[lang_ca] Escola d’Estiu Animació Sociocultural “Paulo Freire” [/lang_ca] [lang_es] Escuela de Verano Animación Sociocultural “Paulo Freire” [/lang_es]

cropped-escuela-verano

[lang_ca]

La RIA convoca l’Escola d’Estiu “Paulo Freire” d’Animació Sociocultural que es celebrarà al Centre de Formació Permanent d’adults “Paulo Freire” dAlmenara (Castelló) els díes 4, 5 i 6 de juliol de 2013.

L’escola està adreçada a totes i tots els professionals i voluntaris que treballen i s’interessen per la pràctica de l’animació sociocultural.

L’escola té un preu de matrícula de 50 euros que dona dret a l’accés a totes les activitats formatives així com un certificat d’assitència de 20 hores de formació.

La inscripció està oberta entre el 15 d’abril i el 28 de juny de 2013.

Les activitats programades es divideixen en diversos blocs formatius i de debat:

 • CERCLES D’APRENENTATGE COL·LABORATIU que pretenen aportar una reflexió crítica i un posicionament de les animadors i animadors sobre diferents àrees temàtiques que afecten la seva funció en una societat en transformació.
 • TALLERS PRÀCTICS que pretenen aportar experiències i tècniques per optimitzar i dinamitzar el treball d’animadores i animadors.
 • TERTÚLIES que pretenen contribuir a la trobada, el debat i el posicionament sobre temes específics d’interès social.
 • ESPAIS DE TROBADA per a l’art, la convivencialitat i l’oci creatiu.

Perquè l’Escola d’Estiu

La Escola d’Estiu  d’Animació Sociocultural “Paulo Freire” pretén ser un lloc de trobada i de construcció de coneixement de manera col·lectiva entre els amants de l’Animació Sociocultural.  Professionals, associacions, acadèmics, estudiants, i veïnat interessat en com transformar la societat des de la cultura i la participació des de valors com la cooperació, la solidaritat i el suport mutu.

En moments com els que ens toca viure on els drets socials s’estan retallant i l’estament públic està desapareixent l’Animació Sociocultural apareix com una gran eina per l’empoderament de les persones i les comunitat, i per a la construcció de ciutadania que permeti donar resposta a les necessitats socials de manera col·lectiva.

Els criteris de l’Escola

 • Totes les persones que particpen com organitzadors o formadors ho fan de manera voluntària i sense cap remuneració econòmica.
 • El preu de la quota de participació és el més econòmic possible i serveix per cobrir les despeses derivades de la organització de l’Escola
 • Tothom pot ensenyar i tothom pot apendre, i en aquets sentit s’organitzen els diferents espais de l’escola

Equip organitzador de la Red Iberoamericana de Animació Sociocultural

Programa d’activitats

Des d’Edusoinicis, participarem en aquesta Escola d’Estiu, conjuntament amb l’Òscar Martínez, organitzant un dels cercles d’aprenentatge col·laboratiu. Concretament, tant l’Òscar Martínez com el Miquel Rubio, realitzaran el cercle de Ciberanimació: Espais virtuals per a la creació de discurs i acció col·lectiva. Vos esperem a totes i tots!!!

Més informació

[/lang_ca]

[lang_es]

La RIA convoca la Escuela de Verano “Paulo Freire” de Animación Sociocultural que se celebrará en el Centro de Formación Permanente de adultos “Paulo Freire” de Almenara (Castellón) los días 4, 5 y 6 de julio de 2013.

La escuela está dirigida a todas y todos los profesionales y voluntarios que trabajan y se interesan por la práctica de la animación sociocultural.

La escuela tiene un precio de matrícula de 50 euros que da derecho al acceso a todas las actividades formativas así como un certificado de asistencia de 20 horas de formación.

La inscripción está abierta entre el 15 de abril y el 28 de junio de 2013.

Las actividades programadas se dividen en varios bloques formativos y de debate:

 • CÍRCULOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO que pretenden aportar una reflexión crítica y un posicionamiento de las animadores y animadores sobre diferentes áreas temátcas que afectan a su función en una sociedad en transformación.
 • TALLERES PRÁCTICOS que pretenden aportar experiencias y técnicas para optimizar y diamitzar el trabajo de animadores y animadores.
 • TERTÚLIAS que pretenden contribuir al encuentro, el debate y el posicionamiento sobre temas específicos de interés social.
 • ESPACIOS DE ENCUENTRO para el arte, la convivencialidad y el ocio creativo.

Porque la Escuela de Verano

La Escuela de Verano de Animación Sociocultural “Paulo Freire” pretende ser un lugar de encuentro y de construcción de conocimiento de manera colectiva entre los amantes de la Animación Sociocultural. Profesionales, asociaciones, académicos, estudiantes, y vecindario interesado en cómo transformar la sociedad desde la cultura y la participación desde valores como la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo.

