El Síndic de Greuges es desentén… i el PP, és el PP…

EN CATALÀ (Más abajo en castellano):

Com comentava fa uns dies, el Síndic de Greuges, a través de la seva àrea de registre s’havia posat en contacte amb nosaltres, per tal de demanar-nos que retirarem el seu mail de la petició de change.org en la qual demanàvem que retiraren l’aplicació que permetia denunciar la pobresa, ja que estàvem saturant els seus servidors…

Tanmateix, d’aquesta conversa telefònica, em varen comentar (al igual que ho van fer amb alguns periodistes) que estaven estudiant les mesures a prendre davant d’aquest atac contra la integritat i la dignitat de les persones… Malgrat això, jo vaig ficar una queixa formal davant el propi Síndic, seguint les formalitats de la seva pàgina web, amb identificador número 33146.

Doncs bé, la meva sorpresa ha estat la recent contestació per part del Síndic:

Benvolgut senyor,
Hem rebut el vostre escrit en el que ens manifesteu el vostre desacord amb l’aplicació per a telèfon mòbil que ha posat en funcionament Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal que es puguin denunciar situacions motivades per  terceres persones que practiquen alguna activitat sense autorització. Aquesta possibilitat, segons diverses informacions, ha estat retirada per part de l’empresa pública de l’aplicatiu que ha desenvolupat i, en aquest sentit, entenem que la vostra demanda ha estat solucionada.
De la lectura del vostre escrit, però, no es desprèn que hagueu tingut cap incident amb l’Administració per l’ús d’aquesta aplicació, més aviat exposeu el vostre desacord amb aquesta mesura. Us agrairem que en el moment que tingueu personalment algun incident ens ho comuniqueu a través dels canals que us facilitem al final d’aquest escrit per tal que valorem si en el cas concret exposat s’ha produït alguna vulneració dels drets que us assisteixen.
Pel que fa a les conductes que l’aplicatiu per a mòbil permet denunciar, cal tenir en compte que el fet denunciat ha d’estar prèviament tipificat com infracció sancionable en les normes que regulen l’ús del mitjà de transport ferroviari (Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària).
La possible vulneració d’aquestes normes i principis només es pot valorar, com s’indicava anteriorment,  amb relació al cas concret i no té res a veure amb el mitjà de denúncia, sinó amb el procediment sancionador que, si s’escau, instrueixi l’Administració, a partir de la denúncia.
Pel que fa a l’aplicació mòbil, us informem que és un mitjà més que pretén aportar immediatesa a l’obtenció de les proves d’un fet sancionable per l’Administració.
Altra cosa és, que en l’ús d’aquesta aplicació i, sobretot, en les actuacions que es derivin de la denúncia, s’han de garantir els drets de les persones denunciades i el ple respecte a la llei i als principis del dret sancionador, exactament igual que si la denúncia s’hagués fet per qualsevol altre mitjà.
Finalment, us recordem que si heu tingut algun incident com a conseqüència de l’ús d’aquesta aplicació o bé heu estat sancionats per algun fet, podeu presentar una queixa a aquesta institució indicant:
   a)  Dades identificatives de la persona interessada: nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic (si en disposeu), etc.
   b)  Explicació clara i detallada de la queixa.
   c)  Tota la documentació que considereu oportuna per tal de conèixer els fets.
Aquesta documentació podeu trametre-la al Síndic de Greuges de Catalunya pels mitjans següents:
   a)  Presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Passeig Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona.
   b)  Formulari web: mitjançant la pàgina www.sindic.cat
   c)  Correu electrònic: sindic@sindic.cat
   d)  Fax: 93 301 31 87
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió que vulgueu plantejar-nos.
Cordialment,
Servei d’atenció a les persones
Síndic de Greuges de Catalunya

Tanmateix, el lider del PP a Barcelona, declarava a Catalunya Ràdio (a partir del minut 19) que les noves tecnologies puguen servir per detectar espais de “participació ciutadana”, i veuria bé aplicar una campanya de denúncia ciutadana també a TMB, com la que hem aconseguit retirar a FGC… Nomes li recordaré a Alberto Fernández, que això que ells fomenten, no és participació ciutadana, la participació ciutadana s’aconseguirà només si implementem una veritable democràcia participativa, i per tant, la participació i col·laboració es realitzarà des de la base de la presa de decisions, i no censurant i fomentant aquesta societat orwellana.

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/58125246" iframe="true" /]

En fi… per aquest passotisme dels nostres defensors, pel silenci dels dirigents de FGC, pel seu missatge de que poden tornar a ficar en funcionament l’opció de delatar captaires, per… he tornat a posar en marxa una nova campanya en change.org, demanant a FGC que deixe de tractar-nos com a ciutadans policies… T’uneixes?

