Violència estructural, simbòlica i quotidiana.

[lang_ca]

Entenem per violència estructural aquella violència invisible en la qual les grans forces polítiques i econòmiques històricament arraigades causen estralls en els cossos dels sectors de la població socialment vulnerable (Bourgois, 2009: 2), entesa d’altra manera com a l’organització econòmica i política de la societat que imposa condicions de patiment físic o emocional (Pastor, 2012: 18). Es tracta d’una violència invisible, que es modela mitjançant camps de força identificables tals com el racisme, la iniquitat de gènere,… Violència invisible que ofereix com a resposta una actuació visible, i en alguns casos violents, per part de la societat que pateix aquesta violència.

[/lang_ca]

[lang_es]

Entendemos por violencia estructural aquella violencia invisible en la cual las grandes fuerzas políticas y económicas históricamente arraigadas causan estragos en los cuerpos de los sectores de la población socialmente vulnerable (Bourgois, 2009: 2), entendida de otra manera como la organización económica y política de la sociedad que impone condiciones de sufrimiento físico o emocional (Pastor, 2012: 18). Se trata de una violencia invisible, que se modela mediante campos de fuerza identificables tales como el racismo, la iniquidad de género,… Violencia invisible que ofrece como respuesta una actuación visible, y en algunos casos violentos, por parte de la sociedad que sufre esta violencia.

[/lang_es]

Continua llegint

Referèndum

[lang_ca]

CGCEES: “EXIGIM UN REFERÈNDUM”

L’Educació Social ens ensenya, en el desenvolupament de la nostra professió, que les retallades en polítiques socials de qualsevol govern porten a curt, mitjà i llarg termini a majors desigualtats, empobriment i exclusió social, sent les persones i col·lectius més vulnerables els que majors sofriments afronten a l’hora d’enfrontar-se a les necessitats més bàsiques de la vida humana.

Publicitar, en ple segle XXI, que retallar en Sanitat, Educació, Serveis Socials i altres drets socials públics aconseguits, ens portarà a una societat més rica, justa i igualitària, és una fal·làcia.

Com a Educadores i Educadors Socials sabem que aquestes mesures generaran societats malaltes, desocupació, pobresa, bretxes educatives i formatives, desigualtats socials cada vegada més grans i insuportables per a la majoria de la població, i l’estalvi pretès es convertirà en una despesa econòmica intolerable per la desraó dels nostres actuals governants en oblidar-se de la rendibilitat social i econòmica que proporciona invertir en les persones per aconseguir societats més saludables, formades i sostenibles.

El CGCEES, com a organització social adherida al Cim Social, davant el desmantellament dels serveis socials bàsics i públics per les mesures executades per l’actual govern, SOL·LICITA, a tots els Col·legis Professionals i Associacions que ho componen, promoure la difusió i recollida de signatures per a: exigir un referèndum popular i vinculant, sobre les retallades que estan canviant la realitat del nostre país i la vida quotidiana dels seus habitants.

Aquest referèndum està promogut pel Cim Social i avalat per la Comissió Promotora del Referèndum, de la qual formen part persones rellevants de diferents àmbits professionals, públics i culturals del nostre país.

[/lang_ca]

[lang_es]

CGCEES: “EXIGIMOS UN REFERÉNDUM”

La Educación Social nos enseña, en el desarrollo de nuestra profesión, que los recortes en políticas sociales de cualquier gobierno llevan a corto, medio y largo plazo a mayores desigualdades, empobrecimiento y exclusión social, siendo las personas y colectivos más vulnerables los que mayores sufrimientos afrontan a la hora de enfrentarse a las necesidades más básicas de la vida humana.

Publicitar, en pleno siglo XXI, que recortar en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y otros derechos sociales públicos conseguidos, nos llevará a una sociedad más rica, justa e igualitaria, es una falacia.

Como Educadoras y Educadores Sociales sabemos que estas medidas generarán sociedades enfermas, desempleo, pobreza, brechas educativas y formativas, desigualdades sociales cada vez más grandes e insoportables para la mayoría de la población, y el ahorro pretendido se convertirá en un gasto económico intolerable por la sinrazón de nuestros actuales gobernantes al olvidarse de la rentabilidad social y económica que proporciona invertir en las personas para alcanzar sociedades más saludables, formadas y sostenibles.

El CGCEES, como organización social adherida a la Cumbre Social, ante el desmantelamiento de los servicios sociales básicos y públicos por las medidas ejecutadas por el actual gobierno, SOLICITA, a todos los Colegios Profesionales y Asociaciones que lo componen, promover la difusión y recogida de firmas para: exigir un referéndum popular y vinculante, sobre los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Este referéndum está promovido por la Cumbre Social y avalado por la Comisión Promotora del Referéndum, de la que forman parte personas relevantes de distintos ámbitos profesionales, públicos y culturales de nuestro país.

[/lang_es]

Temes tractats a la comissió d’estudis 19/10/12

[lang_ca]

Divendres 19 d’octubre tenia lloc, a Barcelona, la reunió de la comissió de Psicologia i Ciències de l’Educació, on té cabuda els nostres estudis d’Educació Social, i a la qual assistirem els dos representants dels estudiants d’aquests estudis.

S’iniciava així la primera reunió d’aquesta comissió per a aquest exercici (2012-2014), fruit de les darreres eleccions a representants de comissions.