En momentos como los que nos toca vivir donde los derechos sociales se están recortando y el estamento público está desapareciendo la Animación Sociocultural aparece como una gran herramienta para el empoderamiento de las personas y las comunidades, y para la construcción de ciudadanía que permita dar respuesta a las necesidades sociales de manera colectiva.

Los criterios de la Escuela

 • Todas las personas que participar como organizadores o formadores lo hacen de manera voluntaria y sin remuneración económica.
 • El precio de la cuota de participación es lo más económico posible y sirve para cubrir los gastos derivados de la organización de la Escuela
 • Todo el mundo puede enseñar y todos pueden aprender, y en estos sentido se organizan los diferentes espacios de la escuela

Equipo organizador de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural

Programa de actividades

Desde Edusoinicis, participaremos en esta Escuela de Verano, conjuntamente con Òscar Martínez, organizando uno de los círculos de aprendizaje colaborativo. Concretamente, tanto Òscar Martínez como Miquel Rubio, realizarán el círculo de Ciberanimación: Espacios virtuales para la creación de discurso y acción colectiva. Os esperamos a todas y todos!!!

Más información

[/lang_es]

[lang_ca] Manifest dels professionals dels Serveis Socials [/lang_ca] [lang_es] Manifiesto de las/os profesionales de los Servicios Sociales [/lang_es]

COLOR_VLC

[lang_ca]

Els Professionals dels Serveis Socials, davant de l’aprovació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,

MANIFESTEM I DENUNCIEM:

L’aprovació pel Consell de ministre de l’avantprojecte, i la seua posterior tramitació i aprovació com a Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; de no modificar-se la redacció actual, suposarà el desmantellament efectiu del quart pilar sobre el qual se sustenta el malparat Estat del Benestar Social al nostre país. En particular, ens referim a l’article set, que modifica l’article 26 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local sobre competències dels ajuntaments, i específicament dels Serveis Socials. La nova Llei genera incertesa i preocupació entre els/es professionals quan assenyala que l’única competència pròpia dels ajuntaments en aquest àmbit serà, “l’avaluació i informació de situacions de necessitat i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”.

[/lang_ca]

[lang_es]

Los Profesionales de los Servicios Sociales, ante la aprobación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local,

MANIFESTAMOS Y DENUNCIAMOS:

La aprobación por el Consejo de Ministro del anteproyecto, y su posterior tramitación y aprobación como  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de no modificarse la redacción actual, supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.  En particular, nos referimos al artículo siete, que modifica el artículo 26 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación entre los/as profesionales cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

[/lang_es]

[lang_ca] Centres de Dia de Menors de la Comunitat Valenciana [/lang_ca] [lang_es] Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana [/lang_es]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3CI9Z0_uZKg]

[lang_ca]

 • Els Centres de Dia de menors som recursos de la xarxa PÚBLICA del sistema de protecció de menors, gestionats per la pròpia Conselleria, Ajuntaments i per ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.
 • Els CD de menors som recursos ESPECIALITZATS en els quals PROFESSIONALS i VOLUNTARIS utilitzem diferents eines per a EDUCAR I PROMOCIONAR (formació laboral i acadèmica, el joc, l’estudi, el temps lliure, etc… ).
 • Treballem amb menors i famílies amb greus problemes o altament vulnerables que NECESSITEN RECOLZAMENT EN EL SEU PROPI MITJÀ per a reduir les seves manques, impulsar les seves potencialitats, reforçar la seva autonomia i facilitar la seva incorporació social.
 • Els CD de menors som recursos RENDIBLES i EFICAÇOS que treballem per la INCORPORACIÓ SOCIAL per a evitar que el RISC es converteixi en EXCLUSIÓ.
 • Els CD de menors som recursos “de primera línia”, la qual cosa ens permet la DETECCIÓ de problemes que possibilite INTERVENIR A temps, abans que:
  • els problemes en l’escola impliquen FRACÀS
  • els problemes familiars impliquen VIOLÈNCIA
  • els problemes econòmics impliquen DESEMPARAMENT
  • Un context difícil implique un futur en DESAVANTATGE
 • Els CD de menors treballem perquè tots els menors tinguen ELS MATEIXOS DRETS I LES MATEIXES OPORTUNITATS recolzant i intervenint amb els qui més dificultats tenen.
 • Els CD de menors treballem com a MEDIADORS entre els menors i els diferents CONTEXTOS I INSTITUCIONS en les quals participen (família, escola, salut, ocupació, oci…)
 • Els CD de menors treballem també amb LES FAMÍLIES, ajudant a educar i donant suport especialitzat.
 • Els CD de menors som recursos que treballem en XARXA amb: Serveis Socials, centres escolars, el sistema sanitari… posem el centre en els menors i les seves famílies.
 • La tasca dels CD de menors es desenvolupa en ELS CENTRES, EN LES ESCOLES, EN ELS BARRIS, EN LES FAMÍLIES, EN LA NATURALESA,…EN TOT L’ENTORN DELS MENORS I ELS JOVES.
 • Som 60 centres presents en 23 municipis de la Comunitat Valenciana, atenent a més 2.500 menors diàriament.

