Anàlisi i reflexió del context penal.

[lang_ca]

 • És possible fer “educació” en un context penal i sancionador?

SI és possible fer educació, sense comes, en un context penal i sancionador, context penal i sancionador del qual també som partidaris de la seva reforma més àmplia i extensa, aproximant-nos al posicionament de l’abolició de la presó, cercant una nova relegitimació del sistema, això si, a l’igual que l’autor dels materials, sense legitimar un exercici de poder il·legítim i violent.

Centrant-nos més encara en la pregunta en qüestió, cal reconèixer que en aquests espais caracteritzats per la privacitat de la llibertat, on arriben les persones amb un dictamen judicial, i on romanen en contra de la seva voluntat, es demana a la pedagogia propostes d’intervenció educativa que ofereixen resposta a la situació d’insatisfacció que es manifesta en els joves que presenten conductes tipificades com a delictes en el nostre actual Codi Penal.

[/lang_ca]

[lang_es]

Análisis y reflexión del contexto penal.

 • ¿Es posible hacer “educación” en un contexto penal y sancionador? 

SI es posible hacer educación, sin comas, en un contexto penal y sancionador, contexto penal y sancionador del cual también somos partidarios de su reforma más amplia y extensa, aproximándonos al posicionamiento de la abolición de la prisión, buscando una nueva relegitimación del sistema, esto si,  sin legitimar un ejercicio de poder ilegítimo y violento.

Centrándonos más todavía en la pregunta en cuestión, hay que reconocer que en estos espacios caracterizados por la privacidad de la libertad, donde llegan las personas con un dictamen judicial, y dónde permanecen en contra de su voluntad, se pide a la pedagogía propuestas de intervención educativa que ofrecen respuesta a la situación de insatisfacción que se manifiesta en los jóvenes que presentan conductas tipificadas como delitos en nuestro actual Código Penal.

[/lang_es]

[lang_ca]

Tota educació provoca canvis inherents a l’ésser humà, educació entesa com a relació educativa cercant la integració social de l’educand, no mai entesa com a imposició. Mitjançant l’acció educativa desenvolupada en el marc de mesures judicials privatives, haurà de tenir dos objectius essencials, d’una banda la responsabilització per la infracció comesa, i d’altra banda, oferir una oportunitat de participar d’un procés educatiu que desenvolupe les seves potencialitats, autoestima, autonomia,… (Silva, 2012: 24)

 • Quin sentit cal donar a l’educació social en contextos de tancament?

Per tal de centrar-nos en el tema que ens comporta, pensem que es necessari fer unes matisacions inicials, començarem aclarint que l’educació social és un dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d’una professió de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l’educador social i que possibilita:

 • La incorporació del subjecte de l’educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social.
 • La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l’adquisició de béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social.[1]

Vista aquesta definició, podem entendre que els fins que desenvolupa l’educació social es veuran modificades en funció de múltiples variables, com per exemple les necessitats ateses, la ubicació institucional, l’edat dels usuaris,… però, podríem assignar les següents com a principals funcions de l’educació social[2]:

 • Informar a la població en general de les prestacions i característiques dels serveis, centres i professionals que treballen en els subjectes de la intervenció educativa.
 • Observar contexts, actituds, comportaments i necessitats, i, detectar subjectes i grups que es troben en situació de risc o inadaptació.
 • Contactar en els subjectes de la intervenció i recopilar informació sobre els seus problemes, relacions,… per tal de poder adequar la intervenció a la realitat i moment que els subjectes travessen.
 • Planificar, programar e implementar una intervenció educativa a fi de promoure objectius que potencien una progressiva maduració, una major inserció social, una millor qualitat de vida dels subjectes.
 • Assolir una integració crítica dels subjectes en la realitat social, promovent per a això la reflexió, el coneixement dels límits i possibilitats, l’estudi d’alternatives i recerca de solucions, compartint moments i activitats amb els subjectes de la intervenció.
 • Implicar als contextos socials que emboliquen al subjecte o grup en el procés educatiu, en les respostes a les necessitats i problemes que plantegen, considerant per a això al subjecte i a la comunitat com agents actius de canvi, potenciant els recursos dels que es disposa.
 • Coordinar el treball amb el d’altres professionals que treballen directa o indirectament amb els subjectes i amb els recursos comunitaris, utilitzant-los i participant en la recerca d’alternatives.
 • Intervenir entre els subjectes de la intervenció i les institucions, facilitant l’accés normalitzat als recursos (escolars, socials, laborals, etc.).
 • Possibilitar alternatives aportant recursos en aquells aspectes que el subjecte sigui més deficitari.
 • Dinamitzar les relacions de convivència: promoure-les, reforçar-les i potenciar els seus aspectes positius