Una reunió, prevista de dues hores, que es va allargar una hora més, la qual incloïa en el seu ordre del dia els següents punts:

 • Benvinguda
 • Informacions d’inici de curs
 • Psicologia:(d’ací només destaque els punts tractats que repercuteixen a Educació Social)
  • Plans Docents i les seves modificacions: Posicionament de totes i tots els representants d’estudiants demanant que els Plans Docents estiguen actualitzats abans de la matricula, i que després no es modifiquen. La UOC es posiciona dient que ells compleixen la normativa, en quant a informació, però, que tractaran de millorar-ho en la mesura de lo possible.
  • Atenció i resposta dels consultors, i tutors/es. Que els directors de grau facen un avís i que es publique quin és el temps màxim de resposta davant de qualsevol consulta. Que els alumnes avisem quan algun consultor o tutor no conteste en el termini, a través del tutor, o dels representants d’estudiants.
  • Materials
  • Avaluació continuada
 • Educació Social:
  • Mitjana ponderada a l’expedient, i revisar que al principi qualificacions alfabètiques i ara també numèriques: Ens diuen que SI.
  • Posicionament contra el plagi. hi ha casos molt sagnants. Quant a una persona li suspenen dues assignatures per plagi, ja se li pot obrir expedient. Hi ha hagut persones pillades per una assignatura només, i estan molt al damunt d’aquestes. Agraeixen que els estudiants (majoritàriament) i professorat es posicionen al mateix nivell.
  • Materials castellà/català: Sempre han estat en català. Educació Social no te docència en el campus castellà. 
  • Enviament de tots els materials, i que no hem d’imprimir tants altres documents, fiquem com exemple com està plantejat a Educació Intercultural, que ens envien materials i pdfs… Ho miraran.
  • Proves de Síntesi i Plans Docents. Que ho fique clarament als plans docents de si es tracta de PS amb o sense materials, a ser possible, abans de la matricula. I que els consultors informen abans de les PS (del tipus de prova que serà), no només en unes setmanes… Ho tractaran de fer, de totes formes, el posicionament de la UOC es que cada vegada hi hagen menys PS amb materials.

I també varem afegir aquests altres punts, que també havíem fet arribar a la comissió:

  • Informar sobre les comissions. Demanem que des de les aules de tutoria, s’informe  que existeixen representants d’estudiants, per tal de poder arribar al màxim d’estudiants per a que transmeteixen les seves preocupacions. Ens diuen que SI.
  • Pràcticums. Volem informació més detallada dels tres pràcticums. Hi ha casos en que la UOC encara no ha donat resposta a aquelles persones que han demanat els seus centres per fer les pràctiques.
  • Debats. Replantejar el tema dels debats, els consultors han de participar i moderar, per facilitar els debats.
  • Format PACs. Demanem que siga igual per a totes les PACs, ens tornen a dir que continuen treballant en això.
  • Data qualificacions. Volem que aparega a l’espai RAC la data de qualificació de cada PAC, i que s’acompleixa per tots/es els consultors.
  • Actes graduació primera promoció Educació Social. No hi ha res previst exclusivament per als estudiants d’educació social
 • Psicopedagogia: (d’ací només destaque els punts tractats que repercuteixen a ES)
  • Enquestes final semestre
 • Més temes que van sorgir d’Educació Social, informació d’inici de curs:
  • Que des de la comissió d’estudis, una vegada aprovada l’acta de la reunió, es comparteixa a l’espai de comissions, d’una forma visible, per exemple, en una carpeta anomenada “actes”.
  • Som 405 alumnes nous aquest semestre + 1207 alumnes que continuem d’altres semestres.
  • Informació Treball Final Grau, la facilitaran a mitjans de novembre.

La resta de temes que portàvem per tractar, se’ls vam fer arribar al director del grau d’educació social, per tal de que prenga les mesures oportunes, ja que eren molt específics del nostre grau, i la reunió ja portava molt de temps de retard… Tots i cadascú d’aquests temes es tractaran, però, cal comprendre que alguns són queixes molt concretes sobre algun consultor/a, i per tant, també requereixen d’una privadesa.

[/lang_ca]

[lang_es]

Temas tratados en la comisión de estudios 19/10/12.

Viernes 19 de octubre tenía lugar, en Barcelona, la reunión de la comisión de Psicología y Ciencias de la Educación, donde tiene cabida nuestros estudios de Educación Social, y a la cual asistiremos los dos representantes de los estudiantes de estos estudios.

Se iniciaba así la primera reunión de esta comisión para este ejercicio (2012-2014), fruto de las últimas elecciones a representantes de comisiones.

Una reunión, prevista de dos horas, que se alargó una hora más, la cual incluía en su orden del día los siguientes puntos:

 • Bienvenida
 • Informaciones de inicio de curso
 • Psicología:(de aquí sólo destaco los puntos tratados que repercuten a Educación Social)
  • Planes Docentes y sus modificaciones: Posicionamiento de todas y todos los representantes de estudiantes pidiendo que los Planes Docentes estén actualizados antes de la matricula, y que después no se modifican. La UOC se posiciona diciendo que ellos cumplen la normativa, en en cuanto a información, pero, que tratarán de mejorarlo en la medida de lo posible.
  • Atención y respuesta de los consultores, y tutores/se. Que los directores de grado hagan un aviso y que se publico cuál es el tiempo máximo de respuesta ante cualquier consulta. Que los alumnos avisamos cuando algún consultor o tutor no contesto en el plazo, a través del tutor, o de los representantes de estudiantes.
  • Materiales
  • Evaluación continuada
 • Educación Social:
  • Media ponderada al expediente, y revisar que al principio calificaciones alfabéticas y ahora también numéricas: Nos dicen que SÍ.
  • Posicionamiento contra el plagio. hay casos muy exagerados. En cuanto a una persona le suspenden dos asignaturas por plagio, ya se le puede abrir expediente. Ha habido personas pilladas por una asignatura sólo, y están muy encima de estas. Agradecen que los estudiantes (mayoritariamente) y profesorado se posicionan al mismo nivel.
  • Materiales castellano/catalán: Siempre han estado en catalán. Educación Social no te docencia en el campus castellano. 
  • Envío de todos los materiales, y que no tenemos que imprimir tantos otros documentos, metemos como ejemplo como está planteado a Educación Intercultural, que nos envían materiales y pdfs… Lo mirarán.
  • Pruebas de Síntesis y Planes Docentes. Que lo meto claramente en los planes docentes de si se trata de P.S. con o sin materiales, a ser posible, antes de la matricula. Y que los consultores informan antes de las PS (del tipo de prueba que será), no sólo en unas semanas… Lo tratarán de hacer, de todas formas, el posicionamiento de la UOC se que cada vez hayan menos PS con materiales.

Y también añadimos estos otros puntos, que ya habíamos hecho llegar a la comisión:

  • Informar sobre las comisiones. Pedimos que desde las aulas de tutoría, se informe de la existencia de representantes de estudiantes, para poder llegar al máximo de estudiantes para que trasmitan sus preocupaciones. Nos dicen que SÍ.
  • Pràcticums. Queremos información más detallada de los tres pràcticums. Hay casos en los que la UOC todavía no ha dado respuesta a aquellas personas que han pedido sus centros para hacer las prácticas.
  • Debates. Replantear el tema de los debates, los consultores tienen que participar y moderar, para facilitar los debates.
  • Formato Pacs. Pedimos que sea igual para todas las Pacs, nos vuelven a decir que continúan trabajando en esto.
  • Fecha calificaciones. Queremos que aparezca al espacio RAC la fecha de calificación de cada PAC, y que se cumpla por todos/se los consultores.
  • Actos graduación primera promoción Educación Social. No hay nada previsto exclusivamente para los estudiantes de educación social.
 • Psicopedagogía: (de aquí sólo destaco los puntos tratados que repercuten a SE)
  • Encuestas final semestre
 • Más temas que surgieron de Educación Social, información de inicio de curso:
  • Que desde la comisión de estudios, una vez aprobada el acta de la reunión, se comparta en el espacio de comisiones, de una forma visible, por ejemplo, en una carpeta llamada “actas”.
  • Somos 405 alumnos nuevos este semestre + 1207 alumnos que continuamos otros semestres.
  • Información Trabajo Final Grado, la facilitarán a mediados de noviembre.

El resto de temas que traíamos para tratar, se los hicimos llegar al director del grado de educación social, para que tome las medidas oportunas, puesto que eran muy específicos de nuestro grado, y la reunión ya llevaba mucho tiempo de retraso… Todos y cada uno de estos temas se tratarán, pero, hay que comprender que algunos son quejas muy concretas sobre algún consultor/a, y por lo tanto, también requieren privacidad.

[/lang_es]

Edusoentrevista amb Flor Hoyos

[lang_ca]

Ací vos deixe la divuitena edusoentrevista…

En aquesta ocasió parlem amb Flor Hoyos, educadora social, diplomada en magisteri i treball social. Tanmateix, ha estat presidenta i vicepresidenta de diverses associacions i entitats d’educació social, així com ha estat guardonada amb la Creu de Plata de la Solidaritat Social 2011 per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Com comente a la introducció de la mateixa, Flor Hoyos no disposa compte twitter per la qual, hem tingut que realitzar-la mitjançant correu electrònic… Malgrat això, segur que després de llegir-la, amb les seves respostes interessants que conviden a la reflexió, no vos importa el fet de no haver-la pogut seguir en directe…

Des d’ací donar-li les gràcies per la seva participació en aquesta edusoentrevista…

Com sempre, espere que siga del vostre interès…

[/lang_ca]

[lang_es]

Edusoentrevista con Flor Hoyos.

Aquí os dejo la decimoctava edusoentrevista…

En esta ocasión hablamos con Flor Hoyos, educadora social, diplomada en magisterio y trabajo social. También, ha sido presidenta y vicepresidenta de varias asociaciones y entidades de educación social, así como ha sido galardonada con la Cruz de Plata de la Solidaridad Social 2011 por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cómo comento a la introducción de la misma, Flor Hoyos no dispone cuenta twitter por lo cual, hemos tenido que realizarla mediante correo electrónico… A pesar de esto, seguro que después de leerla, con sus respuestas interesantes que invitan a la reflexión, no os importa el hecho de no haberla podido seguir en directo…

Desde aquí darle las gracias por su participación en esta edusoentrevista…

Cómo siempre, espero que sea de vuestro interés…

[/lang_es]

Flor Hoyos

Flor Hoyos Alarte es Educadora Social y diplomada en Magisterio y Trabajo Social con postgrado en Mediación. Es coodirectora desde hace 10 años del Diploma de Mediación en la Intervención Socioeducativa (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana).

Comenzó a trabajar hace 20 años como educadora social en colegios y barrios de Alaquàs (Valencia), aun no estando reconocida por aquel entonces la figura de educadora social. Ha sido una de las firmes impulsoras de la mediación como forma de resolver conflictos en las aulas y en el entorno familiar, además de trabajar de manera constante por la promoción del asociacionismo en esta profesión. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educación Social (FEAPES 1987-1989), de la Asociación Estatal de Educadores Sociales (Asedes, 1989-2009), del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV 2004-2006) y de la Asociación Profesional de Educadores Sociales del País Valenciano (APES PV 2000-2002).