Font: Centres de Dia de Menors CV

[/lang_ca]

[lang_es]

 • Los Centros de Día de menores somos recursos de la red PÚBLICA del sistema de protección de menores, gestionados por la propia Consellería, Ayuntamientos y por ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
 • Los CD de menores somos recursos ESPECIALIZADOS en los que PROFESIONALES y VOLUNTARIOS utilizamos diferentes herramientas para EDUCAR Y PROMOCIONAR (formación laboral y académica, el juego, el estudio, el tiempo libre, etc… ).
 • Trabajamos con menores y familias con graves problemas o altamente vulnerables que NECESITAN APOYO EN SU PROPIO MEDIO para reducir sus carencias, impulsar sus potencialidades, reforzar su autonomía y facilitar su incorporación social.
 • Los CD de menores somos recursos RENTABLES y EFICACES que trabajamos por la INCORPORACIÓN SOCIAL para evitar que el RIESGO se convierta en EXCLUSIÓN.
 • Los CD de menores somos recursos “de primera línea”, lo que nos permite la DETECCIÓN de problemas que posibilite INTERVENIR A TIEMPO, antes de que:
  • los problemas en la escuela impliquen FRACASO
  • los problemas familiares impliquen VIOLENCIA
  • los problemas económicos impliquen DESAMPARO
  • Un contexto difícil implique un futuro en DESVENTAJA
 • Los CD de menores trabajamos para que todos los menores tengan LOS MISMOS DERECHOS Y LAS MISMAS OPORTUNIDADES apoyando e interviniendo con quienes más dificultades tienen.
 • Los CD de menores trabajamos como MEDIADORES entre los menores y los diferentes CONTEXTOS E INSTITUCIONES en las que participan (familia, escuela, salud, empleo, ocio…)
 • Los CD de menores trabajamos también con LAS FAMILIAS, ayudando a educar y prestando apoyo especializado.
 • Los CD de menores somos recursos que trabajamos en RED con: Servicios Sociales, centros escolares, el sistema sanitario… ponemos el centro en los menores y sus familias.
 • La tarea de los CD de menores se desarrolla en LOS CENTROS, EN LAS ESCUELAS, EN LOS BARRIOS, EN LAS FAMILIAS, EN LA NATURALEZA,…EN TODO EL ENTORNO DE LOS MENORES Y LOS JÓVENES.
 • Somos 60 centros presentes en 23 municipios de la Comunidad Valenciana, atendiendo a más 2.500 menores diariamente.

Fuente: Centros de Día de Menores CV

[/lang_es]

Sant Jordi

[lang_ca]

Encara no saps que regalar per Sant Jordi’13? Ací tens una recomanació! ;)
miq-cat

[/lang_ca]

[lang_es]

¿Todavía no sabes que regalar por Sant Jordi’13? Aquí tienes una recomendación! ;)
miq-esp

[/lang_es]

[lang_ca] Edusoentrevista amb Núria Llopis [/lang_ca] [lang_es] Edusoentrevista con Núria Llopis [/lang_es]

Núria Llopis[lang_ca]

Ací vos deixe la vintè tercera edusoentrevista… Ja en van 23!!!

En aquesta ocasió parlem amb Núria Llopis, educadora social i pedagoga.

Es tracta d’una #edusoentrevista que portava ja un temps darrere seva… Des d’ací donar-li les gràcies per la seva participació en aquesta edusoentrevista, la qual ha estat en directe per twitter aquest matí.

Com sempre, espere que siga del vostre interès…

[/lang_ca]

[lang_es]

Aquí os dejo la vigésimo tercera edusoentrevista… Ya van 23!!! 

En esta ocasión hablamos con Núria Llopis, educadora social y pedagoga.

Se trata de una edusoentrevista que llevaba ya un tiempo detrás suya… Desde aquí darle las gracias por su participación en esta edusoentrevista, la cual ha estado en directo por twitter esta mañana.

Cómo siempre, espero que sea de vuestro interés…

[/lang_es]

Núria Llopis

[lang_ca]

Núria Llopis, és persona i educadora social. Treballa com educadora social a la Model i també ha estat tutora i consultora de Justícia, conflicte i educació social a la UOC, així com professora a la UNED, o com ella mateix es presenta a twitter: “Educadora i pedagoga social. Treballo amb persones amb problemes amb la justícia. Apassionada d’aquest camp. Reinventant-me constantment.” Tanmateix, gestiona el bloc “Diari de les bones notícies” on diàriament comparteix una bona notícia, perquè com ella explica avui ha sortit el sol i demà…demà, més.

Ja feia algun temps que li havia proposat fer-li aquesta #edusoentrevista, diversos han estat els missatges per tal d’explicar-li el funcionament de la mateixa, i finalment, el passat dia 9 d’abril acceptava oficialment la seva participació.

