[lang_ca] 8 de març [/lang_ca] [lang_es] 8 de marzo [/lang_es]

8marc[lang_ca]

El 8 de MARÇ és una data reivindicativa per exigir els drets de ciutadania i laborals de les dones.

Hui com sempre, i per la crisi més que mai, cal un canvi de direcció en les polítiques del govern que incideixen de manera especialment dura en la situació de desigualtat i suposen una pèrdua de drets de ciutadania ja consolidats, perquè amb aquest govern s’està retrocedint.

Estem en un context de crisi estructural: econòmica, política, social i institucional, i com a part d’ella, s’estan implantant un conjunt de mesures, que no són només una successió de retallades, sinó que suposen un canvi de model planificat. El desmantellament de l’Estat del benestar és un canvi ideològic.

[/lang_ca]

[lang_es]

El 8 de MARZO es una fecha reivindicativa para exigir los derechos de ciudadanía y laborales de las mujeres.

Hoy como siempre, y por la crisis más que nunca, hace falta un cambio de dirección en las políticas del gobierno que inciden de manera especialmente dura en la situación de desigualdad y suponen una pérdida de derechos de ciudadanía ya consolidados, porque con este gobierno se está retrocediendo.

Estamos en un contexto de crisis estructural: económica, política, social e institucional, y como parte de ella, se están implantando un conjunto de medidas, que no son sólo una sucesión de recortes, sino que suponen un cambio de modelo planificado. El desmantelamiento del Estado del bienestar es un cambio ideológico.

[/lang_es]

[lang_ca]

Aquest canvi de model afecta a l’economia (privatitzacions, reforma laboral i de les pensions, així com de la negociació col·lectiva, retallades de serveis públics que estan desmantellant l’Estat de Benestar…), però també a l’àmbit social i polític. En aquest context, el paper de les dones en la societat i les conquestes ja assolides o encara reivindicades, són un dels àmbits més afectats.Estem anant cap a l’enfortiment del model patriarcal i no cap a la igualtat. Aquest canvi de model afecta de manera més cruel les dones, perquè l’Estat del Benestar és el costat feminitzat de l’Estat: educació, sanitat, polítiques socials, atenció a la dependència, etc.

Cal treballar per la participació activa de les dones en la vida pública, font de drets, d’empoderament i d’una comprensió més inclusiva de l’acció política. És important l’acompliment efectiu de la Llei d’Igualtat, vigent des de fa 6 anys, per avançar en l’eliminació dels obstacles i els prejudicis que pateixen les dones.

Des de les institucions públiques s’han de fer accions perquè el repartiment del treball remunerat i del no remunerat, treballs domèstics i de cura, es facen de manera equilibrada i en igualtat de condicions entre dones i homes. Urgeix que el Govern de l’Estat ratifique el Conveni 189 de la OIT per la dignificació del treball domèstic assalariat.

Les dones jubilades: pateixen les desigualtats acumulades al llarg de tota la vida, i que s’agreugen segons es compleixen anys, i està convertint-se en una amenaça real per a les dones de major edat que han treballat al llarg de tota la seua vida en la casa, la cura de la seua família, donant suport a negocis familiars, i no obstant això, les seues pensions són baixes i es deriven del seu estat civil. Si arriben a percebre una pensió pels seus anys de treball, aquesta sol ser inferior a la dels homes, per diversos factors: les dones pateixen la parcialitat, la temporalitat, la diferència salarial, la interrupció o cessament de la carrera laboral per a cuidar de les criatures, de les persones malaltes o majors i una major tendència a ocupar treballs que els permeten conciliar.

La tasca educativa des de les institucions i les accions públiques i polítiques: és necessari que les institucions públiques exerceixen de model en valors d’igualtat en totes les seues actuacions: s’han de programar actes amb caràcter positiu on es promoga la igualtat de drets, la llibertat i autonomia de les dones i es bandege el model femení submís i les actituds i les conductes sexistes. Això inclou des del disseny urbanístic a la programació d’actes culturals, esportius i festius. També, en la mesura de les nostres competències, s’han de controlar les campanyes publicitàries on les dones es venen com a objecte sexual. Cal criticar la iniciativa del govern de retrocedir en la coeducació dins l’àmbit escolar, amb mesures com la possibilitat de separar l’alumnat per sexe. També és molt important reivindicar l’educació sexual i afectiva dins l’ensenyament.