Su trabajo en mediación familiar y social, así como su entrega en la promoción del asociacionismo de los educadores sociales fue premiado el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la Cruz de Plata de la Solidaridad Social 2011, una condecoración creada en el año 1989 en reconocimiento a las personas que se han distinguido en el último año por la promoción o desarrollo de actividades y servicios relacionados con la solidaridad y la acción social, y que han supuesto un beneficio al bienestar social.

Tuve el placer de coincidir con Flor Hoyos durante el VI Congreso Estatal de Educación Social que se celebró en Valencia el pasado mes de mayo, pero, llevaba detrás de esta entrevista desde el mes de febrero, cuando llegó a mis manos esta entrevista… Gracias al COEESCV conseguí su contacto, y rápidamente aceptó a realizarla… Por unos motivos y otros, la misma no conseguimos realizarla hasta septiembre de 2012. Como otras personas entrevistadas, Flor no dispone de cuenta en twitter, así que acordamos realizarla mediante correo electrónico…

Después de muchos meses, aquí os adjunto la entrevista íntegra contestada el pasado 19 de septiembre de 2012. Desde aquí, agradecer a Flor su participación y tiempo en este proyecto #edusoentrevista. Muchas gracias!

 • ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas?

Soy Flor Hoyos. Trabajo en un programa de “Atención a menores en situación de riesgo y con medidas jurídicas de protección” (SEAF), dentro de un equipo de atención primaria y dependiente de una entidad municipal. Colaboro en formación de profesionales de lo social y personal docente de enseñanza primaria y secundaria, padres y madres y otros grupos.

 • ¿Cuántos años llevas profesionalmente en la Educación Social?

El próximo 1 de octubre, hará 20 años.

 • ¿Por qué estudiaste Educación Social? ¿Optabas a otras alternativas?

Cuando yo estudié no existía la titulación, yo quería hacer lo que entonces se denominaba “Asistencia social”, formación privada que se estudiaba en la escuela de Teología.
Mi familia me decía “con eso, vas a sufrir mucho, mejor buscas otra cosa, por ejemplo maestra, que es más bonito”. No pude acceder a “Asistencia Social” e hice finalmente magisterio. Más tarde, ya contratada como “educadora de calle”, sentía que me faltaban herramientas y estudié Trabajo Social. Nuestra diplomatura aún no había nacido, estábamos en ello… Antes de meterme de lleno en el ajetreo asociativo inicié sociología, hice algunas asignaturas de educación social. También me especialicé en mediación familiar mediante cursos de posgrado y otras formaciones específicas y en supervisión de casos y organizaciones.

 • ¿Qué o quién ha hecho que te dediques a la Educación Social? ¿Por qué sigues enganchado a la Educación Social después de tantos años?

Que me dedicara a la educación social lo provocó una selección laboral para una plaza de “educadora de calle”. Yo había terminado magisterio, llevaba trabajando desde los 15 años en los trabajos más diversos y precarios para poder así permitirme estudiar lo que quería. Iba a los cursos de formación del Ministerio en el Centro de Estudios del menor en Madrid tenía el gusanillo de lo social… Cuando me seleccionaron y empecé como educadora de calle, hubiera pagado yo por estar allí. Era el trabajo de mi vida…
El pasar la prueba y tener a partir de entonces un maestro y referente, me ayudó Amand, un educador de calle de un pueblo vecino, al que fui a buscar para que me explicara “el oficio”. Él me proporciono toda la bibliografía que en aquellos momentos de autoformación y de búsqueda manejábamos.
Sigo enganchada a la Educación Social porque creo que es lo que mejor sé hacer, porque, pese a las dificultades, y el cansancio a veces, me sigue dando un enorme placer.

 • ¿En qué consisten tus trabajos?

Actualmente y desde hace escasamente un año, estoy en un servicio especializado. Una compañera psicóloga y yo trabajamos en la atención a familias con menores en riesgo o con medidas jurídicas o de protección. Mi nuevo destino me resulta todavía relativamente nuevo. Después de hacer otras muchas cosas he vuelto en esta etapa a la atención directa, a los PIE y a lo que yo a veces llamo “el caso, casito”, creo que trabajar así nunca es suficiente… pero lo hago de la manera más digna y exigente que puedo. El contacto directo me gratifica y enriquece mucho. Además en este servicio todavía nos podemos permitir el lujo de planificar y desarrollar acciones e intervenciones, la mediación familiar es un encargo específico de estos servicios…en fin, tenemos unas condiciones mínimas todavía bastante aceptables.
Por otra parte, con el inicio del curso escolar, empezaré a colaborar como en años anteriores en algunas formaciones a profesionales. No sé cuantas se terminarán concretando este curso, se notará la crisis, seguro. Yo agradezco mucho estas formaciones e invitaciones porque me permiten el distanciamiento de la práctica, la reflexión sobre ella y disfruto mucho con la docencia, compartir me reta, me pone las pilas…

 • ¿Podrías cualificar tu trabajo? ¿Cómo lo valoras?