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer a la Núria gràcies a la xarxa, mitjançant LinkedIn allà al desembre de 2011, raonant al voltant d’aquestes #edusoentrevistes que començaven a veure la llum… Recorde com des d’un primer moment em va transmetre la seva il·lusió per aquest projecte, encoratjant-me a tirar-lo endavant,… i fins i tot, ajudant-me amb la redacció d’algunes preguntes… Mesos després tornarem a coincidir per twitter, i no serà fins el semestre passat quan la vaig tenir com a consultora.

Aquesta entrevista, ha estat realitzada hui, 11 d’abril, en temps real mitjançant twitter (la podeu trobar si busqueu el hasthag #edusoentrevista)… i només acabar diversos han estat els comentaris d’agraïment per companys d’estudis… Només donar les gràcies a Núria pel seu temps i dedicació a la construcció d’aquest projecte, i com no, espere que tots i totes gaudiu de la seva lectura i vos siga d’utilitat per conèixer encara més la nostra professió i les persones que hi son al darrere…

 • Núria LlopisQui ets? A què et dediques? En què treballes? 

Núria, educadora i pedagoga social. Actualment, treballo  com educadora social a presons. Col·laboro amb el grau d’educació social a les universitats de la UOC i la UNED, i participo del projecte de tutorització d’alumnes de pràctiques d’educació social en el CEJFE

 • Quants anys portes professionalment en l’educació social?

Vaig començar a treballar al 95, a 1r de carrera, amb gent gran i temes de dinamització comunitària en una Xarxa d’Intercanvi de Coneixements del districte de Ciutat Vella a Barcelona.

 • Per què vas estudiar Educació Social? Vas optar per altres alternatives?

La veritat és que no ho sé. Sempre m’havia decantat pel periodisme i la idea romàntica de fer maletes i marxar a un país àrab a treballar. Un matí, a COU, l’interruptor de l’ #educaciósocial va fer “on” i el del periodisme “pause”. Encara no ho sé perquè i mira que  m’ho he preguntat moltes vegades

 • Què o qui ha fet que et dediquis a l’educació social? Per què segueixes enganxada després de tants anys?

Per ego: perquè m’agrada, perquè hi crec, perquè hi ha canvis, perquè m’omple, perquè enganxa.

 • En què consisteix el teu treball?

La feina a presons és la de l’acompanyament individual, la dinamització i conducció de  grups mitjançant la creació i aplicació de programes socioeducatius i el treball en equip i de coordinació amb els equips interdisciplinars. Actualment, imparteixo el programa d’orientació laboral. La feina a la universitat és la d’acompanyar als alumnes durant el seu procés pel que fa a la tutoria i la de guia en assignatures del grau.

 • Podries qualificar el teu treball? Com ho valores?

Apassionant, creatiu, humil, de dubtes, d’alegries, d’impotència, de reaccions inesperades, de desconeixements de realitats, de realitats que superen la ficció, de portes que s’obren i de vivències. És un treball que batega i que està viu

 • Quina part és la que més et motiva? I quin la que menys?

La millor part, sens dubte, el contacte directe amb les persones. Quan et col·loques davant de l’altre amb completa ignorància respecte aquest i no saps mai què succeirà. La part que menys em motiva és la limitació del temps en les relacions educatives, la burocràcia perquè sí i les avaluacions quantitatives sense sentit.

 • Què s’exigeix o s’espera d’un professional de l’educació social?

Depèn de la persona que esperi: els idealistes, que l’educador “canviï el món”, els incrèduls i desconfiats que les persones amb qui treballa l’educador no molestin i no facin soroll. Jo espero d’un educador que es mulli i es posicioni.

 • Quines metodologies uses en el teu dia a dia, en la teva tasca professional?

En l’organització de la feina, empro la planificació, la flexibilitat i el treball en equip. En l’acció educativa, el diàleg, el silenci, les pauses, l’assentiment, els dubtes, les reformulacions. El que més em costa és l’avaluació. La praxis és frenètica i em costa fer l’stop i autorevisarme.

 • La teva forma de treballar, deriva del que has après acadèmicament, o és una qüestió d’aprenentatge personal?

De les dues necessàriament. La titulació et dóna les eines bàsiques, el treball les taules i el reciclatge et manté en la teva posició de peó. Anys després d’haver finalitzat la carrera, en algunes situacions, encara em sembla escoltar la veueta en off de la professora Hebe Tizio que em diu “porque la distancia profesional entre el educador y el sujeto educando…” jajajaj … quins moments!

 • Desenvolupes propostes innovadores o ja està tot predissenyat?

Crec que quan et trenques el cap pensant i provant perquè l’altre s’apropi i desperti l’interès, alguna cosa hi ha d’innovació i alguna cosa està més que vista. La societat canvia i les persones amb qui actuem també. Per tant, la innovació és l’ imperatiu constant, desitjat i necessari.

 • Quins són les principals dificultats en l’educació social, a l’hora de desenvolupar propostes innovadores?

