Les polítiques de joventut del PP…

[lang_ca]

Ja fa un temps vaig deixar constància de la importància de situar educadors i educadores socials en la vida política… Òbviament, ja ho vaig dir, que no veia aquest espai per fer campanya política, insisteixo, els que em coneixeu a títol personal, sabeu de les meves ideologies ben de sobra… Però, hui volia compartir amb vosaltres aquest article d’opinió que he escrit… article motivat per les declaracions d’una regidora del PP en les quals defensava les bonances del seu partit i de la seva preocupació pels joves… Només he fet fora un penúltim paràgraf de l’original d’aquest article d’opinió, per tal de tractar no fer campanya a favor d’una determinada força política… no en aquest espai…

Observe atònit la poca vergonya que tenen els nostres dirigents polítics a l’hora de parlar de temes de gran importància, com són en aquest cas, l’atur juvenil i la suposada preocupació del PP per aquest tema…

L’atur juvenil no és un tema nou al llarg de la nostra llarga història, no ho és en Espanya, tampoc ho és al País Valencià, i com no, tampoc ho és al nostre Sagunt… Fa poques setmanes assistíem a una altra fal·làcia del Partit Popular, en pretendre vendre’ns la cabra amb la seva “gran?” estratègia per l’empreniment i ocupació juvenil aprovada pel Consell de Ministres. Amb aquesta nova mesura, el Partit Popular proposa incentivar la temporalitat i la flexibilitat dels contractes per a nosaltres els joves. Les conseqüències, malauradament, cauran pel seu propi pes: la creació d’un mercat laboral jove precari i mal remunerat.

Les mesures que proposa el PP només serviran per donar major importància el paper del contracte temporal com a solució a la desocupació juvenil. La situació actual és molt diferent a com ens la intenten vendre els nostres mals dirigents, la situació és ben desoladora, milers de joves a l’atur, joves amb contractes irrisoris, joves amb beques de col·laboració, joves amb molta experiència a les esquenes en contractes en pràctiques, joves emigrant dels nostres territoris, joves…

Només cal mirar enrere, recordar altres moments en els quals s’han implementat aquestes polítiques i el nivell d’èxit o fracàs que varen assolir… Volem recordar els problemes sorgits per la contractació temporal passada, la dels anys vuitanta? Baixa productivitat per falta d’inversió dels empresaris en formació, major nombre d’accidents laborals,… fins que finalment es varen abandonar aquestes modalitats contractuals…

A tot això, cal afegir els inconvenients que presenta l’actual reforma laboral, aquesta reforma que possibilita l’eixida laboral a tantes i tantes persones, facilitant i abaratint l’acomiadament… En definitiva, denigrant encara més al conjunt de la societat per tractar d’afavorir els interessos de la classe empresarial…

Aquests tipus de contractes només afavoriran de nou a les empreses, allargant la precarietat dels joves i la seva constant temporalitat, impossibilitant encara més la transició fins el treball estable. Els nostres dirigents haurien d’aprendre de la història per tal d’evitar fracassos ja coneguts.

Cal fer entendre als nostres dirigents, i en especial al PP, que mentre continuen tenint com a prioritats només els ajustos i la reducció del dèficit, Espanya no va a créixer, com tampoc ho farà el País Valencià, ni Sagunt… I si no creixem, mai podrem generar ocupació, ni per als joves, ni per ningú.

[/lang_ca]

[lang_es]

Ya hace un tiempo dejé constancia de la importancia de situar educadores y educadoras sociales en la vida política… Obviamente, ya lo dije, que no veía este espacio para hacer campaña política, insisto, los que me conocéis a título personal, sabéis de mis ideologías bien de sobra… Pero, hoy quería compartir con vosotros este artículo de opinión que he escrito… artículo motivado por las declaraciones de una concejala del PP en el cual defendía las bonanzas de su partido y de su preocupación por los jóvenes… Sólo he quitado un penúltimo párrafo del original de este artículo de opinión, para tratar no hacer campaña a favor de una determinada fuerza política… no en este espacio…

Observo atónito la poca vergüenza que tienen nuestros dirigentes políticos a la hora de hablar de temas de gran importancia, como son en este caso, el paro juvenil y la supuesta preocupación del PP por este tema…

El paro juvenil no es un tema nuevo a lo largo de nuestra larga historia, no lo es en España, tampoco lo es en el País Valenciano, y como no, tampoco lo es en nuestro Sagunto… Hace pocas semanas asistíamos a otra falacia del Partido Popular, al pretender vendernos la cabra con su “¿gran?” estrategia por el emprendimiento y ocupación juvenil aprobada por el Consejo de Ministros. Con esta nueva medida, el Partido Popular propone incentivar la temporalidad y la flexibilidad de los contratos para nosotros los jóvenes. Las consecuencias, desgraciadamente, caerán por su propio peso: la creación de un mercado laboral joven precario y mal remunerado.

Las medidas que propone el PP sólo servirán para dar mayor importancia el papel del contrato temporal como solución a la desocupación juvenil. La situación actual es muy diferente a cómo nos la intentan vender nuestros malos dirigentes, la situación es muy desoladora, miles de jóvenes en el paro, jóvenes con contratos irrisorios, jóvenes con becas de colaboración, jóvenes con mucha experiencia a las espaldas con contratos en prácticas, jóvenes emigrando de nuestros territorios, jóvenes…

Sólo hay que mirar atrás, recordar otros momentos en los cuales se han implementado estas políticas y el nivel de éxito o fracaso que lograron… ¿Queremos recordar los problemas surgidos por la contratación temporal pasada, la de los años ochenta? Baja productividad por falta de inversión de los empresarios en formación, mayor número de accidentes laborales,… hasta que finalmente se abandonaron estas modalidades contractuales…

A todo esto, hay que añadir los inconvenientes que presenta la actual reforma laboral, esta reforma que posibilita la salida laboral a tantas y tantas personas, facilitando y abaratando el despido… En definitiva, denigrando todavía más al conjunto de la sociedad para tratar de favorecer los intereses de la clase empresarial…

Estos tipos de contratos sólo favorecerán de nuevo a las empresas, alargando la precariedad de los jóvenes y su constante temporalidad, imposibilitando todavía más la transición hasta el trabajo estable. Nuestros dirigentes tendrían que aprender de la historia para evitar fracasos ya conocidos.

Hay que hacer entender a nuestros dirigentes, y en especial al PP, que mientras continúen teniendo como prioridades sólo los ajustes y la reducción del déficit, España no va a crecer, como tampoco lo hará el País Valenciano, ni Sagunto… Y si no crecemos, nunca podremos generar ocupación, ni para los jóvenes, ni para nadie.

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>