Mi trabajo le ha dado sentido a mi vida, no me explicaría sin él. Creo que soy una afortunada, me salva a diario de las decepciones propias y de las ajenas. El placer que siento ejerciéndolo todavía supera a la frustración.
En cuanto a la eficacia de mi trabajo, a la eficacia del trabajo social, de la educación social, no tengo ninguna duda. Es imprescindible. Lo es siempre y en estos tiempos lo es más todavía. Nuestro reto es además aumentar la eficacia de lo que hacemos, y por eso buscamos siempre la mejor coordinación, planificación, conocimiento de recursos… Ese será siempre un reto constante. El otro es hacerlo lo mejor posible día tras día.

 • ¿Qué parte es la que más te motiva? ¿Y la qué menos?

Me desmotiva, me hastía y me tienen muy aburrida pero a la vez muy cabreada las exigencias burocráticas (que cada vez son más), los funcionamientos endogámicos de las instituciones, viciadas en muchos casos, los vaivenes institucionales, las escasez de medios, de ánimo, de visión y de verdadera exigencia (la real, no la burocrática), el que “todo sirva”, la resignación…
Me sigue motivando el trabajo con las personas, el pensar en ellas y trabajar con ellas, me motivan los perfiles difíciles, lo que no sé hacer, las nuevas lecturas sobre situaciones viejas. Me motiva trabajar con buenos profesionales con brío y energía que dedican poco tiempo al lamento y mucho al trabajo bien hecho día a día, por lo que veo, todavía me motivan muchas cosas.

 • ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de la Educación Social?

Creo que muchas veces no saben lo que tienen que esperar y por tanto lo que deberían exigir, o bien pueden esperar cosas distintas dependiendo de quién espere, de donde venga la demanda. En general y creo que cuando se hacen encargos profesionales de cualquier tipo lo que se espera del profesional es “que resuelva”. En nuestro caso, que resuelva la situación que se interpreta como problema (sin dar mucho la lata, a poder ser…). Habrá que averiguar qué es para cada uno “resolver” y cómo y qué entendemos por problema.

 • ¿Qué metodología usas en tu día a día, en tu tarea profesional?

En el contexto en que me muevo ahora, va a depender del caso. Es un momento interesante y exigente, porque cada una de las situaciones que trabajo obliga a buscar caminos diferentes. Desde informaciones puntuales sobre algún aspecto concreto que se necesitan y desconozco, a estrategias más elaboradas y reflexionadas, que pueden pasar por la consulta con expertos o por la supervisión del caso…
Creo que con el tiempo, aunque tienes bastante repertorio estandarizado, te adaptas cada vez más a lo que se necesita y a lo que realmente la familia en ese momento puede asumir. Se es más realista, menos ingenuo. A mi me gusta mucho establecer tiempos de trabajo e intento ser bastante inflexible en esto, vengo de intervenciones tan eternizadas como inútiles…

 • Tu forma de trabajar, ¿deriva de aquello que has aprendido académicamente o se trata de aprendizaje personal?

Me resulta difícil separar, creo que se avanza a la vez, que es el mismo proceso, avanzas como persona y como profesional, tu historia de vida es una gran maestra, trabajar en otros ámbitos, estudiar, emparejarse y desemparejarse, parir, criar, asociarse, formarse continuamente, ser bien tratada, ser mal tratada, trabajar día a día… Pero hay algunos aprendizajes vitales más relevantes que otros para nuestro trabajo, y cada uno identifica el suyo… También ocurre con ciertos aprendizajes o formaciones que hacen que te replantees totalmente tu práctica, que la cuestiones y la transformes. En mi caso podría mencionar todo lo que aprendí de comunitaria y de manejo de grupos. Y la formación en PNL y la formación y práctica de la mediación. Creo que me ayudan a acompañar mejor, a fomentar la autonomía de la persona con la que trabajas y respetar absolutamente su modo de ver sentir y pensar la vida.

 • ¿Desarrollas propuestas innovadoras o ya está todo prediseñado?

Después de tantos años y de estar prácticamente desde los inicios, he tenido ocasión de poner en marcha muchos proyectos nuevos. Creo que ha sido mi mayor habilidad, si puedo presumir de alguna…. Ahora hay mucho avanzado e inventado y además los medios de comunicación nos permiten conocer e intercambiar más rápidamente.
Paralelamente la situación que vivimos hace que haya un repliegue y se vaya a lo básico… Están desapareciendo equipos de menores y familia, fruto de muchos años de trabajo y esfuerzo con una metodología bien definida y con buenos resultados. Educadoras y trabajadoras sociales están siendo despedidos en todas partes. Esto es lo usual en estos tiempos, al menos en la Comunidad Valenciana, y me consta que en otras también…
Quizás el SEAFi, en el que trabajo actualmente, es el primer Servicio que me encuentro hecho. Tiene también sus ventajas, es más relajado. Aunque incluso caminando por senderos bastantes pautados, la gracia de lo nuestro es cómo darle la vuelta a la situación, cómo inventar para conseguir, no se si eso es innovación…

 • ¿Cuáles son las principales dificultades en la Educación Social para desarrollar propuestas innovadoras?

Creo que es un momento en que las propuestas innovadoras se ven muy limitadas y la lista de dificultades sería infinita y pesadísima. La más potente es la de la amenaza de la propia existencia de las profesiones de lo social… Necesitamos existir para poderlas llevar a cabo, claro, pero por otra parte estos momentos nos obligan a ser absolutamente innovadores e imaginativos, si no queremos sucumbir…
He tenido recientemente el privilegio de presidir el Jurado del 1er CONCURSO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN SOCIAL “memorial Toni Julià” y ha sido fantástico ver el esfuerzo que educadores y educadoras ponen en innovar y abrir caminos nuevos para llegar más y mejor a las nuevas y antiguas necesidades.