Per la banda de la institució, la por a sortir a la premsa. Per la banda dels professionals, la por a la resposta de la institució davant una actuació professional determinada i actituds de desídia, desconfiança, inseguretat, cansament, apatia, etc

 • Però, quins són els majors èxits que has aconseguits en emprar propostes innovadores?

Els que han provocat resultats inesperats, aquells que mai hagués pogut suposar …

 • Si haguessis de canviar d’àmbit cap a què ho faries? Per què?

Em costa imaginar. Me n’aniria a una illa o a un país de costums diferents. Llegiria, escriuria… és complicat, segurament em fotria de gana.

 • Què penses de la incidència de les noves formes de comunicació i les xarxes socials i la seva influència en la societat?

Positiva si aprenem a fer-ne un bon ús, si la dosifiquem i si entenem d’on prové la informació i perquè. Negativa si caiem en l’exhibicionisme

 • Es pot fer ús d’aquestes formes de comunicació i xarxes socials des de l’educació social? Com?

S’ha de fer ús i s’ha d’ensenyar a fer un bon ús, perquè precisament són instruments de comunicació. A presó em trobo amb un grapat d’interns que a l’exterior tenen facebook, xategen per messenger i disposen d’un smartphone. Però quan els demanes que obrin un compte de correu o que insereixin un currículum en un portal d’ocupació, molts reclamen la presència de la dona, del cunyat o del fill per fer-ho.

 • Amb què et quedes fins ara de la teva experiència professional?

Em quedo amb el Chele, el Víctor i la Lídia, el Manuel, el Pau, l’Antonio, la Loli, l’Alejandro, el JM, el José Antonio, l’Agus, l’Ernesto…

 • Quina ocasió, fet, persona, anècdota… tens més present?

ufff…. te’n podria explicar moltes! 1 recent, impersonal i trista: sortia del centre, 23h, C/ Entença desert… Rere la porta d’entrada principal a la Model un ex-intern dóna cops i crida “deixeu-me entrar! vull entrar!!” Volia tornar!??!!! aquí tenim un problema social

 • Quan et diuen, “educació social, això què és, això para què serveix?” Què els contestes?

Més aviat em diuen “assistenta”? i llavors els expliques que no, que una cosa són els #treballadorssocials i una altra els #educadorssocials. Mai ho entenen. Els acabes explicant la diferència , que si el contacte directe, que ets un facilitador…. posen cares. Però hem d’estar contents amb la feina feta aquests anys amb la creació de la diplomatura d’ #educaciósocial. La societat ens coneix i una part ens reconeix. Hem avançat molt d’ençà els #EdusoInicis ;)

 • Roberto Bañón deixava aquesta pregunta “Què creus que és millor: Que els educadors socials canviïn cada cert temps d’àmbit o que romanguin més en el mateix en honor d’una major especialització?

Depèn, l’especialització és positiva però pot acabar generant malestar i el moviment és necessari però pot produir angoixa. A mi m’agrada el moviment en diferents àmbits perquè m’obliga a posar el compte km a 0

 • Què vols que li preguntem al proper entrevistat / a?

Una reflexió que els @EducaBloguer retwittejaven fent referència a Raúl Castillo, educador i pedagog, que em va semblar més que adequada, sobretot pel que fa a la pràctica professional del dia a dia: “¿Es el #educadorsocial un artesano capacitado para tapar ciertos huecos o vacíos?”

 • I, finalment… algun comentari dirigit a aquells / as que estem estudiant educació social actualment

Aprofiteu, exprimiu els professors, pregunteu, sigueu inquiets, compartiu, dubteu…com a futurs #educadorssocials, practiqueu l’art de la prudència i la humilitat. I sobretot, mai deixeu de creure en allò que feu. No és #educadorsocial tot aquell que té el títol sinó aquell que la practica amb passió.

 [/lang_ca]

[lang_es]

Núria Llopis, es persona y educadora social. Trabaja como educadora social en la Modelo y también  tutora y consultora de Justicia, conflicto y educación social en la UOC, así como profesora en la UNED, o como ella mismo se presenta en twitter: “Educadora y pedagoga social. Trabajo con personas con problemas con la justicia. Apasionada de este campo. Reinventándome constantemente.” Además, gestiona el blog “Diario de las buenas noticias” donde diariamente comparte una buena noticia, porque cómo ella explica hoy ha salido el sol y mañana…mañana, más.

Ya hacía algún tiempo que le había propuesto hacerle esta #edusoentrevista, diversos han sido los mensajes para explicarle el funcionamiento de la misma, y finalmente, el pasado día 9 de abril aceptaba oficialmente su participación.

Tuve la oportunidad de conocer a Núria gracias a la red, mediante LinkedIn allá en diciembre de 2011, hablando sobre de estas #edusoentrevistas que empezaban a ver la luz… Recuerdo como desde un primer momento me transmitió su ilusión por este proyecto, alentándome a sacarlo adelante,… e incluso, ayudándome con la redacción de algunas preguntas… Meses después volvimos a coincidir por twitter, y no será hasta el semestre pasado cuando la tuve como consultora.