Una vegada tractats els punts anteriors, i confirmant que partim de la base que l’educació social és “universal”, i que per tant cercarà el mateix a l’àmbit d’institucions penitenciàries o a altre qualsevol, podem remarcar per a aquest àmbit en concret la finalitat de l’educació social anirà encaminada a l’atenció grupal amb els interns, l’atenció individualitzada (o tutorial) als interns i l’institucional (informes, documentació i coordinació).

 • Quins nivells de transgressió i/o conflictivitat estan en joc?

Complicat de donar una resposta resumida a aquesta pregunta, en primer lloc, perquè malgrat que som de l’opinió que un educador/a social no és només aquella persona que supera el títol d’educador/a social, sinó que requereix unes motivacions, sensibilitat,… específiques, la realitat es ben diferent, i, qualsevol persona que supere aquesta titulació passa a ser educador/a social. Tanmateix, cal tindre present que en l’àmbit penitenciari, sense aquesta titulació anteriors a la Llei 24/2002 (Boó i Martinez, 2012: 51). Per tant, ja podrem parlar de conflictes polítics en quant a què podrem trobar a molts d’aquests educadors i educadores socials partidaris de l’actual sistema penitenciari, o fins i tot, partidaris d’endurir-ho encara més.

Tanmateix, caldrà observar aquestes transgressions i/o conflictivitats des del punt de vista ètic, els i les professionals que treballen amb persones i que intervenen amb elles d’una o altra forma són, al nostre parer, aquelles que més pateixen els problemes ètics. Aquests professionals, es centren en tractar de canviar o ajudar a canviar valors i tipus de vida que es consideren perniciosos (Canimas, 2011: 35) i, per portar a terme aquesta tasca, inevitablement cal treballar amb la moralitat de les persones. Per tant, la tasca dels educadors i educadores socials (a l’igual que la de qualsevol altre professional de la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària) és treballar amb persones, i per tant, per tractar d’aconseguir una mirada objectiva, caldrà una àrea intermèdia entre les persones i el professional, separació molt complicada d’aconseguir donat a que aquestes professions requereixen de l’empatia per tal d’aconseguir la seva efectivitat, ja que, depenent de la intervenció, caldrà aportar distància o proximitat, serietat o simpatia,…

Tanmateix, existeixen dos valors bàsics en l’ètica contemporània, el respecte de l’autonomia de les persones i l’acció comunicativa. El primer valor, obliga al segon, ja siga per tal de conèixer que vol la persona o per tal de determinar els límits d’aquesta autonomia. En moltes situacions es tasca molt complicada determinar aquest grau en les persones amb les que treballem, per tant, també ens estem exposant a un greu risc ètic al treballar amb aquests marges d’autonomia, ja que en funció del seu grau els hi estarem deixant actuar d’una o altra manera (Canimas, 2011: 38).

Per finalitzar, també cal tindre present que aquests professionals tracten pal·liar els efectes d’una societat de desigualtats i injustícies, situant-se immersos en zones d’exclusió i dolor. Davant d’aquesta situació, els professionals corren també els riscos d’actuar en funció de l’autonomia, per una banda l’excés d’autonomia pot derivar en l’abandonament i l’excés d’ajuda ho pot fer en el paternalisme.