 • Pero… ¿y los mayores éxitos conseguidos por usar propuestas innovadoras?

Estoy entendiendo aquí, por propuestas innovadoras cosas sencillas, innovadoras en ese territorio porque son primeras y nuevas en él… Pueden ser, en ese sentido, metodologías de toda la vida, que te enseñaron en la carrera que existían pero que luego en la práctica, tú no encontrabas ni en pintura. Por ejemplo, en la práctica yo he encontrado mucha atención individualizada y muy poco trabajo de grupo y menos trabajo comunitario. Para mi, personalmente, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con grupos, las experiencias de trabajo han sido de las más gratificantes, a mi juicio es cuando nuestro trabajo “rinde más”. En este sentido una experiencia que recuerdo muy positiva, de los últimos tiempos fue el participar en la formación y creación de grupos mediadores en centros escolares, y sobre todo las formaciones conjuntas de padres y madres, profesoras y alumnos, dinamizar estos espacios era un reto increíble y ver cómo luego tomaban cuerpo y crecían…todo un lujo!!

 • Si hubieras de cambiar de ámbito profesional, ¿hacía cual te decantarías? ¿Por qué?

Dentro de nuestra profesión, en dos momentos concretos tuve interés en profundizar en temas de inmigración y de tercera edad… en aquellos momentos me hubiera gustado cambiar de ámbito. Luego encontré la mediación y fue estupendo. Si no trabajara en esto, me gustaría dedicarme a algo manual, relacionado con la tierra: jardinería, agricultura, o con los alimentos, como cocina, no sé…

 • ¿Qué piensas de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes sociales y su influencia en la sociedad?

Creo que es total y rotunda, los tiempos se agilizan, la oportunidades aumentan, las transformaciones son inevitables…
Ahora, si te contesto desde mi momento personal, creo que estoy en un momento, de repliegue, en un momento “rebelde”, esta misma entrevista por correo electrónico me ha dado una tremenda pereza… Sé que se pasará, pero ando un poco saturada de palabras, de información y echo de menos caras y manos. Por eso lo que más placer me sigue dando, lo que sigo encontrando más eficaz es el trabajo reposado con personas a las que mirar a los ojos y acompañar en el gesto, siempre en las distancias cortas. Y si las circunstancias me lo permitieran, seguir con el trabajo con grupos y comunitario que es lo que llevo en la sangre. Desconfío de las formaciones enlatadas en algunas materias, formaciones de las que prometen enseñarte a dinamizar un grupo o hacer una mediación familiar “on line”…

 • ¿Se puede hacer uso desde la Educación Social? ¿Cómo?

Seguro, dependerá del contexto y las necesidades, como siempre. Por ejemplo en mi contexto concreto yo trabajo con algunos casos, todavía en lo más básico, para que puedan tener acceso búsqueda de empleo en internet. Pedir cita en la oficina local de empleo,…
Con grupos de padres y madres desde lo educativo hemos trabajado sobre, su conocimiento, manejo y criterios en el uso de nuevas tecnologías. Con mis alumnas y alumnos lo utilizamos como medio de comunicación, etc.

 • ¿Con qué te quedas hasta ahora de tu experiencia profesional?

No me quedo con nada, prefiero sentirme ingenuamente “nueva” en esta nueva etapa. Creo en el cambio, creo que voy a avanzar, que mañana estaré más acertada que hoy, que lo haré mejor. Agradezco lo que tengo y sobre todo lo que he conseguido, lo que hemos ido consiguiendo. Me vienen imágenes de personas, de palabras de momentos, de reconocimientos y de fracaso. Sé que he sido una privilegiada… pero yo básicamente soy siempre futuro. Y ahora me apetece recrearme en mí día a día en esta modesta pero nueva experiencia para mi que es ser educadora de SEAFI.

 • ¿Qué ocasión, hecho, persona, anécdota,… tienes más presente?

Depende del día y la temporada. Llevo 20 años en el oficio, mañana podría contar otra cosas, pero quizás un de los recuerdos constantes es cuando vi por primera vez la espalda de un niño de unos siete años marcada por un cinturón. Era una herida en zig-zag desde los hombros hasta la cintura. Mi hijo por entonces tenía su misma edad, cuando lo bañaba el fin de semana, bañaba a los dos…
También tengo muchísimas anécdotas de otro palo, de congresos, asambleas, discusiones acaloradas, reuniones infinitas, fiestas de sidra, queimadas…viajando a lo largo del territorio estatal mientras construíamos eso que los manuales llaman tejido asociativo, en este caso para la educación social.

 • Cuándo te dicen, “Educación Social, ¿eso qué es? ¿eso para qué sirve?” ¿qué les contestas?

Hemos trabajado durante muchos años desde el movimiento asociativo profesional, por tener una definición consensuada de la profesión, un catálogo de funciones, por dotarnos de un código deontológico… Esto está hecho y superado ya. (Siempre abierto a la crítica y a la mejora…).
De modo que, si me preguntan esto, atenderé bien a la pregunta, depende de dónde, quién y como se plantee y del resultado del cálculo de si vale o no la pena gastar energías… a estas alturas más bien prefiero hacer a decir… Por otro lado, si pienso en las personas con las que trabajo, ellas saben quién soy y qué hago. No creo que la nomenclatura finalmente les importe mucho o que esto sea vital para ellas.

 • Jordi Solé preguntaba: “¿Es la educación social un oficio imposible?”

Es para mi imposible pensar que no lo fuera. El nombre, quizás, nos quedó rimbombante…

 • ¿Qué quieres que le preguntemos al próximo/a entrevistado/a?