Esta entrevista, ha sido realizada hoy, 11 de abril, en tiempo real mediante twitter (la podéis encontrar si buscáis el hasthag #edusoentrevista)… y sólo acabar diversos han sido los comentarios de agradecimiento por compañeros de estudios… Sólo dar las gracias a Núria por su tiempo y dedicación a la construcción de este proyecto, y como no, espero que todos y todas disfrutéis de su lectura y os sea de utilidad para conocer todavía más nuestra profesión y las personas que están detrás…

 • Núria LlopisQuién eres? A que te dedicas? En que trabajas? 

Núria, educadora y pedagoga social. Actualmente, trabajo como educadora social en prisiones. Colaboro con el grado de educación social en las universidades de la UOC y la UNED, y participo del proyecto de tutorización de alumnos de prácticas de educación social en el CEJFE.

 • Cuántos años llevas profesionalmente en la educación social?

Empecé a trabajar al 95, en 1º de carrera, con gente mayor y temas de dinamización comunitaria en una Red de Intercambio de Conocimientos del distrito de Ciutat Vella en Barcelona. 

 • Por qué estudiaste Educación Social? Optaste por otras alternativas?

Bien es verdad que no lo sé. Siempre me había decantado por el periodismo y la idea romántica de hacer maletas y marchar a un país árabe a trabajar. Una mañana, en COU, el interruptor de la #educaciónsocial hizo “on” y el del periodismo “pause”. Todavía no lo sé porque y mira que me lo he preguntado muchas veces…

 • Qué o quienes ha hecho que te dediques a la educación social? Por qué sigues enganchada después de tantos años?

Por ego: porque me gusta, porque creo, porque hay cambios, porque me llena, porque engancha.

 • En qué consisten tus trabajos?

El trabajo en prisiones es el del acompañamiento individual, la dinamización y conducción de grupos mediante la creación y aplicación de programas socioeducativos y el trabajo en equipo y de coordinación con los equipos interdisciplinares. Actualmente, imparto el programa de orientación laboral. El trabajo en la universidad es la de acompañar a los alumnos durante su proceso en cuanto a la tutoría y la de guía en asignaturas del grado.

 • Podrías calificar tu trabajo? Cómo lo valoras?

Apasionante, creativo, humilde, de dudas, de alegrías, de impotencia, de reacciones inesperadas, de desconocimientos de realidades, de realidades que superan la ficción, de puertas que se abren y de vivencias. Es un trabajo que late y que está vivo

 • Qué parte es la que más te motiva? Y qué la que menos?

La mejor parte, sin duda, el contacto directo con las personas. Cuando te colocas ante el otro con completa ignorancia respecto este y no sabes nunca qué sucederá. La parte que menos me motiva es la limitación del tiempo en las relaciones educativas, la burocracia porque sí y las evaluaciones cuantitativas sin sentido.

 • Qué se exige o se espera de un profesional de la educación social?

Depende de la persona que espere: los idealistas, que el educador “cambie el mundo”, los incrédulos y desconfiados que las personas con quienes trabaja el educador no molesten y no hagan ruido. Yo espero de un educador que se moje y se posicione.

 • Qué metodologías usas en tu día a día, en tu tarea profesional?

En la organización del trabajo, empleo la planificación, la flexibilidad y el trabajo en equipo. En la acción educativa, el diálogo, el silencio, las pausas, el asentimiento, las dudas, las reformulaciones. Lo que más me cuesta es la evaluación. La praxis es frenética y me cuesta hacer stop y autorevisarme.

 • Tu forma de trabajar, deriva del que has aprendido académicamente, o es una cuestión de aprendizaje personal?

De las dos necesariamente. La titulación te da las herramientas básicas, el trabajo las tablas y el reciclaje te mantiene en tu posición de peón. Años después de haber finalizado la carrera, en algunas situaciones, todavía me parece escuchar la *voz en off de la profesora Hebe Tizio que me dice “porque la distancia profesional entre el educador y el sujeto educando…” jajajaj … qué momentos!

 • Desarrollas propuestas innovadoras o ya está todo prediseñado?

Creo que cuando te rompes la cabeza pensando y probando para que el otro se acerque y despierte el interés, algo hay de innovación y algo está más que visto. La sociedad cambia y las personas con quienes actuamos también. Por lo tanto, la innovación es el imperativo constante, deseado y necesario.

 • Cuáles son las principales dificultades en la educación social, a la hora de desarrollar propuestas innovadoras?

Por parte de la institución, el miedo a salir en la prensa. Por parte de los profesionales, el miedo a la respuesta de la institución ante una actuación profesional determinada y actitudes de desidia, desconfianza, inseguridad, cansancio, apatía, etc

 • Pero, cuáles son los mayores éxitos que has conseguidos al emplear propuestas innovadoras?