Per tot això, estem força convençuts que la nostra professió és una professió d’alt risc ètic, ja que tenen a les seves mans, persones amb preocupacions, pors, problemes,… amb la intenció d’ajudar-los, acompanyar, orientar, guiar,… Per portar a terme aquestes tasques, caldrà per tant, influir en les persones, i això, sempre comportarà constants moments de conflictivitat, i per tant, cal tornar al principi d’aquesta darrera pregunta, cal tornar a l’apreciació que l’educador i educadora social, mai haurà de ser aquella persona que només finalitza els estudis acadèmics, sinó que requereix d’unes motivacions personals ben definides… però, com en tot, això és un pensar molt personal, pensar i reflexió, que es podria ampliar a altres professions i moments de la vida quotidiana.

[/lang_ca]

[lang_es]

Toda educación provoca cambios inherentes al ser humano, educación entendida como relación educativa buscando la integración social del educando, no nunca entendida como imposición. Mediante la acción educativa desarrollada en el marco de medidas judiciales privativas, tendrá que tener dos objetivos esenciales, por un lado la responsabilización por la infracción cometida, y por otro lado, ofrecer una oportunidad de participar de un proceso educativo que desarrollo sus potencialidades, autoestima, autonomía,… (Silva, 2012: 24)

 • ¿Qué sentido hay que dar a la educación social en contextos de encerramiento?

Para centrarnos en el tema que nos comporta, pensamos que se necesario hacer unas matizaciones iniciales, empezaremos aclarando que la educación social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que sueño ámbito de competencia profesional del educador social y que posibilita:

 • La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
 • La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. [1]

Vista esta definición, podemos entender que los fines que desarrolla la educación social se verán modificados en función de múltiples variables, como por ejemplo las necesidades atendidas, la ubicación institucional, la edad de los usuarios,… pero, podríamos asignar las siguientes como principales funciones de la educación social [2]:

 • Informar a la población en general de las prestaciones y características de los servicios, centros y profesionales que trabajan con los sujetos de la intervención educativa.
 • Observar contextos, actitudes, comportamientos y necesidades, y, detectar sujetos y grupos que se encuentran en situación de riesgo o inadaptación.
 • Contactar con los sujetos de la intervención y recopilar información sobre sus problemas, relaciones,… para poder adecuar la intervención a la realidad y momento que los sujetos atraviesan.
 • Planificar, programar e implementar una intervención educativa con objeto de promover objetivos que potencien una progresiva maduración, una mayor inserción social, una mejor calidad de vida de los sujetos.
 • Lograr una integración crítica de los sujetos en la realidad social, promoviendo para lo cual la reflexión, el conocimiento de los límites y posibilidades, el estudio de alternativas e investigación de soluciones, compartiendo momentos y actividades con los sujetos de la intervención.
 • Implicar a los contextos sociales que envuelven al sujeto o grupo en el proceso educativo, en las respuestas a las necesidades y problemas que plantean, considerando para tal al sujeto y a la comunidad como agentes activos de cambio, potenciando los recursos de los que se dispone.
 • Coordinar el trabajo con otros profesionales que trabajan directa o indirectamente con los sujetos y con los recursos comunitarios, utilizándolos y participando en la investigación de alternativas.
 • Intervenir entre los sujetos de la intervención y las instituciones, facilitando el acceso normalizado a los recursos (escolares, sociales, laborales, etc).
 • Posibilitar alternativas aportando recursos en aquellos aspectos que el sujeto sea más deficitario.
 • Dinamizar las relaciones de convivencia: promoverlas, reforzarlas y potenciar sus aspectos positivos

Una vez tratados los puntos anteriores, y confirmando que partimos de la base que la educación social es “universal”, y que por lo tanto buscará lo mismo en el ámbito de instituciones penitenciarias o en otro cualquiera, podemos remarcar para este ámbito en concreto que la finalidad de la educación social irá encaminada a la atención grupal con los internos, la atención individualizada (o tutorial) a los internos y la institucional (informes, documentación y coordinación).

 • Qué niveles de transgresión y/o conflictividad están en juego?

Complicado de dar una respuesta resumida a esta pregunta, en primer lugar, porque a pesar de que somos de la opinión que un educador/a social no es sólo aquella persona que supera el título de educación social, sino que requiere unas motivaciones, sensibilidad,… específicas, la realidad es muy diferente, y, cualquier persona que supera esta titulación pasa a ser educador/a social. Aun así, hay que tener presente que en el ámbito penitenciario, sin esta titulación anteriores a la Ley 24/2002 (Boó y Martinez, 2012: 51). Por lo tanto, ya podremos hablar de conflictos políticos en cuanto a que podremos encontrar en muchos de estos educadores y educadoras sociales partidarios del actual sistema penitenciario, o incluso, partidarios de endurecerlo todavía más.

