Per un 2013 de bona educació!

[lang_ca]

Arriba la fi de l’any, i com és habitual, des d’Educació Social, des dels inicis… volem desitjar-vos unes molt bones festes i un genial 2013, malgrat que totes les noticies, sembla que ens diuen que encara serà un any pitjor en quant a les brutals retallades i atacs al nostre estat de benestar, i un continu augment de persones que ens trobem a l’atur…

Malgrat aquestes complicades previsions, no puc més que continuar demanant allò nostre… recordeu la celebració del dia de l’educació social? Era tot mentira… l’educació social no requereix un únic dia… requereix de 365 dies a l’any, així que, eixe és el meu desig: per un 2013 de bona educació!

Bones festes, i feliç 2013!

[/lang_ca]

[lang_es]

Llega el fin del año, y cómo es habitual, desde Educació Social, des dels inicis… queremos desearos unas felices fiestas y un genial 2013, a pesar de que todas las noticias parece que nos digan que todavía será un año peor en cuanto a los brutales recortes y ataques a nuestro estado de bienestar, y un continuo aumento de personas que nos encontramos en situación de desempleo…

A pesar de estas complicadas previsiones, no puedo más que continuar pidiendo lo nuestro… ¿recordáis la celebración del día de la educación social? Era todo mentira… la educación social no requiere un único día… requiere de 365 días al año, así que, ese es mi deseo: por un 2013 de buena educación!

Felices fiestas, y feliz 2013!

[/lang_es]

Ni educació segregada, ni mixta: Volem coeducació

[lang_ca]

DAVANT LA PROPERA REFORMA EDUCATIVA PLANTEJADA PEL GOVERN DE L’ESTAT, EL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS FA PÚBLIC EL PRESENT MANIFEST.

NI EDUCACIÓ SEGREGADA, NI EDUCACIÓ MIXTA: VOLEM COEDUCACIÓ

La polèmica sobre el finançament amb diners públics de centres que practiquen l’educació segregada per sexes, va reobrir el debat entorn del model educatiu que volem com a societat. Estem davant una qüestió en la qual s’entrecreuen els interessos comuns i les particulars visions de les famílies, ancorades en la suposada “llibertat” per escollir l’educació que volen per a les seves filles i fills.

D’una banda, ens situem davant centres privats que obtenen un finançament generós per part de les administracions públiques; en aquest punt caldria qüestionar el fet que diners que podria ser invertit a millorar el servei públic d’ensenyament acabi subvencionant centres privats de caràcter religiós.

D’altra banda, si ens deixem d’eufemismes, aquests centres privats no practiquen una educació diferenciada, sinó més aviat, sexista. Si tenim en compte la legislació vigent es farà difícil trobar una justificació per a la pràctica segregacionista.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, estableix en l’article 23 que el sistema educatiu ha d’incloure entre les seves finalitats el respecte als drets i llibertats fonamentals, en general, i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

D’igual forma, el sistema educatiu ha de treballar en pro de l’eliminació dels obstacles que posin fre a la igualtat efectiva entre dones i homes. La igualtat entre els sexes s’aconsegueix per mitjà de la separació i currículums diferenciats? Assembla bastant improbable. A més, en l’article 24 de la mateixa Llei s’insta a les administracions educatives a evitar els estereotips sexistes que puguin aprofundir la desigualtat entre dones i homes. La separació que es proposa des d’aquests centres privats està arrelada en perjudicis sobri de les capacitats de nenes i nens. Ja se sap, elles són més treballadores…

Entre els arguments per mantenir aquest model educatiu trobem una qüestionable millorança en el rendiment acadèmic per part de les noies i dels nois; i també s’al·ludeix al fet que el model mixt actual no funciona a la vista dels resultats dels informes PISA. La primera afirmació amaga un intent de continuar perpetuant un model dual amb expectatives diferenciades i amb desigual valor per unes i uns altres. Sens dubte, el model d’ensenyament actual resulta millorable, però aquesta millorança no passa per la separació sinó -entre altres factors- per incorporar la perspectiva de gènere en la formació del professorat, perquè els permeti donar una resposta coeducativa a les diferències que existeixen no només entre els sexes, sinó en general entre les persones. Parlem d’una capacitació per treballar amb la diversitat i al seu favor.

Un professorat més sensible i conscient de les desigualtats de gènere suposa una bona eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre nenes i nens. No obstant això, malgrat el com, indiquen certs discursos, en l’actualitat, el model mixt d’ensenyament no ha aconseguit aquest objectiu. Greu error va ser pensar que per barrejar nenes i nens a la mateixa aula la coeducació ja era una realitat, mes això suposa quedar-nos en la superfície.