Los que han provocado resultados inesperados, aquellos que nunca hubiera podido suponer…

 • Si tuvieras que cambiar de ámbito hacia cual lo harías? Por qué?

Me cuesta imaginar. Me iría a una isla o a un país de costumbres diferentes. Leería, escribiría… es complicado, seguramente me moriría de hambre.

 • Qué piensas de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes sociales y su influencia en la sociedad?

Positiva si aprendemos a hacer un buen uso, si la dosificamos y si entendemos de donde proviene la información y porqué. Negativa si caemos en el exhibicionismo

 • Se puede hacer uso de estas formas de comunicación y redes sociales desde la educación social? Cómo?

Se tiene que hacer uso y se tiene que enseñar a hacer un buen uso, porque precisamente son instrumentos de comunicación. En prisión me encuentro con un puñado de internos que en el exterior tienen facebook, chatean por messenger y disponen de un smartphone. Pero cuando los pides que abren una cuenta de correo o que inserten un currículum en un portal de ocupación, muchos reclaman la presencia de la mujer, del cuñado o del hijo para hacerlo.

 • Con que te quedas hasta ahora de tu experiencia profesional?

Me quedo con el Chele, Víctor y Lídia, Manuel, el Pau, Antonio, Loli, Alejandro, el JM, José Antonio, el Agus, Ernesto…

 • Qué ocasión, hecho, persona, anécdota… tienes más presente?

ufff…. te podría explicar muchas! 1 reciente, impersonal y triste: salía del centro, 23h, C/ Entença desierto… Detrás la puerta de entrada principal a la Modelo un ex-interno da golpes y llama “dejadme entrar! quiero entrar!!” Quería volver!??!!! aquí tenemos un problema social

 • Cuando te dicen, “educación social, esto qué es, esto para qué sirve?” Qué les contestas?

Más bien me dicen “asistenta”? y entonces les explicas que no, que una cosa son los #trabajadoresociales y otra los #educadoressociales. Nunca lo entienden. Les acabas explicando la diferencia , que si el contacto directo, que eres un facilitador…. ponen caras. Pero tenemos que estar contentos con el trabajo hecho estos años con la creación de la diplomatura de #educaciónsocial. La sociedad nos conoce y una parte nos reconoce. Hemos avanzado mucho de aquí los #EdusoInicis ;)

 • Roberto Bañón dejaba esta pregunta “Que crees que es mejor: Que los educadores sociales cambien cada cierto tiempo de ámbito o que permanezcan más en el mismo en honor de una mayor especialización?

Depende, la especialización es positiva pero puede acabar generando malestar y el movimiento es necesario pero puede producir angustia. A mí me gusta el movimiento en diferentes ámbitos porque me obliga a poner lo cuento km a 0

 • Qué quieres que le preguntamos al próximo entrevistado/a?

Una reflexión que los @EducaBloguer retwitteaban haciendo referencia a Raúl Castillo, educador y pedagogo, que me pareció más que adecuada, sobre todo en cuanto a la práctica profesional del día a día: “¿Es el #educadorsocial un artesano capacitado para tapar ciertos huecos o vacíos?”

 • Y, finalmente… algún comentario dirigido a aquellos/as que estamos estudiando educación social actualmente

Aprovechad, exprimir los profesores, preguntad, sed inquietos, compartid, dudad… como futuros #educadoressociales, practicad el arte de la prudencia y la humildad. Y sobre todo, nunca dejéis de creer en aquello que hacéis. No es #educadorsocial todo aquel que tiene el título sino aquel que lo practica con pasión.

[/lang_es]

[lang_es] Ciberactivismo, una práctica para la mejora de la sociedad [/lang_es] [lang_ca] Ciberactivisme, una pràctica per la millora de la societat [/lang_ca]

MiquelRubio

[lang_es]

Aquí os presento el artículo que presentaré en el próximo congreso “Ciberculturas, explorando temas críticos” que tendrá lugar en Praga del 15 al 17 de mayo de 2013, artículo que podéis encontrar en inglés en la misma web del congreso bajo el título de Cyber-popular pressure can improve society, además, también podéis encontrar el resumen de este trabajo en este link.

1.- INTRODUCCIÓN

Según los documentos profesionalizadores ASEDES, la educación social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador/a social y que posibilita:

 • La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendido como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
 • La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplían las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

En este trabajo nos vamos a centrar en el primer apartado, es decir, en la relación de la educación social con las tecnologías de la información y la comunicación, ya que éstas se han convertido en una herramienta fundamental para su desarrollo.

[/lang_es]

[lang_ca]

Aquí vos presente l’article que presentaré al proper congrés “Cibercultures, explorant temes crítics” que tindrà lloc a Praga del 15 al 17 de maig de 2013, article que podeu trobar en anglès en la mateixa web del congrés titulat Cyber-popular pressure can improve society, tanmateix, podeu trobar el resum d’aquest treball en el següent link.