Qué le gustaría que no le preguntaran nunca, en relación a su profesión. Por manido, por aburrido, por imposible…

 • Y por último… ¿algún comentario dirigido a aquellos/as que estamos estudiando Educación Social actualmente?

Es un campo tan amplio, un trabajo tan grande, del que realmente sabemos tan poco, que se necesita ser muy humilde y cuidarse mucho, ver cómo te afecta, cómo te transforma, qué va pasando contigo… Les invitaría a cuidarse y no perderse ellos mismos de vista.

Primer post…

[lang_ca]

Aquest és el primer post que escriuré en aquest blog… Tal i com venim anunciant d’un temps enrere, hem decidit donar un pas endavant en la comunicació de l’educació social en la xarxa. Per això, hem decidit créixer un poc més, caminar cap a endavant i traslladar tots els nostres continguts a miquelrubio.com, un nou portal que neix amb la intencionalitat de fer encara més visible l’educació social a la xarxa.

A partir d’ara trobaràs el meu perfil professional, així com hem fet servir les ferramentes que ens presenta la xarxa, al mateix temps que mantenim aquest blog, edusoinicis, dotant de major visibilitat l’apartat de l’edusoentrevista, projecte que en breus veurà la llum un primer volum, en edició paper per a la col·lecció Laboratorio de Educación Social, de l’editorial UOC.

Aprofitant aquest canvi substancial també hem optat per redissenyar el logo d’aquest blog, així com l’estil del mateix, tractant d’oferir uns colors més atractius i que faciliten una major comoditat i visibilitat… El que si que mantenim, seran els nostres comptes de facebook i twitter, en els quals, espere continuar amb les vostres interaccions i comentaris…

Gràcies a totes aquelles persones que heu fet possible aquest canvi. A les 30.365 visites que ens acompanyeu des d’aquell desembre de 2010 en l’anterior blog, a totes aquelles persones que heu acceptat participar de les nostres #edusoentrevista, a aquelles que ens heu seguit per les xarxes socials, i com no, al meu amic i informàtic Albert Llueca, que ha estat la persona encarregada de fer visible i portar a terme totes (que no han estat poques) les exigències que volíem per a aquestes noves webs… Gràcies a tots i cada un de vosaltres.

Res més que convidar-te a passejar per aquestes pàgines, a comentar, opinar, interactuar,… en definitiva, a participar i a contribuir en l’educació social…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QQmCW5F6eEY]

[/lang_ca]

[lang_es]

Este es el primer post que escribiré en este blog… Tal y cómo venimos anunciando de un tiempo atrás, hemos decidido dar un paso adelante en la comunicación de la educación social en la red. Por eso, hemos decidido crecer un poco más, andar hacia adelante y trasladar todos nuestros contenidos a miquelrubio.com, un nuevo portal que nace con la intención de hacer todavía más visible la educación social en la red.

A partir de ahora encontrarás mi perfil profesional, así como hemos usado las herramientas que nos presenta la red, al mismo tiempo que mantenemos este blog, edusoinicis, dotando de mayor visibilidad el apartado de la edusoentrevista, proyecto que en breves verá la luz un primer volumen, en edición papel para la colección Laboratorio de Educación Social, de la editorial UOC.

Aprovechando este cambio sustancial también hemos optado para rediseñar el logo de este blog, así como el estilo del mismo, tratando de ofrecer unos colores más atractivos y que faciliten una mayor comodidad y visibilidad… Lo que si que mantenemos, serán nuestras cuentas de facebook y twitter, en los cuales, espero continuar con vuestras interacciones y comentarios…

Gracias a todas aquellas personas que habéis hecho posible este cambio. A las 30.365 visitas que nos acompañáis desde diciembre de 2010 en el anterior blog, a todas aquellas personas que habéis aceptado participar de nuestras #edusoentrevista, a aquellas que nos habéis seguido por las redes sociales, y como no, a mi amigo e informático Albert Llueca, que ha sido la persona encargada de hacer visible y llevar a cabo todas (que no han sido pocas) las exigencias que queríamos para estas nuevas webs… Gracias a todos y cada uno de vosotros.

Nada más que invitarte a pasear por estas páginas, a comentar, opinar, interactuar,… en definitiva, a participar y a contribuir en la educación social…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QQmCW5F6eEY]

[/lang_es]

2 d’octubre, Dia Internacional de l’#educaciósocial.

[lang_ca]

Hui, 2 d’octubre es commemora el Dia Internacional de l’Educació Social, i en aquest motiu, nosaltres estem de celebració.

Vam començar aquesta celebració el passat divendres, quan vaig anar a València a l’acte que organitzaven des del CGCEES i el COEESCV, acte on vaig poder gaudir no només de les xerrades, sinó que ho vaig fer de l’ambient que allà s’hi respirava, carregant energies per afrontar l’últim any dels meus estudis al grau d’Educació Social, formació universitària que enguany també compleix 20 anys… Però, tornem als actes de València, malgrat que ja ho vaig dir en el seu moment, moltes gràcies a totes i tots per fer-me partícip d’aquests actes,  com deia, no només de les xerrades, sinó dels moments que vam compartir, dels nous projectes que varen eixir, dels altres projectes que ja estan en marxa,… com comentava al twitter, són aquests moments els que et reconforten, els que et donen forces per continuar lluitant pel que estem fent, en definitiva, els que et diuen i et mostren que ara, més que mai, és temps d’educació social