El nostre objectiu polític ha de ser la feminització de la societat, és a dir que el conjunt de la ciutadania així com les administracions públiques han d’assumir els valors i les responsabilitats de cura i vertebració social tradicionalment femenins. Els serveis públic han de vetlar per la igualtat de drets i promoure’ls: les nostres accions polítiques els han de reivindicar, defensar i hi han de ser coherents,

Volem una escola pública, laica i coeducadora. Cal respecte a la diversitat i és urgent una educació sexual i afectiva en tots els nivells de l’ensenyament.

Que forme part de la xarxa de sanitat pública l’atenció a la salut sexual i reproductiva de manera no sexista, donant a les dones garantia de salut, de seguretat i de llibertat sobre el seu cos. Recordem el propòsit del govern de modificar la llei d’interrupció de l’embaràs.

És escandalós que els poders públics abandonen les famílies en la cura de les persones en situació de dependència. Això suposa un entrebanc enorme en el camí cap a la igualtat, en ser les dones majoritàriament les que de fet assumeixen aquesta responsabilitat. Exigim l’aplicació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i denunciem la política de retallades en les ajudes previstes en la Llei.

La violència contra les dones: maltractament, assassinat, violacions, mutilacions genitals a les dones es mantenen en taxes insuportables. Les retallades econòmiques i socials repercuteixen directament en la prevenció, la detecció i tractament. Cal tenir compte els col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat, com ara les dones i xiquetes nouvingudes. Recordem la nostra moció del 25N on vam demanar el compromís del ajuntaments en incorporar la perspectiva de gènere en totes les seues actuacions i en dotar de recursos les partides necessàries dels pressupostos.

Les ordenances municipals sobre la prostitució no han de criminalitzar les dones. Exigim la persecució de les màfies i proxenetes que exploten a dones i xiquetes i calen mesures de protecció i polítiques públiques actives i efectives d’inserció sociolaboral per a totes aquelles dones que vulguen eixir d’aquesta situació.

La diversitat afectivo-sexual: la llei del matrimoni igualitari, per fi és constitucional. S’han de combatre totes les vessants de la discriminació per l’orientació sexual o identitat de gènere. Cal vetllar perquè des de l’ajuntament no es discrimine de cap manera i es pose cap obstacle a les parelles no heteroxexuals. Així mateix cal desenvolupar accions per promoure lanormalització de la diversitat afectivo-sexual i criminalitzar les actituds discriminatòries. Des dels ajuntaments s’han de prendre mesures per fer desaparèixer els prejudicis i també per ajudar a la visibilització de la identitat sexual. Hem de fer positiu que les dones lesbianes, transexuals i bisexuals siguen visibilitzades en tots els àmbits de la societat i gaudesquen de les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania.

S’ha de fer un ús del llenguatge no sexista: el llenguatge construeix la nostra visió de la realitat i les institucions tenen la responsabilitat de consolidar un llenguatge igualitari i inclusiu, no solament ha d’evitar-se el sexisme i la misogínia, sinó que no pot invisibilizar les dones. En aquests sentit no hi ha cap manual d’estil oficial, cosa que hauríem de reivindicar de les institucions.

Dones lliures per a un País lliure!

[/lang_ca]

[lang_es]

Este cambio de modelo afecta a la economía (privatizaciones, reforma laboral y de las pensiones, así como de la negociación colectiva, recortes de servicios públicos que están desmantelando el Estado de Bienestar…), pero también al ámbito social y político. En este contexto, el papel de las mujeres en la sociedad y las conquistas ya logradas o todavía reivindicadas, son uno de los ámbitos más afectados.Estamos yendo hacia el fortalecimiento del modelo patriarcal y no hacia la igualdad. Este cambio de modelo afecta de manera más cruel las mujeres, porque el Estado del Bienestar es el lado feminizado del Estado: educación, sanidad, políticas sociales, atención a la dependencia, etc.

Hay que trabajar por la participación activa de las mujeres en la vida pública, fuente de derechos, de empoderamiento y de una comprensión más inclusiva de la acción política. Es importante el desempeño efectivo de la Ley de Igualdad, vigente desde hace 6 años, para avanzar en la eliminación de los obstáculos y los prejuicios que sufren las mujeres.

Desde las instituciones públicas se tienen que hacer acciones porque el reparto del trabajo remunerado y del no remunerado, trabajos domésticos y de cuidados, se hagan de manera equilibrada y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Urge que el Gobierno del Estado ratifico el Convenio 189 de la OIT por la dignificación del trabajo doméstico asalariado.