1.- INTRODUCCIÓ

Segons els documents professionalitzadors ASEDES, l’educació social és un dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d’una professió de caràcter pedagògic, generadora de contexts educatius i accions mediadores i formatives, que són àmbit de competència professional de l’educador/a social i que possibilita:

 • La incorporació del subjecte de l’educació a la diversitat de les xarxes socials, entès com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social.
 • La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l’adquisició de béns culturals, que amplien les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social.

En aquest treball ens anem a centrar en el primer apartat, és a dir, en la relació de l’educació social amb les tecnologies de la informació i la comunicació, ja que aquestes s’han convertit en una eina fonamental per al seu desenvolupament.

[/lang_ca]

Continue reading

[lang_ca] Resum article Congrés Cibercultures Praga [/lang_ca] [lang_es] Resumen artículo congreso Praga [/lang_es]

cyberlogo

[lang_es] Artículo completo [/lang_es] [lang_ca] Article complet [/lang_ca]

[lang_es]

Durante el mes de agosto de 2012, se ha puesto de manifiesto la fuerza que pueden llegar a tener las campañas de presión y reivindicación lanzadas desde la red. En estas fechas, impulsé una iniciativa popular de recogida de firmas, en la plataforma Change.org, que finalmente apoyó más de 53.800 personas y tras la cual, Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) retiró un apartado de la aplicación que, a través del móvil, alentaba y permitía denunciar mendigos en sus instalaciones.

FGC lanzó el pasado 26 de julio una aplicación móvil pensada principalmente para informar sobre horarios de tren. Pero entre sus utilidades también se incluyó un apartado para que los usuarios alertasen a los responsables de los ferrocarriles de “comportamientos incívicos”. Y entre estos comportamientos mencionaban específicamente la mendicidad o la música ambulante. La aplicación incluso permitía especificar el “tipo de mendigo” al que se denunciaba.

El que presenta este resumen, estudiante de Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya, junto con un grupo de compañeros, observó esta posibilidad en la app de FGC y decidió denunciarlo lanzando una campaña de protesta, por considerar que resultaba indignante que una administración pública equiparara actos incívicos con pobreza o música en directo”.

La denuncia y la campaña se lanzaron el 6 de agosto, alcanzando una gran resonancia, especialmente vía twitter, y otras redes sociales. En menos de una semana más de 9.000 personas se habían adherido y la cifra fue creciendo exponencialmente. Al mismo tiempo, la campaña online de denuncia contra la aplicación para delatar mendigos en los trenes tuvo un gran  impacto, tanto en los medios nacionales como internacionales.

Finalmente, el pasado 27 de agosto, veinte días después de lanzar la campaña y con 53.765 firmas recogidas, FGC dió marcha atrás y retiró su aplicación. Su portavoz aseguró que lo hacía “para mejorar la herramienta”. Ahora queda la pregunta abierta: ¿la presión popular puede mejorar la sociedad?

[/lang_es]

[lang_ca]

Durant el mes d’agost de 2012, s’ha posat de manifest la força que poden arribar a tenir les campanyes de pressió i reivindicació llançades des de la xarxa. En aquestes dates, vaig impulsar una iniciativa popular de recollida de signatures, en la plataforma Change.org, que finalment va recolzar més de 53.800 persones i després de la qual, Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) va retirar un apartat de l’aplicació que, a través del mòbil, encoratjava i permetia denunciar captaires en les seves instal·lacions.

FGC va llançar el passat 26 de juliol una aplicació mòbil pensada principalment per informar sobre horaris de tren. Però entre les seves utilitats també es va incloure un apartat perquè els usuaris alertessin als responsables dels ferrocarrils de “comportaments incívics”. I entre aquests comportaments esmentaven específicament la mendicitat o la música ambulant. L’aplicació fins i tot permetia especificar el “tipus de captaire” al que es denunciava.

El que presenta aquest treball, estudiant d’Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb un grup de companys i companyes, va observar aquesta possibilitat en l’app de FGC i va decidir denunciar-ho llançant una campanya de protesta, per considerar que resultava indignant que una administració pública equiparés actes incívics amb pobresa o música en directe”.

La denúncia i la campanya es van llançar el 6 d’agost, aconseguint una gran ressonància, especialment via twitter i altres xarxes socials. En menys d’una setmana més de 9.000 persones s’havien adherit i la xifra va ser creixent exponencialment. Al mateix temps, la campanya online de denúncia contra l’aplicació per delatar captaires als trens va tenir un gran impacte, tant en els mitjans nacionals com a internacionals.

Finalment, el passat 27 d’agost, vint dies després de llançar la campanya i amb 53.765 signatures recollides, FGC va donar marxa enrere i va retirar la seva aplicació. El seu portaveu va assegurar que ho feia “per millorar l’eina”. Ara queda la pregunta oberta: la pressió popular pot millorar la societat?

[/lang_ca]

[lang_es] Artículo completo [/lang_es] [lang_ca] Article complet [/lang_ca]