Habrá que observar estas transgresiones y/o conflictividades desde el punto de vista ético, los y las profesionales que trabajan con personas y que intervienen con ellas de una u otra forma son, a nuestro parecer, aquellas que más sufren los problemas éticos. Estos profesionales, se centran al tratar de cambiar o ayudar a cambiar valores y tipos de vida que se consideran perniciosos (Canimas, 2011: 35) y, para llevar a cabo esta tarea, inevitablemente hay que trabajar con la moralidad de las personas. Por lo tanto, la tarea de los educadores y educadoras sociales (al igual que la de cualquiera otro profesional de la intervención social, psicoeducativa y sociosanitaria) es trabajar con personas, y por lo tanto, para tratar de conseguir una mirada objetiva, hará falta una área intermedia entre las personas y el profesional, separación muy complicada de conseguir dado a que estas profesiones requieren de la empatía para conseguir su efectividad, dado que, dependiendo de la intervención, habrá que aportar distancia o proximidad, seriedad o simpatía,…

Además, existen dos valores básicos en la ética contemporánea, el respecto de la autonomía de las personas y la acción comunicativa. El primer valor, obliga al segundo, ya sea para conocer que quiere la persona o para determinar los límites de esta autonomía. En muchas situaciones es tarea muy complicada determinar este grado en las personas con las que trabajamos, por lo tanto, también nos estamos exponiendo en un grave riesgo ético al trabajar con estos márgenes de autonomía, ya que en función de su grado les estaremos dejando actuar de una u otra manera (Canimas, 2011: 38).

Para finalizar, también hay que tener presente que estos profesionales tratan paliar los efectos de una sociedad de desigualdades e injusticias, situándose inmersos en zonas de exclusión y dolor. Ante esta situación, los profesionales corren también los riesgos de actuar en función de la autonomía, por un lado el exceso de autonomía puede derivar en el abandono y el exceso de ayuda lo puede hacer en el paternalismo.

Por todo esto, estamos bastante convencidos que nuestra profesión es una profesión de alto riesgo ético, puesto que tienen en sus manos, personas con preocupaciones, miedos, problemas,… con la intención de ayudarlos, acompañar, orientar, guiar,… Para llevar a cabo estas tareas, hará falta por lo tanto, influir en las personas, y esto, siempre comportará constantes momentos de conflictividad, y por lo tanto, hay que volver a primeros de esta última pregunta, hay que volver a la apreciación que el educador y educadora social, nunca tendrá que ser aquella persona que sólo finaliza los estudios académicos, sino que requiere de unas motivaciones personales muy definidas… pero, como en todo, esto es un pensar muy personal, pensar y reflexión, que se podría ampliar a otras profesiones y momentos de la vida cotidiana.

[/lang_es]

[1] ASOCIACIÓ ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL – ASEDES

[2] Múgica

BIBLIOGRAFIA.

 • Boó, E. i Martínez Torres, J. (2012). El sistema penitenciari. En Justícia, Conflicte i Educació Social. Editorial UOC. Barcelona.
 • Canimas i Brugé, J. (2011). Ètica aplicada a l’educació social. Editorial UOC. Barcelona.
 • Garín Jiménez, T. (2012). La institució penitenciària i les drogodependències. En Drogues: prevenció i formes d’acció socioeducativa. Editorial UOC. Barcelona.
 • Haba Gímenez, C. (2012). Cartografies d’una experiència d’educació social. En Justícia, Conflicte i Educació Social. Editorial UOC. Barcelona.
 • Silva Balerio, D. (2012). Control social, ordre i transgressió a les normes penals. En Justícia, Conflicte i Educació Social. Editorial UOC. Barcelona.
 • TransFORMAS Entitat (2012). Formació i producció artística a les presons. En Justícia, Conflicte i Educació Social. Editorial UOC. Barcelona.

WEBGRAFIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>