Las mujeres jubiladas: sufren las desigualdades acumuladas a lo largo de toda la vida, y que se agravan según se cumplen años, y está convirtiéndose en una amenaza real para las mujeres de mayor edad que han trabajado a lo largo de toda su vida en la casa, cuidando de su familia, apoyando a negocios familiares, y sin embargo, sus pensiones son bajas y se derivan de su estado civil. Si llegan a percibir una pensión por sus años de trabajo, esta suele ser inferior a la de los hombres, por varios factores: las mujeres sufren la parcialidad, la temporalidad, la diferencia salarial, la interrupción o cese de la carrera laboral para cuidar de las hijas e hijos, de las personas enfermas o mayores y una mayor tendencia a ocupar trabajos que les permiten conciliar.

La tarea educativa desde las instituciones y las acciones públicas y políticas: es necesario que las instituciones públicas ejerzan de modelo en valores de igualdad en todas sus actuaciones: se tienen que programar actos con carácter positivo donde se promueva la igualdad de derechos, la libertad y autonomía de las mujeres y se destierre el modelo femenino sumiso y las actitudes y las conductas sexistas. Esto incluye desde el diseño urbanístico en la programación de actos culturales, deportivos y festivos. También, en la medida de nuestras competencias, se tienen que controlar las campañas publicitarias donde las mujeres se venden como objeto sexual. Hay que criticar la iniciativa del gobierno de retroceder en la coeducación dentro del ámbito escolar, con medidas como la posibilidad de separar el alumnado por sexo. También es muy importante reivindicar la educación sexual y afectiva dentro de la enseñanza.

Nuestro objetivo político tiene que ser la feminización de la sociedad, es decir que el conjunto de la ciudadanía así como las administraciones públicas tienen que asumir los valores y las responsabilidades de cuidados y vertebración social tradicionalmente femeninos. Los servicios públicos tienen que velar por la igualdad de derechos y promoverlos: nuestras acciones políticas los tienen que reivindicar, defender y tienen que ser coherentes.

Queremos una escuela pública, laica y coeducadora. Hace falta respecto a la diversidad y es urgente una educación sexual y afectiva en todos los niveles de la enseñanza.

Que forme parte de la red de sanidad pública la atención a la salud sexual y reproductiva de manera no sexista, dando a las mujeres garantizaba de salud, de seguridad y de libertad sobre su cuerpo. Recordamos el propósito del gobierno de modificar la ley de interrupción del embarazo.

Es escandaloso que los poderes públicos abandonen las familias en los cuidados de las personas en situación de dependencia. Esto supone una traba enorme en el camino hacia la igualdad, al ser las mujeres mayoritariamente las que de hecho asumen esta responsabilidad. Exigimos la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y denunciamos la política de recortes en las ayudas previstas en la Ley.

La violencia contra las mujeres: maltrato, asesinado, violaciones, mutilaciones genitales a las mujeres se mantienen en tasas insoportables. Los recortes económicos y sociales repercuten directamente en la prevención, la detección y tratamiento. Hay que tener en cuenta los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres y niñas recién llegadas. Recordamos nuestra moción del 25N donde pedimos el compromiso del ayuntamientos al incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y al dotar de recursos las partidas necesarias de los presupuestos.

Las ordenanzas municipales sobre la prostitución no tienen que criminalizar a las mujeres. Exigimos la persecución de las mafias y proxenetas que explotan a mujeres y niñas y hacen falta medidas de protección y políticas públicas activas y efectivas de inserción sociolaboral para todas aquellas mujeres que quieran salir de esta situación.

La diversidad afectivo-sexual: la ley del matrimonio igualitario, por fin es constitucional. Se tienen que combatir todas las vertientes de la discriminación por la orientación sexual o identidad de género. Hay que velar porque desde los ayuntamientos no se discrimine de ninguna forma y se ponga ningún obstáculo a las parejas no heteroxexuals. Así mismo hay que desarrollar acciones para promover la normalización de la diversidad afectivo-sexual y criminalizar las actitudes discriminatorias. Desde los ayuntamientos se tienen que tomar medidas para hacer desaparecer los prejuicios y también para ayudar a la visibilización de la identidad sexual. Tenemos que hacer positivo que las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales sean visibilizadas en todos los ámbitos de la sociedad y disfruten de las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.

Se tiene que hacer un uso del lenguaje no sexista: el lenguaje construye nuestra visión de la realidad y las instituciones tienen la responsabilidad de consolidar un lenguaje igualitario e inclusivo, no solamente tiene que evitarse el sexismo y la misoginia, sino que no puede invisibilizar a las mujeres. En este sentido no hay ningún manual de estilo oficial, cosa que tendríamos que reivindicar a las instituciones.

Mujeres libres para un País libre!

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>