No sabía como hacer para llegar su mensaje de cambio en su entorno laboral.

¿Qué nos exigen los encargos institucionales para los cuáles trabajamos? ¿Qué nos exige nuestro contrato laboral? ¿Dónde encontramos los límites? ¿Qué pretendemos nosotros con nuestra tarea educativa?

Si releemos los documentos profesionalizadores ASEDES, podemos (re)comprobar que la Educación Social (si, en mayúsculas, a pesar de que esto me comportara alguna corrección a lo largo de los años estudiantiles) es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que sueño ámbito de competencia profesional del educador social y que posibilita: La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entente como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social y, La promoción cultural y social, entente como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplían las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

Esta definición y posibilidades, junto con aquella gran frase de Benavent qué hacía referencia a que “el ideal último del educador social, el objetivo nunca escrito, tendría que ser la desaparición de su profesión“, considero que son los pilares fundamentales para ubicarnos dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro encargo personal y dentro de nuestra praxis diaria…

Por lo tanto, basándonos en el anterior, me veo obligado al recordar(-me, y recordaos) la importancia de nuestro día a día. De aquello qué hagamos para cambiar nuestro entorno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo positivo? ¿Cuándo fue la última vez que realizaste alguna acción en consecuencia a tus pensamientos?

¿Podemos criticar la carencia de participación real en partidos políticos, si nosotros no participamos de entidades, asociaciones, movimientos,…? ¿Podemos criticar la actuación en la valla melillense, si nosotros no somos consecuentes en nuestro día a día con la inmigración? ¿Podemos denunciar las corrupciones a derecha e izquierda, si permitimos las pequeñas corrupciones?, ¿tráficos de influencias?, y un largo etcétera?

¿Qué hacemos nosotros para cambiar nuestro entorno?

A buen seguro, si nos paramos unos minutos para pensar y reflexionar, encontraremos miles de actuaciones que podamos hacer, diariamente, sin casi sobre esfuerzo, para mejorar nuestro entorno… qué, ¿nos animamos?

Apoyemos a los ciudadanos que participan en la construcción de un entorno mejor del que tenemos, recordamos a los dirigentes políticos que estamos (o tendríamos que estar) viviendo en una democracia, y ayudémosles a construir una verdadera democracia participativa… Actuemos en nuestros barrios, pueblos y ciudades, participemos de los colectivos sociales, políticos, asociativos, o simplemente a título personal… Recordemos la importancia de contribuir a nuestra sociedad, recordemos pues, la conciencia social.

Recordemos que podemos y sabemos vivir más allá del consumismo, del capitalismo, del egoísmo… Personalmente, estoy convencido que esto es posible…

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>