——————————————————————————

EN CASTELLANO: El Síndic de Greuges se desentiende… Y el PP, es el PP…

Como comentaba hace unos días, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), a través de su área de registro se había puesto en contacto con nosotros, para pedirnos que retiraremos su mail de la petición de change.org en la cual pedíamos que retiraran la aplicación que permitía denunciar la pobreza, ya que estábamos saturando sus servidores…

Durante esta conversación telefónica, me comentaron (al igual que lo hicieron con algunos periodistas) que estaban estudiando las medidas a tomar ante este ataque contra la integridad y la dignidad de las personas… A pesar de esto, yo realicé una queja formal ante el propio Síndic, siguiendo las formalidades de su página web, con identificador número 33146.

Mi sorpresa ha sido la reciente contestación por parte del Síndic:

Querido señor,
Hemos recibido vuestro escrito en el que nos manifestáis vuestro desacuerdo con la aplicación para teléfono móvil que ha puesto en funcionamiento Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña para que se puedan denunciar situaciones motivadas por terceras personas que practican alguna actividad sin autorización. Esta posibilidad, según varias informaciones, ha sido retirada por parte de la empresa pública del aplicativo que ha desarrollado y, en este sentido, entendemos que vuestra demanda ha sido solucionada.
De la lectura de vuestro escrito, pero, no se desprende que hayáis tenido ningún incidente con la Administración por el uso de esta aplicación, más bien exponéis vuestro desacuerdo con esta medida. Os agradeceremos que en el momento que tengáis personalmente algún incidente nos lo comunicáis a través de los canales que os facilitamos al final de este escrito para que valoramos si en el caso concreto expuesto se ha producido alguna vulneración de los derechos que os asisten.
En cuanto a las conductas que el aplicativo para móvil permite denunciar, hay que tener en cuenta que el hecho denunciado tiene que estar previamente tipificado como infracción sancionable en las normas que regulan el uso del medio de transporte ferroviario (Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria).
La posible vulneración de estas normas y principios sólo se puede valorar, como se indicaba anteriormente, con relación al caso concreto y no tiene nada que ver con el medio de denuncia, sino con el procedimiento sancionador que, si se tercia, instruya la Administración, a partir de la denuncia.
En cuanto a la aplicación móvil, os informamos que es un medio más que pretende aportar inmediatez a la obtención de las pruebas de un hecho sancionable por la Administración.
Otra cosa es, que en el uso de esta aplicación y, sobre todo, en las actuaciones que se deriven de la denuncia, se tienen que garantizar los derechos de las personas denunciadas y el pleno respecto a la ley y a los principios del derecho sancionador, exactamente igual que si la denuncia se hubiera hecho por cualquiera otro medio.
Finalmente, os recordamos que si habéis tenido algún incidente como consecuencia del uso de esta aplicación o bien habéis sido sancionados por algún hecho, podéis presentar una queja a esta institución indicando:
a) Datos identificativos de la persona interesada: nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico (si disponéis), etc.
b) Explicación clara y detallada de la queja.
c) Toda la documentación que consideráis oportuna para conocer los hechos.
Esta documentación podéis enviarla al Síndico de Agravios de Cataluña por los medios siguientes:
a) Presencialmente o por correo postal a la dirección siguiente: Paseo Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona.
b) Formulario web: mediante la página www.sindic.cat
c) Corred electrónico: sindic@sindic.cat
d) Fax: 93 301 31 87
Restamos a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que quered plantearnos.
Cordialmente,
Servicio de atención a las persones
Síndico de Agravios de Cataluña

Por si fuera poco, el líder del PP en Barcelona, declaraba en Catalunya Ràdio (a partir del minuto 19) que las nuevas tecnologías pueden servir para detectar espacios de “participación ciudadana”, y que vería bien aplicar una campaña de denuncia ciudadana también en TMB, como la que hemos conseguido retirar en FGC… Solo le recordaré a Alberto Fernández, que eso que ellos fomentan,  no es participación ciudadana, la participación ciudadana se conseguirá solo si implementamos una verdadera democracia participativa, y por tanto, la participación y colaboración se realizará desde la base de la toma de decisiones, y no censurando y fomentando esta sociedad orwellana.

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/58125246" iframe="true" /]

En fin… por este pasotismo de nuestros defensores, por el silencio de los dirigentes de FGC, por su mensaje de que pueden volver a poner en funcionamiento la opción de delatar mendigos, por… he vuelto a poner en marcha una nueva campaña en change.org, pidiendo a FGC que deje de tratarnos como ciudadanos policías… ¿Te unes?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>