La veritable coeducació passa per articular un sistema educatiu on no existeixin perjudicis ni estereotips de gènere que perpetuïn les desigualtats, ni entre el professorat, ni entre l’alumnat i tampoc en els materials didàctics.

Encara queda molt camí però la igualtat efectiva no s’aconsegueix amb la segregació sinó amb un sistema educatiu que no tingui por al feminisme. Aquest sistema, el de totes i tots, ha de ser públic i de qualitat. Per això qüestionem no només el finançament de centres privats segregacionistes amb diners públics, sinó la seva pròpia existència. I defensem els principis de l’Educació Social com a garants d’una societat més justa i igualitària.

[/lang_ca]

[lang_es]

ANTE LA PRÓXIMA REFORMA EDUCATIVA PLANTEADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES HACE PÚBLICO EL PRESENTE MANIFIESTO.

NI EDUCACIÓN SEGREGADA, NI EDUCACIÓN MIXTA: QUEREMOS COEDUCACIÓN

La polémica sobre la financiación con dinero público de centros que practican la educación segregada por sexos, reabrió el debate en torno al modelo educativo que queremos como sociedad. Estamos ante una cuestión en la que se entrecruzan los intereses comunes y las particulares visiones de las familias, ancladas en la supuesta “libertad” para escoger la educación que quieren para sus hijas e hijos.

Por un lado, nos situamos ante centros privados que obtienen una financiación generosa por parte de las administraciones públicas; en este punto habría que cuestionar el hecho de que dinero que podría ser invertido en mejorar el servicio público de enseñanza acabe subvencionando centros privados de carácter religioso.

Por otra parte, si nos dejamos de eufemismos, estos centros privados no practican una educación diferenciada, sino más bien, sexista. Si tenemos en cuenta la legislación vigente se hará difícil encontrar una justificación para la práctica segregacionista.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, establece en el artículo 23 que el sistema educativo debe incluir entre sus fines el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en general, y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De igual forma, el sistema educativo debe trabajar en pro de la eliminación de los obstáculos que pongan freno a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. ¿La igualdad entre los sexos se logra por medio de la separación y currículos diferenciados? Semeja bastante improbable. Además, en el artículo 24 de la misma Ley se insta a las administraciones educativas a evitar los estereotipos sexistas que puedan ahondar la desigualdad entre mujeres y hombres. La separación que se propone desde estos centros privados está enraizada en perjuicios sobre de las capacidades de niñas y niños. Ya se sabe, ellas son más trabajadoras…

Entre los argumentos para mantener este modelo educativo encontramos una cuestionable mejoría en el rendimiento académico por parte de las chicas y de los chicos; y también se alude a que el modelo mixto actual no funciona a la vista de los resultados de los informes PISA. La primera afirmación esconde un intento de continuar perpetuando un modelo dual con expectativas diferenciadas y con desigual valor para unas y otros. Sin duda, el modelo de enseñanza actual resulta mejorable, pero esta mejoría no pasa por la separación sino -entre otros factores- por incorporar la perspectiva de género en la formación del profesorado, para que les permita dar una respuesta co-educativa a las diferencias que existen no sólo entre los sexos, sino en general entre las personas. Hablamos de una capacitación para trabajar con la diversidad y a su favor.

Un profesorado más sensible y consciente de las desigualdades de género supone una buena herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades entre niñas y niños. Sin embargo, a pesar del cual, indican ciertos discursos, en la actualidad, el modelo mixto de enseñanza no ha logrado este objetivo. Grave error fue pensar que por mezclar niñas y niños en la misma aula la coeducación ya era una realidad, mas esto supone quedarnos en la superficie.

La verdadera coeducación pasa por articular un sistema educativo donde no existan perjuicios ni estereotipos de género que perpetúen las desigualdades, ni entre el profesorado, ni entre el alumnado y tampoco en los materiales didácticos.

Aún queda mucho camino pero la igualdad efectiva no se consigue con la segregación sino con un sistema educativo que no tenga miedo al feminismo. Este sistema, el de todas y todos, tiene que ser público y de calidad. Por eso cuestionamos no sólo la financiación de centros privados segregacionistas con dinero público, sino su propia existencia. Y defendemos los principios de la Educación Social como garantes de una sociedad más justa e igualitaria.

[/lang_es]