El nostre bloc, va a estar de celebració aquesta setmana, per tal de commemorar aquest dia internacional de l’educació social. En primer lloc, però, pensem que cal fer una xicoteta revisió de tot el que hem anat aconseguint fins ara… Fa dos anys i mig iniciava aquest blog, a un altre servidor, i en desembre de 2010 el traslladava a aquest… No puc amagar la meva alegria al veure com ha anat augmentant considerablement el nombre de visites rebudes, apropant-nos ja a les 21.000 en el que portem d’any, front a les 10.000 de tot l’any passat… Més de 440 persones ens segueixen a la pàgina de facebook, i superem els 800 en twitter… Moltes gràcies a totes i tots, sense vosaltres, seria impossible fer realitat aquest blog…

En segon lloc, aquesta setmana reprenem les #edusoentrevista. Publicaré l’entrevista realitzada a una persona que fa 20 anys que va començar a treballar com a educadora social en escoles i barris, malgrat no estar reconegut per aquells moments la figura de l’educadora social. Molts ja la coneixereu, ja que ha estat una de les impulsores de la mediació com a forma de resoldre conflictes en les aules i en l’entorn familiar, a més de treballar de manera constant per la promoció de l’associacionisme en aquesta professió… Encara recorde la primera que vam realitzar, i l’acolliment que està rebent per part de tots… Projecte que en poc temps es veurà plasmat en un llibre per a la col·lecció Laboratorio de Educación Social de la editorial UOC, projecte del qual em trobe molt satisfet, així com content i impacient per presentar-vos i compartir amb tots i totes vosaltres…

I, en tercer lloc, al llarg d’aquesta setmana ens traslladem, ens marxem,… Si, ha estat una idea molt pensada i repensada, però, ens canviem… Aquest blog ens ha oferit moltes possibilitats, però, ara anem a créixer un poc més, donarem un pas endavant i encetarem un nou espai, el qual, es troba en projecte de les darreres modificacions, edicions,… Al llarg d’aquesta setmana vos ho presentaré, i acabaré de portar-me tot el material d’ací al nou portal… Espere poder continuar amb vosaltres des d’allà…

Moltes gràcies per tot, i… feliç dia a totes aquelles persones que estem convençudes de que, ara, més que mai, és temps d’educació social!!![/lang_ca]

[lang_es]Hoy, 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Educación Social, y en este motivo, nosotros estamos de celebración.

Empezamos esta celebración el pasado viernes, cuando fui a Valencia al acto que organizaban desde el CGCEES y el COEESCV, acto donde pude disfrutar no sólo de las charlas, sino que lo hice del ambiente que allá se respiraba, cargando energías para afrontar el último año de mis estudios al grado de Educación Social, formación universitaria que este año también cumple 20 años… Pero, volvamos a los actos de Valencia, a pesar de que ya lo dije en su momento, muchas gracias a todas y todos porhacerme partícipe de estos actos, como decía, no sólo de las charlas, sino de los momentos que compartimos, de los nuevos proyectos que salieron, de los otros proyectos que ya están en marcha,… cómo comentaba en twitter, son estos momentos los que te reconfortan, los que te dan fuerzas para continuar luchando por lo que estamos haciendo, en definitiva, los que te dicen y te muestran que ahora, más que nunca, es tiempo de educación social…

Nuestro blog, va a estar de celebración esta semana, para conmemorar este día internacional de la educación social. En primer lugar, pero, pensamos que hay que hacer una pequeña revisión de todo el que hemos ido consiguiendo hasta ahora… Hace dos años y medio iniciaba este blog, en otro servidor, y en diciembre de 2010 lo trasladaba a este… No puedo esconder mi alegría al ver cómo ha ido aumentando considerablemente el número de visitas recibidas, acercándonos ya a las 21.000 en lo que llevamos de año, frente a las 10.000 de todo el año pasado… Más de 440 personas nos siguen en la página de facebook, y superamos los 800 en twitter… Muchas gracias a todas y todos, sin vosotros, sería imposible hacer realidad este blog…

En segundo lugar, esta semana retomamos las #edusoentrevista. Publicaré la entrevista realizada en una persona que hace 20 años que empezó a trabajar como educadora social en escuelas y barrios, a pesar de no estar reconocido por aquellos momentos la figura de la educadora social. Muchos ya la conoceréis, puesto que ha sido una de las impulsoras de la mediación como forma de resolver conflictos en las aulas y en el entorno familiar, además de trabajar de manera constante por la promoción del asociacionismo en esta profesión… Todavía recuerdo la primera que realizamos, y la acogida que está recibiendo por parte de todos… Proyecte que en poco tiempo se verá plasmado en un libro para la colección Laboratorio de Educación Social de la editorial UOC, proyecto del cual me siento muy satisfecho, así como contento e impaciente para presentaros y compartir con todos y todas vosotros…

Y, en tercer lugar, a lo largo de esta semana nos trasladamos, nos marchamos,… Si, ha sido una idea muy pensada y repensada, pero, nos cambiamos… Este blog nos ha ofrecido muchas posibilidades, pero, ahora vamos a crecer un poco más, daremos un paso adelante y comenzaremos un nuevo espacio, el cual, se encuentra en proyecto de las últimas modificaciones, ediciones,… A lo largo de esta semana os lo presentaré, y acabaré de traerme todo el material de aquí al nuevo portal… Espere poder continuar con vosotros desde allá…

Muchas gracias por todo, y… feliz día a todas aquellas personas que estamos convencidas de que, ahora, más que nunca, es tiempos de educación social!!![/lang_es]